SFS 2001:178 Lag om ändring i lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder

Du är här: Start / Processrätt / Lag (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder / SFS 2001:178 Lag om ändring i lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder
010178.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1973:188) om arrendenämnder
och hyresnämnder;

utfärdad den 11 april 2001.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 27 § lagen (1973:188) om arrende-

nämnder och hyresnämnder skall ha följande lydelse.

27 §

2

Bestämmelserna i 5 kap. rättegångsbalken om offentlighet och ord-

ning vid domstol äger motsvarande tillämpning vid nämnd. Expert som av-
ses i 5 § andra stycket denna lag får närvara vid hyresnämndens överlägg-
ning till beslut.

Bestämmelserna i lagen (1981:1064) om säkerhetskontroll i domstol får

tillämpas vid nämnd.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2001.

På regeringens vägnar

THOMAS BODSTR�M

Thomas Rolén
(Justitiedepartementet)

1

Prop. 2000/01:32, bet. 2000/01:JuU16, rskr. 2000/01:185.

2

Senaste lydelse 1981:1066.

SFS 2001:178

Utkom från trycket
den 9 maj 2001

background image

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2001

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalken
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.