SFS 2022:1027 Lag om ändring i lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder

Du är här: Start / Processrätt / Lag (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder / SFS 2022:1027 Lag om ändring i lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder
SFS2022-1027.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:17px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft11{font-size:19px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#ffffff;-moz-transform: matrix( 0, -1, 1, 0, 0, 0);-webkit-transform: matrix( 0, -1, 1, 0, 0, 0);-o-transform: matrix( 0, -1, 1, 0, 0, 0);-ms-transform: matrix( 0, -1, 1, 0, 0, 0);-moz-transform-origin: left 75%;-webkit-transform-origin: left 75%;-o-transform-origin: left 75%;-ms-transform-origin: left 75%;} .ft12{font-size:14px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#ffffff;-moz-transform: matrix( 0, -1, 1, 0, 0, 0);-webkit-transform: matrix( 0, -1, 1, 0, 0, 0);-o-transform: matrix( 0, -1, 1, 0, 0, 0);-ms-transform: matrix( 0, -1, 1, 0, 0, 0);-moz-transform-origin: left 75%;-webkit-transform-origin: left 75%;-o-transform-origin: left 75%;-ms-transform-origin: left 75%;} .ft13{font-size:28px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:21px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:11px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft16{font-size:17px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft17{font-size:17px;font-family:BCDGEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft18{font-size:9px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft19{font-size:13px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft110{font-size:19px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft111{font-size:19px;font-family:QXLGMI+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft112{font-size:14px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft113{font-size:14px;font-family:VHYKEY+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft114{font-size:17px;line-height:20px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft115{font-size:13px;line-height:16px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft116{font-size:14px;line-height:17px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:16px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft21{font-size:16px;font-family:PEKFEK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft22{font-size:17px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft23{font-size:17px;line-height:20px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1128px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft10">1 </p> <p style="position:absolute;top:1229px;left:37px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>1 2 3 4 5 6</b></p> <p style="position:absolute;top:1147px;left:37px;white-space:nowrap" class="ft11"><b> 7 8 9 0</b></p> <p style="position:absolute;top:1088px;left:37px;white-space:nowrap" class="ft11"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:1233px;left:56px;white-space:nowrap" class="ft12">1 </p> <p style="position:absolute;top:1222px;left:56px;white-space:nowrap" class="ft12">2 </p> <p style="position:absolute;top:1211px;left:56px;white-space:nowrap" class="ft12">3 </p> <p style="position:absolute;top:1200px;left:56px;white-space:nowrap" class="ft12">4 </p> <p style="position:absolute;top:1188px;left:56px;white-space:nowrap" class="ft12">5 </p> <p style="position:absolute;top:1177px;left:56px;white-space:nowrap" class="ft12">6 </p> <p style="position:absolute;top:1166px;left:56px;white-space:nowrap" class="ft12">7 </p> <p style="position:absolute;top:1155px;left:56px;white-space:nowrap" class="ft12">8 </p> <p style="position:absolute;top:1143px;left:56px;white-space:nowrap" class="ft12">9 </p> <p style="position:absolute;top:1132px;left:56px;white-space:nowrap" class="ft12">0 </p> <p style="position:absolute;top:155px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft13"><b>Svensk f�rfattningssamling </b></p> <p style="position:absolute;top:223px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>Lag </b></p> <p style="position:absolute;top:246px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>om �ndring i lagen (1973:188) om arrenden�mnder och </b></p> <p style="position:absolute;top:269px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>hyresn�mnder </b></p> <p style="position:absolute;top:307px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">Utf�rdad den 22 juni 2022 </p> <p style="position:absolute;top:348px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft114">Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs att 4 � lagen (1973:188) om arrende-<br/>n�mnder och hyresn�mnder2 ska ha f�ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:430px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft16"><b>4 �</b>3 Hyresn�mnd som avses i 12 kap. 68 � jordabalken har till uppgift att </p> <p style="position:absolute;top:450px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft114">1. medla i hyres- eller bostadsr�ttstvist,<br/>2. pr�va tvist om �tg�rdsf�rel�ggande enligt 12 kap. 11 � f�rsta stycket 5</p> <p style="position:absolute;top:491px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft114">och 16 � andra stycket, �ndrad anv�ndning av lokal enligt 12 kap. 23 � andra <br/>stycket, skadest�nd enligt 12 kap. 24 a �, �verl�telse av hyresr�tt enligt <br/>12 kap. 3437 ��, uppl�telse av l�genhet i andra hand enligt 12 kap. 40 �, <br/>f�rel�ggande om nytt hyresavtal enligt 12 kap. 46 b �, f�rl�ngning av hyres-<br/>avtal enligt 12 kap. 49 �, villkor enligt 12 kap. 54 �, �terbetalning av hyra <br/>och fastst�llande av hyra enligt 12 kap. 55 f �, uppskov med avflyttning <br/>enligt 12 kap. 59 � eller f�rel�ggande enligt 12 kap. 64 �, allt jordabalken, </p> <p style="position:absolute;top:634px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">2 a. pr�va tvist om hyresvillkor enligt 2224 �� hyresf�rhandlingslagen </p> <p style="position:absolute;top:654px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">(1978:304) eller om �terbetalningsskyldighet enligt 23 � samma lag, </p> <p style="position:absolute;top:675px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">2 b. pr�va tvist om hyresvillkor enligt 3 kap. 14 � lagen (2002:93) om </p> <p style="position:absolute;top:695px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft114">kooperativ hyresr�tt eller tvist om uppl�telse med kooperativ hyresr�tt enligt <br/>4 kap. 6 � samma lag, </p> <p style="position:absolute;top:736px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">2 c. pr�va tvist om hyresvillkor enligt 4 � lagen (2012:978) om uthyrning </p> <p style="position:absolute;top:756px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">av egen bostad, </p> <p style="position:absolute;top:777px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">3. pr�va tvist om medlemskap enligt 2 kap. 10 �, skyldighet att uppl�ta</p> <p style="position:absolute;top:797px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft114">bostadsr�tt enligt 4 kap. 6 � eller villkor f�r uppl�telse av bostadsr�tt enligt <br/>samma paragraf, hyresvillkor enligt 4 kap. 9 �, �tg�rd i l�genhet enligt <br/>7 kap. 7 �, uppl�telse av l�genhet i andra hand enligt 7 kap. 11 � eller <br/>utd�mande av vite enligt 11 kap. 2 �, allt bostadsr�ttslagen (1991:614), </p> <p style="position:absolute;top:879px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">4. pr�va fr�ga om godk�nnande av �verenskommelse som avses i 12 kap.</p> <p style="position:absolute;top:899px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft114">1 � sj�tte stycket, 45 a eller 56 � jordabalken eller av beslut som avses i <br/>9 kap. 16 � f�rsta stycket 1, 1 a eller 2 bostadsr�ttslagen, </p> <p style="position:absolute;top:940px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft114">5. vara skiljen�mnd i hyres- eller bostadsr�ttstvist,<br/>5 a. pr�va tvist mellan hyresv�rd och hyresg�storganisation enligt hyres-</p> <p style="position:absolute;top:981px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">f�rhandlingslagen, </p> <p style="position:absolute;top:1001px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">6. pr�va fr�gor enligt bostadsf�rvaltningslagen (1977:792), tvist om upp-</p> <p style="position:absolute;top:1022px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft114">rustningsf�rel�ggande enligt 12 kap. 18 a18 c �� jordabalken eller f�rb�tt-<br/>rings- och �ndrings�tg�rder enligt 12 kap. 18 d18 f och 18 h �� samma <br/>balk, </p> <p style="position:absolute;top:1108px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft115">1 Prop. 2021/22:171, bet. 2021/22:CU24, rskr. 2021/22:376. <br/>2 Lagen omtryckt 1985:660. <br/>3 Senaste lydelse 2021:1098. </p> <p style="position:absolute;top:224px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft110"><b>SFS</b></p> <p style="position:absolute;top:221px;left:683px;white-space:nowrap" class="ft111"><b> 2022:1027 </b></p> <p style="position:absolute;top:247px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft116">Publicerad <br/>den</p> <p style="position:absolute;top:263px;left:671px;white-space:nowrap" class="ft113"> 28 juni 2022 </p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:51px;left:676px;white-space:nowrap" class="ft20"><b>SFS</b></p> <p style="position:absolute;top:49px;left:705px;white-space:nowrap" class="ft21"><b> 2022:1027 </b></p> <p style="position:absolute;top:1128px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft22">2 </p> <p style="position:absolute;top:52px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft22">7. pr�va fr�gor enligt lagen (1982:352) om r�tt till fastighetsf�rv�rv f�r</p> <p style="position:absolute;top:72px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft22">ombildning till bostadsr�tt eller kooperativ hyresr�tt. </p> <p style="position:absolute;top:92px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft22">Ett �rende tas upp av den hyresn�mnd inom vars omr�de fastigheten �r </p> <p style="position:absolute;top:113px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft22">bel�gen. </p> <p style="position:absolute;top:155px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft22">Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2023. </p> <p style="position:absolute;top:196px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft22">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:237px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft22">MORGAN JOHANSSON </p> <p style="position:absolute;top:257px;left:385px;white-space:nowrap" class="ft23">Freddy Larsson <br/>(Justitiedepartementet) </p> </div> </div>
background image

