SFS 2022:1659 Lag om ändring i lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder

Du är här: Start / Processrätt / Lag (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder / SFS 2022:1659 Lag om ändring i lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder
SFS2022-1659.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:17px;font-family:FAAAAI+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft11{font-size:19px;font-family:FAAABC+TimesNewRomanPS;color:#ffffff;-moz-transform: matrix( 0, -1, 1, 0, 0, 0);-webkit-transform: matrix( 0, -1, 1, 0, 0, 0);-o-transform: matrix( 0, -1, 1, 0, 0, 0);-ms-transform: matrix( 0, -1, 1, 0, 0, 0);-moz-transform-origin: left 75%;-webkit-transform-origin: left 75%;-o-transform-origin: left 75%;-ms-transform-origin: left 75%;} .ft12{font-size:15px;font-family:FAAAAI+TimesNewRomanPSMT;color:#ffffff;-moz-transform: matrix( 0, -1, 1, 0, 0, 0);-webkit-transform: matrix( 0, -1, 1, 0, 0, 0);-o-transform: matrix( 0, -1, 1, 0, 0, 0);-ms-transform: matrix( 0, -1, 1, 0, 0, 0);-moz-transform-origin: left 75%;-webkit-transform-origin: left 75%;-o-transform-origin: left 75%;-ms-transform-origin: left 75%;} .ft13{font-size:28px;font-family:FAAABC+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:21px;font-family:FAAABC+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:11px;font-family:FAAAAI+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft16{font-size:17px;font-family:FAAABI+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft17{font-size:17px;font-family:FAAABC+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft18{font-size:9px;font-family:FAAAAI+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft19{font-size:13px;font-family:FAAAAI+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft110{font-size:19px;font-family:FAAABC+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft111{font-size:19px;font-family:XUCKTE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft112{font-size:15px;font-family:FAAAAI+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft113{font-size:15px;font-family:KYOKTE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft114{font-size:17px;line-height:20px;font-family:FAAAAI+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft115{font-size:13px;line-height:16px;font-family:FAAAAI+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft116{font-size:15px;line-height:17px;font-family:FAAAAI+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:16px;font-family:FAAABC+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft21{font-size:16px;font-family:JFZUMG+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft22{font-size:17px;font-family:FAAAAI+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft23{font-size:17px;font-family:FAAABC+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft24{font-size:17px;line-height:20px;font-family:FAAAAI+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:893px;height:1262px;"> <img width="893" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1128px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:1229px;left:37px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 </b>1 2 3 4 5 6 7 8 9 0</p> <p style="position:absolute;top:155px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft13"><b>Svensk f�rfattningssamling </b></p> <p style="position:absolute;top:223px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>Lag </b></p> <p style="position:absolute;top:246px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>om �ndring i lagen (1973:188) om arrenden�mnder och </b></p> <p style="position:absolute;top:269px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>hyresn�mnder </b></p> <p style="position:absolute;top:307px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">Utf�rdad den 1 december 2022 </p> <p style="position:absolute;top:348px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft114">Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs i fr�ga om lagen (1973:188) om arrende-<br/>n�mnder och hyresn�mnder2 </p> <p style="position:absolute;top:389px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft114"><i>dels</i> att 4 � ska ha f�ljande lydelse, <br/><i>dels</i> att det ska inf�ras tre nya paragrafer, 15 b15 d ��, och n�rmast f�re </p> <p style="position:absolute;top:430px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">15 b � en ny rubrik av f�ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:491px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>4 �</b>3 Hyresn�mnd som avses i 12 kap. 68 � jordabalken har till uppgift att </p> <p style="position:absolute;top:511px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft114">1. medla i hyres- eller bostadsr�ttstvist,<br/>2. pr�va tvist om �tg�rdsf�rel�ggande enligt 12 kap. 11 � f�rsta stycket 5</p> <p style="position:absolute;top:552px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft114">och 16 � andra stycket, �ndrad anv�ndning av lokal enligt 12 kap. 23 � andra <br/>stycket, skadest�nd enligt 12 kap. 24 a �, �verl�telse av hyresr�tt enligt <br/>12 kap. 3437 ��, uppl�telse av l�genhet i andra hand enligt 12 kap. 40 �, <br/>f�rel�ggande om nytt hyresavtal enligt 12 kap. 46 b �, f�rl�ngning av hyres-<br/>avtal enligt 12 kap. 49 �, villkor enligt 12 kap. 54 �, �terbetalning av hyra <br/>och fastst�llande av hyra enligt 12 kap. 55 f �, uppskov med avflyttning <br/>enligt 12 kap. 59 � eller f�rel�ggande enligt 12 kap. 64 �, allt jordabalken, </p> <p style="position:absolute;top:695px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">2 a. pr�va tvist om hyresvillkor enligt 22, 23 och 24 �� hyresf�rhandlings-</p> <p style="position:absolute;top:716px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">lagen (1978:304) eller om �terbetalningsskyldighet enligt 23 � samma lag, </p> <p style="position:absolute;top:736px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">2 b. pr�va tvist om hyresvillkor enligt 3 kap. 14 � lagen (2002:93) om </p> <p style="position:absolute;top:756px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft114">kooperativ hyresr�tt eller tvist om uppl�telse med kooperativ hyresr�tt enligt <br/>4 kap. 6 � samma lag, </p> <p style="position:absolute;top:797px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">2 c. pr�va tvist om hyresvillkor enligt 4 � lagen (2012:978) om uthyrning </p> <p style="position:absolute;top:818px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">av egen bostad, </p> <p style="position:absolute;top:838px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">3. pr�va tvist om medlemskap enligt 2 kap. 10 �, skyldighet att uppl�ta bo-</p> <p style="position:absolute;top:858px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft114">stadsr�tt enligt 4 kap. 6 � eller villkor f�r uppl�telse av bostadsr�tt enligt <br/>samma paragraf, hyresvillkor enligt 4 kap. 9 �, �tg�rd i l�genhet enligt 7 kap. <br/>7 �, uppl�telse av l�genhet i andra hand enligt 7 kap. 11 � eller utd�mande <br/>av vite enligt 11 kap. 2 �, allt bostadsr�ttslagen (1991:614), </p> <p style="position:absolute;top:940px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">4. pr�va fr�ga om godk�nnande av �verenskommelse som avses i 12 kap.