SFS 2005:1061 Lag om ändring i lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder

051061.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1973:188) om arrendenämnder
och hyresnämnder;

utfärdad den 8 december 2005.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om lagen (1973:188) om arren-

denämnder och hyresnämnder

2

dels att 2, 3, 5 a, 6, 8–10, 12, 14–16 a, 16 c, 16 e, 17, 21, 22–23 a och 27–

30 §§ skall ha följande lydelse,

dels att det i lagen skall införas en ny paragraf, 8 a §, av följande lydelse.

2 §

3 Arrendenämnden består av en lagfaren ordförande och två andra leda-

möter, om annat inte följer av andra eller tredje stycket. Av de senare leda-
möterna skall den ene såsom ägare av jordbruksfastighet eller på liknande
sätt ha förvärvat erfarenhet av arrendeförhållanden och den andre vara jord-
bruksarrendator eller, när ärendet rör bostadsarrende, bostadsarrendator.

Arrendenämnden kan bestå av ordföranden ensam vid
1. företagande av förberedande åtgärd,
2. prövning av fråga om avvisning av ansökan eller avskrivning av

ärende,

3. handläggning av överklagande,
4. medling när sådan lämpligen kan ske utan övriga ledamöters närvaro,
5. prövning av fråga som inte avgörs genom skiljedom, om parterna sam-

tycker till det eller om prövningen är enkel och det är lämpligt med hänsyn
till vad ärendet gäller, och

6. prövning av fråga som avgörs genom skiljedom, om parterna begär det.
En förberedande åtgärd som kan företas av ordföranden enligt andra

stycket och som inte är av sådant slag att den bör förbehållas ordföranden får
utföras av en annan tjänsteman som har tillräcklig kunskap och erfarenhet
och som är anställd vid hyresnämnden eller vid en tingsrätt på samma ort
som hyresnämnden. Regeringen meddelar närmare föreskrifter om detta.

Ledamot skall vara svensk medborgare och får inte vara underårig och

inte heller ha förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken.

3 § För varje arrendenämnd förordnar regeringen eller myndighet, som re-
geringen bestämmer, ordförande och lämpligt antal andra ledamöter.

1 Prop. 2005/06:10, bet. 2005/06:JuU4, rskr. 2005/06:55.

2 Lagen omtryckt 1985:660.

3 Senaste lydelse 1991:637. Ändringen innebär bl.a. att sista stycket upphävs.

SFS 2005:1061

Utkom från trycket
den 16 december 2005

background image

2

SFS 2005:1061

Innan annan ledamot än ordförande förordnas, skall sådan riksorganisa-

tion av jordägare eller arrendatorer som med hänsyn till medlemsantal, verk-
samhet och övriga omständigheter kan anses väl företräda den intressegrupp
som det är fråga om ges tillfälle att avge förslag.

Till tjänstgöring i nämnden skall, med iakttagande av vad som sägs i 2 §

första stycket, de ledamöter kallas som med hänsyn till ärendets beskaffen-
het och övriga förhållanden bedöms lämpligast.

5 a §

4 Bestämmelserna i 5 § första stycket tillämpas inte i ett ärende som

gäller

1. fråga om en förhandlingsklausul skall föras in eller slopas i ett hyresav-

tal enligt 2 § hyresförhandlingslagen (1978:304),

2. ersättning enligt 20 § hyresförhandlingslagen till en hyresgästorganisa-

tion för dess förhandlingsarbete,

3. prövning av hyresvillkor med tillämpning av 21 § hyresförhandlingsla-

gen,

4. tvist om förhandlingsordning enligt 9 eller 13 § hyresförhandlingsla-

gen, eller

5. skadestånd enligt 26 eller 27 § hyresförhandlingslagen.
Bestämmelserna i 5 § första stycket skall inte heller tillämpas i andra

ärenden, om de intresseledamöter som skall delta enligt dessa bestämmelser
har anknytning till organisationer som kan antas ha ett gemensamt intresse
som står i strid med den ena partens intresse i tvisten.

