SFS 2005:948 Lag om ändring i lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder

050948.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1973:188) om arrendenämnder
och hyresnämnder;

utfärdad den 1 december 2005.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 4 § lagen (1973:188) om arrende-

nämnder och hyresnämnder

2 skall ha följande lydelse.

4 §

3 Hyresnämnd som avses i 12 kap. 68 § jordabalken har till uppgift att

1. medla i hyres- eller bostadsrättstvist,
2. pröva tvist om åtgärdsföreläggande enligt 12 kap. 11 § första stycket 5

och 16 § andra stycket, ändrad användning av lokal enligt 12 kap. 23 § andra
stycket, skadestånd enligt 12 kap. 24 a §, överlåtelse av hyresrätt enligt 12
kap. 34–37 §§, upplåtelse av lägenhet i andra hand enligt 12 kap. 40 §, för-
längning av hyresavtal enligt 12 kap. 49 §, villkor enligt 12 kap. 54 §, åter-
betalning av hyra och fastställande av hyra enligt 12 kap. 55 d §, uppskov
med avflyttning enligt 12 kap. 59 § eller föreläggande enligt 12 kap. 64 §,
allt jordabalken,

2 a. pröva tvist om hyresvillkor enligt 22–24 §§ hyresförhandlingslagen

(1978:304) eller om återbetalningsskyldighet enligt 23 § samma lag,

2 b. pröva tvist om hyresvillkor enligt 3 kap. 14 § lagen (2002:93) om ko-

operativ hyresrätt eller tvist om upplåtelse med kooperativ hyresrätt enligt 4
kap. 6 § samma lag,

3. pröva tvist om medlemskap enligt 2 kap. 10 §, skyldighet att upplåta

bostadsrätt enligt 4 kap. 6 § eller villkor för upplåtelse av bostadsrätt enligt
samma §, hyresvillkor enligt 4 kap. 9 §, upplåtelse av lägenhet i andra hand
enligt 7 kap. 11 § eller utdömande av vite enligt 11 kap. 2 §, allt bostads-
rättslagen (1991:614),

4. pröva fråga om godkännande av överenskommelse som avses i 12 kap.

1 § sjätte stycket, 45 a eller 56 § jordabalken eller av beslut som avses i
9 kap. 16 § första stycket 1, 1 a eller 2 bostadsrättslagen,

5. vara skiljenämnd i hyres- eller bostadsrättstvist,
5 a. pröva tvist mellan hyresvärd och hyresgästorganisation enligt hyres-

förhandlingslagen,

6. pröva frågor enligt bostadsförvaltningslagen (1977:792), tvist om upp-

rustningsföreläggande enligt 12 kap. 18 a–c §§ jordabalken eller förbätt-
rings- och ändringsåtgärder enligt 12 kap. 18 d–f §§ och 18 h § samma balk,

1 Prop. 2005/06:13, bet. 2005/06:BoU3, rskr. 2005/06:54.

2 Lagen omtryckt 1985:660.

3 Senaste lydelse 2003:32.

SFS 2005:948

Utkom från trycket
den 9 december 2005

background image

2

SFS 2005:948

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2005

7. pröva frågor enligt lagen (1975:1132) om förvärv av hyresfastighet

m.m.,

8. pröva frågor enligt lagen (1982:352) om rätt till fastighetsförvärv för

ombildning till bostadsrätt eller kooperativ hyresrätt.

Ärende upptages av den hyresnämnd inom vars område fastigheten är be-

lägen. Ärende som avses i 10, 17 eller 18 § lagen om förvärv av hyresfastig-
het m.m. upptages dock av hyresnämnden i den ort där bolagets styrelse har
sitt säte eller, i fråga om handelsbolag, där förvaltningen föres.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2006.
2. För sådana överenskommelser som avses i 12 kap. 45 § tredje stycket

jordabalken i dess lydelse före den 1 januari 2006 och som har ingåtts före
ikraftträdandet, gäller 4 § i sin äldre lydelse.

På regeringens vägnar

JENS ORBACK

Magnus Medin
(Justitiedepartementet)

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalk (1942:740)
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.