</p> <p style="position:absolute;top:961px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft114">1 � sj�tte stycket, 45 a eller 56 � jordabalken eller av beslut som avses i <br/>9 kap. 16 � f�rsta stycket 1, 1 a eller 2 bostadsr�ttslagen, </p> <p style="position:absolute;top:1001px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft114">5. vara skiljen�mnd i hyres- eller bostadsr�ttstvist,<br/>5 a. pr�va tvist mellan hyresv�rd och hyresg�storganisation enligt hyres-</p> <p style="position:absolute;top:1042px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">f�rhandlingslagen, </p> <p style="position:absolute;top:1108px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft115">1 Prop. 2021/22:277, bet. 2022/23:CU2, rskr. 2022/23:36. <br/>2 Lagen omtryckt 1985:660. <br/>3 Senaste lydelse 2022:1027. </p> <p style="position:absolute;top:224px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft110"><b>SFS</b></p> <p style="position:absolute;top:221px;left:683px;white-space:nowrap" class="ft111"><b> 2022:1659</b></p> <p style="position:absolute;top:247px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft116">Publicerad<br/>den</p> <p style="position:absolute;top:263px;left:671px;white-space:nowrap" class="ft113"> 6 december 2022</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:893px;height:1262px;"> <img width="893" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:51px;left:676px;white-space:nowrap" class="ft20"><b>SFS</b></p> <p style="position:absolute;top:49px;left:704px;white-space:nowrap" class="ft21"><b> 2022:1659</b></p> <p style="position:absolute;top:1128px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft22">2</p> <p style="position:absolute;top:52px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft22">6. pr�va fr�gor enligt bostadsf�rvaltningslagen (1977:792), tvist om upprust-</p> <p style="position:absolute;top:72px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft24">ningsf�rel�ggande enligt 12 kap. 18 a18 c �� jordabalken eller f�rb�ttrings- <br/>och �ndrings�tg�rder enligt 12 kap. 18 d18 f och 18 h �� samma balk, </p> <p style="position:absolute;top:113px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft22">7. pr�va fr�gor enligt lagen (1982:352) om r�tt till fastighetsf�rv�rv f�r</p> <p style="position:absolute;top:133px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft22">ombildning till bostadsr�tt eller kooperativ hyresr�tt, </p> <p style="position:absolute;top:154px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft22">8. pr�va fr�gor om att utse en s�rskild skiljeman enligt 23 a � hyresf�rhand-</p> <p style="position:absolute;top:174px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft24">lingslagen eller entlediga en skiljeman enligt 23 b � samma lag samt att medla <br/>i ett �rende om att utse en skiljeman. </p> <p style="position:absolute;top:215px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft22">Ett �rende tas upp av den hyresn�mnd inom vars omr�de fastigheten �r </p> <p style="position:absolute;top:235px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft22">bel�gen. </p> <p style="position:absolute;top:275px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft23"><b>�rende om s�rskild skiljeman </b></p> <p style="position:absolute;top:304px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft24"><b>15 b �</b> Ans�kan i en fr�ga som avses i 4 � f�rsta stycket 8 om att utse en <br/>skiljeman ska vara skriftlig och inneh�lla de uppgifter som anges i 8 � andra <br/>stycket. Tillsammans med ans�kan ska det ges in en f�rhandlingsordning som <br/>inneh�ller en best�mmelse om att tvisten f�r pr�vas av en skiljeman. Om en <br/>ans�kan inte uppfyller dessa krav, ska hyresn�mnden f�rel�gga s�kanden att <br/>avhj�lpa bristen inom viss tid. Om f�rel�ggandet inte f�ljs f�r ans�kan av-<br/>visas. I �vrigt till�mpas det som anges i 8 � fj�rde och femte styckena f�r <br/>ans�kan och en parts f�rsta inlaga till n�mnden. </p> <p style="position:absolute;top:467px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft22">Motparten ska ges tillf�lle att yttra sig �ver ans�kan. �rendet f�r avg�ras </p> <p style="position:absolute;top:488px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft22">trots att motparten inte har yttrat sig. </p> <p style="position:absolute;top:508px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft22">Om ans�kan �terkallas ska �rendet skrivas av. </p> <p style="position:absolute;top:549px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft24"><b>15 c �</b> Ett �rende om att utse en skiljeman ska handl�ggas s�rskilt skynd-<br/>samt. </p> <p style="position:absolute;top:590px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft22">Om parterna beg�r det ska hyresn�mnden innan en skiljeman utses medla </p> <p style="position:absolute;top:610px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft24">i hyrestvisten mellan dem. Hyresn�mnden ska i s� fall kalla parterna till ett <br/>medlingssammantr�de, om det inte �r obeh�vligt. </p> <p style="position:absolute;top:672px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft24"><b>15 d �</b> Ans�kan i en fr�ga som avses i 4 � f�rsta stycket 8 om att entlediga <br/>en skiljeman ska vara skriftlig. Ans�kan ska inneh�lla de sk�l som anf�rs f�r <br/>entledigande. </p> <p style="position:absolute;top:733px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft22">�vriga parter i �rendet ska ges tillf�lle att yttra sig �ver ans�kan. �rendet </p> <p style="position:absolute;top:753px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft22">f�r avg�ras trots att de inte har yttrat sig. </p> <p style="position:absolute;top:774px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft22">Om ans�kan �terkallas ska �rendet skrivas av. </p> <p style="position:absolute;top:816px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft22">Denna lag tr�der i kraft den 2 januari 2023 i fr�ga om 4 � och i �vrigt den </p> <p style="position:absolute;top:836px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft22">1 januari 2023. </p> <p style="position:absolute;top:877px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft22">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:918px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft22">GUNNAR STR�MMER </p> <p style="position:absolute;top:938px;left:385px;white-space:nowrap" class="ft24">Freddy Larsson <br/>(Justitiedepartementet) </p> </div> </div>
background image