I ärenden som avses i första och andra styckena skall hyresnämnden bestå

av två lagfarna ledamöter.

6 § För varje hyresnämnd förordnar regeringen eller myndighet, som re-
geringen bestämmer, ordförande och lämpligt antal andra ledamöter.

Innan annan ledamot än ordförande förordnas, skall sådan riksorganisa-

tion av fastighetsägare, hyresgäster, bostadsrättshavare eller näringsidkare
som med hänsyn till medlemsantal, verksamhet och övriga omständigheter
kan anses väl företräda den intressegrupp som det är fråga om ges tillfälle att
avge förslag.

Till tjänstgöring i nämnden skall, med iakttagande av vad som sägs i 5 §

första stycket, de ledamöter kallas som med hänsyn till ärendets beskaffen-
het och övriga förhållanden bedöms lämpligast.

8 §

5 En tvist som avses i 1 § första stycket 1 eller 2 eller 4 § första stycket

1–3 hänskjuts av part till nämnd genom ansökan som skall vara skriftlig.
Nämnden får medge att en ansökan görs muntligen, om ansökan görs vid ett
sammanträde inför nämnden och avser en fråga som har samband med det
ärende som behandlas vid sammanträdet.

Ansökan skall innehålla uppgift om parternas namn och hemvist samt den

berörda fastighetens adress eller fastighetsbeteckning. Ansökan skall också
innehålla uppgift om det som yrkas och de omständigheter som åberopas till
stöd för yrkandet eller, om ansökan endast avser medling, tvistens beskaf-
fenhet.

4 Senaste lydelse 1994:820.

5 Senaste lydelse 2000:594.

background image

3

SFS 2005:1061

Uppfyller ansökan inte vad som sägs i andra stycket, skall nämnden före-

lägga sökanden att avhjälpa bristen inom viss tid. Om föreläggandet inte
följs, får ansökningen avvisas.

En parts första inlaga till nämnden skall innehålla uppgift om partens per-

son- eller organisationsnummer samt postadress. Vidare bör anges partens
yrke och telefonnummer samt de övriga omständigheter som är av betydelse
för delgivning med parten. Företräds parten av ett ombud, skall ombudets
namn, postadress och telefonnummer anges. Ändras något av dessa förhål-
landen, skall parten utan dröjsmål anmäla det till nämnden.

En ansökan genom vilken tvisten hänskjuts till nämnden bör vidare inne-

hålla uppgift om motpart i de hänseenden som sägs i fjärde stycket.

Återkallas ansökan, skall ärendet avskrivas.

8 a § Har en tvist hänskjutits till nämnden enligt 11 kap. 6 a § jordabalken
och har sökandens motpart inte följt ett sådant föreläggande som avses i
tredje stycket i samma paragraf, skall ärendet avskrivas, om avtalet inte är
uppsagt enligt 11 kap. 5 § första stycket samma balk.

9 §

6 När en tvist har hänskjutits till nämnden, skall nämnden kalla parterna

att inställa sig till ett sammanträde. Skall en part inställa sig personligen, får
nämnden förelägga vite.

Handlägger hyresnämnden samtidigt ett stort antal tvister av likartad be-

skaffenhet mellan en hyresvärd och dennes hyresgäster om villkoren för
hyra av bostadslägenheter, får dock nämnden, sedan ett lämpligt antal typfall
av tvister prövats, med ledning därav avgöra övriga tvister utan samman-
träde, om det är uppenbart att sådant inte behövs.

Sammanträde behöver inte heller i annat fall hållas, om
1. ärendet inte skall prövas i sak och medling inte heller skall ske, eller
2. ett sammanträde på grund av någon särskild omständighet inte behövs.

10 §

7 Uteblir sökanden från ett sammanträde, skall ärendet avskrivas. Om

motparten uteblir, får nämnden förelägga honom eller henne att inställa sig
vid vite. Om parten ändå uteblir och det inte kan antas att förlikning kan
komma till stånd, skall ärendet avskrivas. I fråga om en tvist som avses i 1 §
första stycket 2 eller 4 § första stycket 2, 2 a, 2 b eller 3, skall dock ärendet
avgöras trots att parten inte har inställt sig.

