SFS 2005:948 Lag om ändring i lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder

Du är här: Start / Processrätt / Lag (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder / SFS 2005:948 Lag om ändring i lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder
050948.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1973:188) om arrendenämnder
och hyresnämnder;

utfärdad den 1 december 2005.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 4 § lagen (1973:188) om arrende-

nämnder och hyresnämnder

2 skall ha följande lydelse.

4 §

3 Hyresnämnd som avses i 12 kap. 68 § jordabalken har till uppgift att

1. medla i hyres- eller bostadsrättstvist,
2. pröva tvist om åtgärdsföreläggande enligt 12 kap. 11 § första stycket 5

och 16 § andra stycket, ändrad användning av lokal enligt 12 kap. 23 § andra
stycket, skadestånd enligt 12 kap. 24 a §, överlåtelse av hyresrätt enligt 12
kap. 34�37 §§, upplåtelse av lägenhet i andra hand enligt 12 kap. 40 §, för-
längning av hyresavtal enligt 12 kap. 49 §, villkor enligt 12 kap. 54 §, åter-
betalning av hyra och fastställande av hyra enligt 12 kap. 55 d §, uppskov
med avflyttning enligt 12 kap. 59 § eller föreläggande enligt 12 kap. 64 §,
allt jordabalken,

2 a. pröva tvist om hyresvillkor enligt 22�24 §§ hyresförhandlingslagen

(1978:304) eller om återbetalningsskyldighet enligt 23 § samma lag,

2 b. pröva tvist om hyresvillkor enligt 3 kap. 14 § lagen (2002:93) om ko-

operativ hyresrätt eller tvist om upplåtelse med kooperativ hyresrätt enligt 4
kap. 6 § samma lag,

3. pröva tvist om medlemskap enligt 2 kap. 10 §, skyldighet att upplåta

bostadsrätt enligt 4 kap. 6 § eller villkor för upplåtelse av bostadsrätt enligt
samma §, hyresvillkor enligt 4 kap. 9 §, upplåtelse av lägenhet i andra hand
enligt 7 kap. 11 § eller utdömande av vite enligt 11 kap. 2 §, allt bostads-
rättslagen (1991:614),

4. pröva fråga om godkännande av överenskommelse som avses i 12 kap.

1 § sjätte stycket, 45 a eller 56 § jordabalken eller av beslut som avses i
9 kap. 16 § första stycket 1, 1 a eller 2 bostadsrättslagen,

5. vara skiljenämnd i hyres- eller bostadsrättstvist,
5 a. pröva tvist mellan hyresvärd och hyresgästorganisation enligt hyres-

förhandlingslagen,

6. pröva frågor enligt bostadsförvaltningslagen (1977:792), tvist om upp-

rustningsföreläggande enligt 12 kap. 18 a�c §§ jordabalken eller förbätt-
rings- och ändringsåtgärder enligt 12 kap. 18 d�f §§ och 18 h § samma balk,

1 Prop. 2005/06:13, bet. 2005/06:BoU3, rskr. 2005/06:54.

2 Lagen omtryckt 1985:660.

3 Senaste lydelse 2003:32.

SFS 2005:948

Utkom från trycket
den 9 december 2005

background image

2

SFS 2005:948

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2005

7. pröva frågor enligt lagen (1975:1132) om förvärv av hyresfastighet

m.m.,

8. pröva frågor enligt lagen (1982:352) om rätt till fastighetsförvärv för

ombildning till bostadsrätt eller kooperativ hyresrätt.

�rende upptages av den hyresnämnd inom vars område fastigheten är be-

lägen. �rende som avses i 10, 17 eller 18 § lagen om förvärv av hyresfastig-
het m.m. upptages dock av hyresnämnden i den ort där bolagets styrelse har
sitt säte eller, i fråga om handelsbolag, där förvaltningen föres.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2006.
2. För sådana överenskommelser som avses i 12 kap. 45 § tredje stycket

jordabalken i dess lydelse före den 1 januari 2006 och som har ingåtts före
ikraftträdandet, gäller 4 § i sin äldre lydelse.

På regeringens vägnar

JENS ORBACK

Magnus Medin
(Justitiedepartementet)

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalken
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.