1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

Svensk f�rfattningssamling

Lag

om �ndring i lagen (1973:188) om arrenden�mnder och

hyresn�mnder

Utf�rdad den 1 december 2022

Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs i fr�ga om lagen (1973:188) om arrende-
n�mnder och hyresn�mnder2

dels att 4 � ska ha f�ljande lydelse,
dels att det ska inf�ras tre nya paragrafer, 15 b15 d ��, och n�rmast f�re

15 b � en ny rubrik av f�ljande lydelse.

4 �3 Hyresn�mnd som avses i 12 kap. 68 � jordabalken har till uppgift att

1. medla i hyres- eller bostadsr�ttstvist,
2. pr�va tvist om �tg�rdsf�rel�ggande enligt 12 kap. 11 � f�rsta stycket 5

och 16 � andra stycket, �ndrad anv�ndning av lokal enligt 12 kap. 23 � andra
stycket, skadest�nd enligt 12 kap. 24 a �, �verl�telse av hyresr�tt enligt
12 kap. 3437 ��, uppl�telse av l�genhet i andra hand enligt 12 kap. 40 �,
f�rel�ggande om nytt hyresavtal enligt 12 kap. 46 b �, f�rl�ngning av hyres-
avtal enligt 12 kap. 49 �, villkor enligt 12 kap. 54 �, �terbetalning av hyra
och fastst�llande av hyra enligt 12 kap. 55 f �, uppskov med avflyttning
enligt 12 kap. 59 � eller f�rel�ggande enligt 12 kap. 64 �, allt jordabalken,

