SFS 2003:32 Lag om ändring i lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder

030032.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1973:188) om arrendenämnder
och hyresnämnder;

utfärdad den 30 januari 2003.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 4, 5 och 32 §§ lagen (1973:188)

om arrendenämnder och hyresnämnder

2

skall ha följande lydelse.

4 §

3

Hyresnämnd som avses i 12 kap. 68 § jordabalken har till uppgift att

1. medla i hyres- eller bostadsrättstvist,
2. pröva tvist om åtgärdsföreläggande enligt 12 kap. 11 § första stycket 5

och 16 § andra stycket, ändrad användning av lokal enligt 12 kap. 23 § andra
stycket, skadestånd enligt 12 kap. 24 a §, överlåtelse av hyresrätt enligt
12 kap. 34–37 §§, upplåtelse av lägenhet i andra hand enligt 12 kap. 40 §,
förlängning av hyresavtal enligt 12 kap. 49 §, villkor enligt 12 kap. 54 §,
återbetalning av hyra och fastställande av hyra enligt 12 kap. 55 d §, upp-
skov med avflyttning enligt 12 kap. 59 § eller föreläggande enligt 12 kap.
64 §, allt jordabalken,

2 a. pröva tvist om hyresvillkor enligt 22–24 §§ hyresförhandlingslagen

(1978:304) eller om återbetalningsskyldighet enligt 23 § samma lag,

2 b. pröva tvist om hyresvillkor enligt 3 kap. 14 § lagen (2002:93) om ko-

operativ hyresrätt eller tvist om upplåtelse med kooperativ hyresrätt enligt
4 kap. 6 § samma lag,

3. pröva tvist om medlemskap enligt 2 kap. 10 §, skyldighet att upplåta

bostadsrätt enligt 4 kap. 6 § eller villkor för upplåtelse av bostadsrätt enligt
samma §, hyresvillkor enligt 4 kap. 9 §, upplåtelse av lägenhet i andra hand
enligt 7 kap. 11 § eller utdömande av vite enligt 11 kap. 2 §, allt bostads-
rättslagen (1991:614),

4. pröva fråga om godkännande av överenskommelse som avses i 12 kap.

1 § sjätte stycket, 45 eller 56 § jordabalken eller av beslut som avses i 9 kap.
16 § första stycket 1, 1 a eller 2 bostadsrättslagen,

5. vara skiljenämnd i hyres- eller bostadsrättstvist,
5 a. pröva tvist mellan hyresvärd och hyresgästorganisation enligt hyres-

förhandlingslagen,

6. pröva frågor enligt bostadsförvaltningslagen (1977:792), tvist om upp-

rustningsföreläggande enligt 12 kap. 18 a–c §§ jordabalken eller förbätt-
rings- och ändringsåtgärder enligt 12 kap. 18 d–f §§ och 18 h § samma balk,

1

Prop. 2002/03:12, bet. 2002/03:BoU2, rskr. 2002/03:96.

2

Lagen omtryckt 1985:660.

3

Senaste lydelse 2002:95.

SFS 2003:32

Utkom från trycket
den 18 februari 2003

background image

2

SFS 2003:32

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2003

7. pröva frågor enligt lagen (1975:1132) om förvärv av hyresfastighet

m.m.,

8. pröva frågor enligt lagen (1982:352) om rätt till fastighetsförvärv för

ombildning till bostadsrätt eller kooperativ hyresrätt.

Ärende upptages av den hyresnämnd inom vars område fastigheten är be-

lägen. Ärende som avses i 10, 17 eller 18 § lagen om förvärv av hyresfastig-
het m.m. upptages dock av hyresnämnden i den ort där bolagets styrelse har
sitt säte eller, i fråga om handelsbolag, där förvaltningen föres.

5 §

4

Hyresnämnd består av lagfaren ordförande och två andra ledamöter,

om ej annat följer av tredje stycket eller av 5 a §. Av de senare ledamöterna
skall den ene vara väl förtrogen med förvaltning av hyresfastighet och den
andre vara väl förtrogen med bostadshyresgästers förhållanden eller, när
ärendet rör annan lägenhet än bostadslägenhet, med näringsidkande hyres-
gästers förhållanden. I ärenden enligt 2 kap. 10 §, 4 kap. 6 §, 9 kap. 16 §
första stycket 1, 1 a och 2 eller 11 kap. 2 § bostadsrättslagen (1991:614)
skall vad som sagts nu om hyresfastighet och hyresgästers förhållanden i
stället avse bostadsrättsfastighet och bostadsrättshavares förhållanden.

Hyresnämnd får anlita expert att biträda nämnden, om ärendets beskaffen-

het eller annat särskilt skäl föranleder det.

Bestämmelserna i 2 § andra–fjärde styckena äger motsvarande tillämp-

ning i fråga om hyresnämnd.

Regeringen kan förordna att i hyresnämnd skall finnas flera avdelningar.
Bestämmelserna om hyresnämnd gäller i tillämpliga delar även avdelning.

32 §

5

Om en nämnds beslut enligt följande bestämmelser inte överklagas,

får beslutet verkställas som lagakraftägande dom:

– 9 kap. 14 § eller 12 kap. 24 a §, 55 c § åttonde stycket eller 55 d § jorda-

balken,

– 22, 23, 26 eller 27 § hyresförhandlingslagen (1978:304),
– 13 a § första stycket denna lag, eller

13 eller 15

§ eller 25

§ första stycket bostadsförvaltningslagen

(1977:792).

Beslut av hyresnämnden enligt 13 a § andra stycket denna lag om verk-

ställighet av ett enligt första stycket i samma paragraf meddelat beslut får
verkställas som lagakraftägande dom, om hovrätten inte bestämmer något
annat. Detsamma gäller om hyresnämnden med stöd av 31 § första stycket
bostadsförvaltningslagen har bestämt att beslut enligt 13 eller 15 § eller 25 §
första stycket i den lagen skall gälla genast.

Denna lag träder i kraft den 1 april 2003.

På regeringens vägnar

THOMAS BODSTRÖM

Per Hall
(Justitiedepartementet)

4

Senaste lydelse 1991:635.

5

Senaste lydelse 2002:31.

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalk (1942:740)
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.