SFS 2022:1027 Lag om ändring i lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder

Du är här: Start / Processrätt / Lag (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder / SFS 2022:1027 Lag om ändring i lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder
SFS2022-1027.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

1 2 3 4 5 6

7 8 9 0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (1973:188) om arrendenämnder och

hyresnämnder

Utfärdad den 22 juni 2022

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 4 § lagen (1973:188) om arrende-
nämnder och hyresnämnder2 ska ha följande lydelse.

4 §3 Hyresnämnd som avses i 12 kap. 68 § jordabalken har till uppgift att

1. medla i hyres- eller bostadsrättstvist,
2. pröva tvist om åtgärdsföreläggande enligt 12 kap. 11 § första stycket 5

och 16 § andra stycket, ändrad användning av lokal enligt 12 kap. 23 § andra
stycket, skadestånd enligt 12 kap. 24 a §, överlåtelse av hyresrätt enligt
12 kap. 34�37 §§, upplåtelse av lägenhet i andra hand enligt 12 kap. 40 §,
föreläggande om nytt hyresavtal enligt 12 kap. 46 b §, förlängning av hyres-
avtal enligt 12 kap. 49 §, villkor enligt 12 kap. 54 §, återbetalning av hyra
och fastställande av hyra enligt 12 kap. 55 f §, uppskov med avflyttning
enligt 12 kap. 59 § eller föreläggande enligt 12 kap. 64 §, allt jordabalken,

2 a. pröva tvist om hyresvillkor enligt 22�24 §§ hyresförhandlingslagen

(1978:304) eller om återbetalningsskyldighet enligt 23 § samma lag,

2 b. pröva tvist om hyresvillkor enligt 3 kap. 14 § lagen (2002:93) om

kooperativ hyresrätt eller tvist om upplåtelse med kooperativ hyresrätt enligt
4 kap. 6 § samma lag,

2 c. pröva tvist om hyresvillkor enligt 4 § lagen (2012:978) om uthyrning

av egen bostad,

3. pröva tvist om medlemskap enligt 2 kap. 10 §, skyldighet att upplåta

bostadsrätt enligt 4 kap. 6 § eller villkor för upplåtelse av bostadsrätt enligt
samma paragraf, hyresvillkor enligt 4 kap. 9 §, åtgärd i lägenhet enligt
7 kap. 7 §, upplåtelse av lägenhet i andra hand enligt 7 kap. 11 § eller
utdömande av vite enligt 11 kap. 2 §, allt bostadsrättslagen (1991:614),

4. pröva fråga om godkännande av överenskommelse som avses i 12 kap.

1 § sjätte stycket, 45 a eller 56 § jordabalken eller av beslut som avses i
9 kap. 16 § första stycket 1, 1 a eller 2 bostadsrättslagen,

5. vara skiljenämnd i hyres- eller bostadsrättstvist,
5 a. pröva tvist mellan hyresvärd och hyresgästorganisation enligt hyres-

förhandlingslagen,

6. pröva frågor enligt bostadsförvaltningslagen (1977:792), tvist om upp-

rustningsföreläggande enligt 12 kap. 18 a�18 c §§ jordabalken eller förbätt-
rings- och ändringsåtgärder enligt 12 kap. 18 d�18 f och 18 h §§ samma
balk,

1 Prop. 2021/22:171, bet. 2021/22:CU24, rskr. 2021/22:376.
2 Lagen omtryckt 1985:660.
3 Senaste lydelse 2021:1098.

SFS

2022:1027

Publicerad
den

28 juni 2022

background image

SFS

2022:1027

2

7. pröva frågor enligt lagen (1982:352) om rätt till fastighetsförvärv för

ombildning till bostadsrätt eller kooperativ hyresrätt.

Ett ärende tas upp av den hyresnämnd inom vars område fastigheten är

belägen.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2023.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Freddy Larsson
(Justitiedepartementet)

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalken
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.