1

1 2 3 4 5 6

7 8 9 0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

Svensk f�rfattningssamling

Lag

om �ndring i lagen (1973:188) om arrenden�mnder och

hyresn�mnder

Utf�rdad den 22 juni 2022

Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs att 4 � lagen (1973:188) om arrende-
n�mnder och hyresn�mnder2 ska ha f�ljande lydelse.

4 �3 Hyresn�mnd som avses i 12 kap. 68 � jordabalken har till uppgift att

1. medla i hyres- eller bostadsr�ttstvist,
2. pr�va tvist om �tg�rdsf�rel�ggande enligt 12 kap. 11 � f�rsta stycket 5

och 16 � andra stycket, �ndrad anv�ndning av lokal enligt 12 kap. 23 � andra
stycket, skadest�nd enligt 12 kap. 24 a �, �verl�telse av hyresr�tt enligt
12 kap. 3437 ��, uppl�telse av l�genhet i andra hand enligt 12 kap. 40 �,
f�rel�ggande om nytt hyresavtal enligt 12 kap. 46 b �, f�rl�ngning av hyres-
avtal enligt 12 kap. 49 �, villkor enligt 12 kap. 54 �, �terbetalning av hyra
och fastst�llande av hyra enligt 12 kap. 55 f �, uppskov med avflyttning
enligt 12 kap. 59 � eller f�rel�ggande enligt 12 kap. 64 �, allt jordabalken,

2 a. pr�va tvist om hyresvillkor enligt 2224 �� hyresf�rhandlingslagen

(1978:304) eller om �terbetalningsskyldighet enligt 23 � samma lag,

2 b. pr�va tvist om hyresvillkor enligt 3 kap. 14 � lagen (2002:93) om

kooperativ hyresr�tt eller tvist om uppl�telse med kooperativ hyresr�tt enligt
4 kap. 6 � samma lag,

2 c. pr�va tvist om hyresvillkor enligt 4 � lagen (2012:978) om uthyrning

av egen bostad,

3. pr�va tvist om medlemskap enligt 2 kap. 10 �, skyldighet att uppl�ta

bostadsr�tt enligt 4 kap. 6 � eller villkor f�r uppl�telse av bostadsr�tt enligt
samma paragraf, hyresvillkor enligt 4 kap. 9 �, �tg�rd i l�genhet enligt
7 kap. 7 �, uppl�telse av l�genhet i andra hand enligt 7 kap. 11 � eller
utd�mande av vite enligt 11 kap. 2 �, allt bostadsr�ttslagen (1991:614),

4. pr�va fr�ga om godk�nnande av �verenskommelse som avses i 12 kap.

1 � sj�tte stycket, 45 a eller 56 � jordabalken eller av beslut som avses i
9 kap. 16 � f�rsta stycket 1, 1 a eller 2 bostadsr�ttslagen,

5. vara skiljen�mnd i hyres- eller bostadsr�ttstvist,
5 a. pr�va tvist mellan hyresv�rd och hyresg�storganisation enligt hyres-

f�rhandlingslagen,

6. pr�va fr�gor enligt bostadsf�rvaltningslagen (1977:792), tvist om upp-

rustningsf�rel�ggande enligt 12 kap. 18 a18 c �� jordabalken eller f�rb�tt-
rings- och �ndrings�tg�rder enligt 12 kap. 18 d18 f och 18 h �� samma
balk,

1 Prop. 2021/22:171, bet. 2021/22:CU24, rskr. 2021/22:376.
2 Lagen omtryckt 1985:660.
3 Senaste lydelse 2021:1098.

SFS

2022:1027

Publicerad
den

28 juni 2022

background image

SFS

2022:1027

2

7. pr�va fr�gor enligt lagen (1982:352) om r�tt till fastighetsf�rv�rv f�r

ombildning till bostadsr�tt eller kooperativ hyresr�tt.

Ett �rende tas upp av den hyresn�mnd inom vars omr�de fastigheten �r

bel�gen.

Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2023.

P� regeringens v�gnar

MORGAN JOHANSSON

Freddy Larsson
(Justitiedepartementet)

;
Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalk (1942:740)
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.