SFS 2020:923 Lag om ändring i lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder

SFS2020-923.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (1973:188) om arrendenämnder och

hyresnämnder

Utfärdad den 12 november 2020

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 30 § lagen (1973:188) om arrende-
nämnder och hyresnämnder2 ska ha följande lydelse.

30 §3 Ska en inlaga, en kallelse, ett föreläggande eller en annan handling
tillställas en part, görs det genom delgivning, om inte något annat följer av
andra stycket. Om hyresnämnden samtidigt handlägger ett stort antal tvister
av likartad beskaffenhet mellan en hyresvärd och dennes hyresgäster om
villkoren för hyra av bostadslägenheter, får kungörelsedelgivning enligt
49 § första och andra styckena delgivningslagen (2010:1932) användas i de
ärenden som enligt 9 § andra stycket avgörs utan sammanträde.

Ett beslut som ska tillställas en part behöver inte delges.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2021.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Anneli Skoglund
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2019/20:189, bet. 2020/21:JuU4, rskr. 2020/21:30.
2 Lagen omtryckt 1985:660.
3 Senaste lydelse 2010:1942.

SFS

2020:923

Publicerad
den

17 november 2020

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalk (1942:740)
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.