SFS 2021:1098 Lag om ändring i lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder

SFS2021-1098.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

1 2 3 4 5 6

7 8 9 0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (1973:188) om arrendenämnder och

hyresnämnder

Utfärdad den 25 november 2021

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 4 § lagen (1973:188) om arrende-
nämnder och hyresnämnder2 ska ha följande lydelse.

4 §3 Hyresnämnd som avses i 12 kap. 68 § jordabalken har till uppgift att

1. medla i hyres- eller bostadsrättstvist,
2. pröva tvist om åtgärdsföreläggande enligt 12 kap. 11 § första stycket 5

och 16 § andra stycket, ändrad användning av lokal enligt 12 kap. 23 § andra
stycket, skadestånd enligt 12 kap. 24 a §, överlåtelse av hyresrätt enligt
12 kap. 34–37 §§, upplåtelse av lägenhet i andra hand enligt 12 kap. 40 §,
föreläggande om nytt hyresavtal enligt 12 kap. 46 b §, förlängning av hyres-
avtal enligt 12 kap. 49 §, villkor enligt 12 kap. 54 §, återbetalning av hyra
och fastställande av hyra enligt 12 kap. 55 f §, uppskov med avflyttning
enligt 12 kap. 59 § eller föreläggande enligt 12 kap. 64 §, allt jordabalken,

2 a. pröva tvist om hyresvillkor enligt 22–24 §§ hyresförhandlingslagen

(1978:304) eller om återbetalningsskyldighet enligt 23 § samma lag,

2 b. pröva tvist om hyresvillkor enligt 3 kap. 14 § lagen (2002:93) om

kooperativ hyresrätt eller tvist om upplåtelse med kooperativ hyresrätt enligt
4 kap. 6 § samma lag,

2 c. pröva tvist om hyresvillkor enligt 4 § lagen (2012:978) om uthyrning

av egen bostad,

3. pröva tvist om medlemskap enligt 2 kap. 10 §, skyldighet att upplåta

bostadsrätt enligt 4 kap. 6 § eller villkor för upplåtelse av bostadsrätt enligt
samma paragraf, hyresvillkor enligt 4 kap. 9 §, upplåtelse av lägenhet i
andra hand enligt 7 kap. 11 § eller utdömande av vite enligt 11 kap. 2 §, allt
bostadsrättslagen (1991:614),

4. pröva fråga om godkännande av överenskommelse som avses i 12 kap.

1 § sjätte stycket, 45 a eller 56 § jordabalken eller av beslut som avses i
9 kap. 16 § första stycket 1, 1 a eller 2 bostadsrättslagen,

5. vara skiljenämnd i hyres- eller bostadsrättstvist,
5 a. pröva tvist mellan hyresvärd och hyresgästorganisation enligt hyres-

förhandlingslagen,

6. pröva frågor enligt bostadsförvaltningslagen (1977:792), tvist om upp-

rustningsföreläggande enligt 12 kap. 18 a–18 c §§ jordabalken eller för-
bättrings- och ändringsåtgärder enligt 12 kap. 18 d–18 f §§ och 18 h §
samma balk,

1 Prop. 2020/21:201, bet. 2021/22:CU2, rskr. 2021/22:42.
2 Lagen omtryckt 1985:660.
3 Senaste lydelse 2019:534.

SFS

2021:1098

Publicerad
den

30 november 2021

background image

SFS

2021:1098

2

7. pröva frågor enligt lagen (1982:352) om rätt till fastighetsförvärv för

ombildning till bostadsrätt eller kooperativ hyresrätt.

Ett ärende tas upp av den hyresnämnd inom vars område fastigheten är

belägen.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2022.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Emma Pleiner
(Justitiedepartementet)

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalk (1942:740)
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.