2 a. pr�va tvist om hyresvillkor enligt 22, 23 och 24 �� hyresf�rhandlings-

lagen (1978:304) eller om �terbetalningsskyldighet enligt 23 � samma lag,

2 b. pr�va tvist om hyresvillkor enligt 3 kap. 14 � lagen (2002:93) om

kooperativ hyresr�tt eller tvist om uppl�telse med kooperativ hyresr�tt enligt
4 kap. 6 � samma lag,

2 c. pr�va tvist om hyresvillkor enligt 4 � lagen (2012:978) om uthyrning

av egen bostad,

3. pr�va tvist om medlemskap enligt 2 kap. 10 �, skyldighet att uppl�ta bo-

stadsr�tt enligt 4 kap. 6 � eller villkor f�r uppl�telse av bostadsr�tt enligt
samma paragraf, hyresvillkor enligt 4 kap. 9 �, �tg�rd i l�genhet enligt 7 kap.
7 �, uppl�telse av l�genhet i andra hand enligt 7 kap. 11 � eller utd�mande
av vite enligt 11 kap. 2 �, allt bostadsr�ttslagen (1991:614),

4. pr�va fr�ga om godk�nnande av �verenskommelse som avses i 12 kap.

1 � sj�tte stycket, 45 a eller 56 � jordabalken eller av beslut som avses i
9 kap. 16 � f�rsta stycket 1, 1 a eller 2 bostadsr�ttslagen,

5. vara skiljen�mnd i hyres- eller bostadsr�ttstvist,
5 a. pr�va tvist mellan hyresv�rd och hyresg�storganisation enligt hyres-

f�rhandlingslagen,

1 Prop. 2021/22:277, bet. 2022/23:CU2, rskr. 2022/23:36.
2 Lagen omtryckt 1985:660.
3 Senaste lydelse 2022:1027.

SFS

2022:1659

Publicerad
den

6 december 2022

background image

SFS

2022:1659

2

6. pr�va fr�gor enligt bostadsf�rvaltningslagen (1977:792), tvist om upprust-

ningsf�rel�ggande enligt 12 kap. 18 a18 c �� jordabalken eller f�rb�ttrings-
och �ndrings�tg�rder enligt 12 kap. 18 d18 f och 18 h �� samma balk,

7. pr�va fr�gor enligt lagen (1982:352) om r�tt till fastighetsf�rv�rv f�r

ombildning till bostadsr�tt eller kooperativ hyresr�tt,

8. pr�va fr�gor om att utse en s�rskild skiljeman enligt 23 a � hyresf�rhand-

lingslagen eller entlediga en skiljeman enligt 23 b � samma lag samt att medla
i ett �rende om att utse en skiljeman.

Ett �rende tas upp av den hyresn�mnd inom vars omr�de fastigheten �r

bel�gen.

�rende om s�rskild skiljeman

15 b � Ans�kan i en fr�ga som avses i 4 � f�rsta stycket 8 om att utse en
skiljeman ska vara skriftlig och inneh�lla de uppgifter som anges i 8 � andra
stycket. Tillsammans med ans�kan ska det ges in en f�rhandlingsordning som
inneh�ller en best�mmelse om att tvisten f�r pr�vas av en skiljeman. Om en
ans�kan inte uppfyller dessa krav, ska hyresn�mnden f�rel�gga s�kanden att
avhj�lpa bristen inom viss tid. Om f�rel�ggandet inte f�ljs f�r ans�kan av-
visas. I �vrigt till�mpas det som anges i 8 � fj�rde och femte styckena f�r
ans�kan och en parts f�rsta inlaga till n�mnden.

Motparten ska ges tillf�lle att yttra sig �ver ans�kan. �rendet f�r avg�ras

trots att motparten inte har yttrat sig.

Om ans�kan �terkallas ska �rendet skrivas av.

15 c � Ett �rende om att utse en skiljeman ska handl�ggas s�rskilt skynd-
samt.

Om parterna beg�r det ska hyresn�mnden innan en skiljeman utses medla

i hyrestvisten mellan dem. Hyresn�mnden ska i s� fall kalla parterna till ett
medlingssammantr�de, om det inte �r obeh�vligt.

15 d � Ans�kan i en fr�ga som avses i 4 � f�rsta stycket 8 om att entlediga
en skiljeman ska vara skriftlig. Ans�kan ska inneh�lla de sk�l som anf�rs f�r
entledigande.

�vriga parter i �rendet ska ges tillf�lle att yttra sig �ver ans�kan. �rendet

f�r avg�ras trots att de inte har yttrat sig.

Om ans�kan �terkallas ska �rendet skrivas av.

Denna lag tr�der i kraft den 2 januari 2023 i fr�ga om 4 � och i �vrigt den

1 januari 2023.

P� regeringens v�gnar

GUNNAR STR�MMER

Freddy Larsson
(Justitiedepartementet)

;
Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalk (1942:740)
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.