Uteblir båda parterna i en tvist som en domstol hänskjutit till nämnden,

skall ärendet avskrivas. Uteblir endast den ena parten, gäller första stycket
andra och tredje meningarna.

Vad som sägs i första och andra styckena gäller inte, om det finns anled-

ning att anta att en part har laga förfall för sin utevaro.

12 §

8 Nämnden skall klarlägga tvistefrågorna och, även om medling inte

har begärts, försöka förlika parterna.

6 Senaste lydelse 1988:928.

7 Senaste lydelse 2002:95.

8 Senaste lydelse 2002:95. Ändringen innebär bl.a. att tredje stycket upphävs.

background image

4

SFS 2005:1061

Kan parterna inte förlikas efter förslag av någondera parten, skall nämn-

den lägga fram förslag till förlikning, om det inte är uppenbart att förutsätt-
ningar för förlikning saknas.

Om det inte träffas någon förlikning, skall tvisten avgöras av nämnden,

om tvisten rör en fråga som avses i 1 § första stycket 2 eller 4 § första
stycket 2, 2 a, 2 b eller 3. I annat fall skall ärendet avskrivas.

14 § En fråga som avses i 1 § första stycket 3 eller 4 § första stycket 4 prö-
vas efter ansökan som skall vara skriftlig och som bör innehålla de omstän-
digheter som åberopas till stöd för ansökningen.

Sökanden och annan som ärendet angår skall kallas att inställa sig till

sammanträde, om det inte kan anses obehövligt. Skall en part inställa sig, får
nämnden förelägga vite. Att någon som kallats att inställa sig uteblir hindrar
inte att ärendet prövas.

15 §

9 Har parterna avtalat att en tvist skall avgöras av skiljemän utan för-

behåll om rätt för parterna att angripa skiljedomen i sak och har, vid arren-
detvist, arrendenämnden eller, vid hyres- eller bostadsrättstvist, hyresnämn-
den utsetts till skiljenämnd, skall nämnden på ansökan avgöra tvisten genom
skiljedom. I fråga om ansökan och en parts första inlaga till nämnden gäller
8 §. Har tvisten redan hänskjutits till nämnden, kan skiljedom dock alltid be-
gäras muntligen inför nämnden.

I ett ärende som nämnden skall avgöra genom skiljedom gäller lagen

(1999:116) om skiljeförfarande, i den mån annat inte följer av denna lag.
Vardera parten svarar för sin kostnad i tvist som avses i 9 kap. 10 eller 14 §,
10 kap. 6 § eller 12 kap. 49 eller 54 § jordabalken, 5 § lagen (1957:390) om
fiskearrenden eller 4 kap. 9 § bostadsrättslagen (1991:614).

15 a § En tvist som avses i 4 § första stycket 5 a hänskjuts till hyresnämn-
den genom ansökan som skall vara skriftlig.

I fråga om ansökan, en parts första inlaga till nämnden och sammanträde

gäller i övrigt 8 § andra–sjätte styckena och 9 § första och tredje styckena.

Uteblir sökanden från ett sammanträde, skall ärendet avskrivas. Om mot-

parten uteblir, får nämnden förelägga honom eller henne att inställa sig vid
vite. Om parten ändå uteblir, hindrar inte det att ärendet prövas.

Vad som sägs i tredje stycket gäller inte, om det finns anledning att anta

att en part har laga förfall för sin utevaro.

16 §

10 Ansökan i en fråga som avses i 4 § första stycket 6 skall vara skrift-

lig samt innehålla uppgift om den berörda fastigheten och dess ägare, det
som yrkas och de omständigheter som åberopas till stöd för yrkandet samt,
när det gäller ansökan enligt 12 kap. 18 e eller 18 h § jordabalken, uppgift
om berörda hyresgästers namn. En ansökan enligt 12 kap. 18 a–c, 18 e eller
18 h § jordabalken skall dessutom vara åtföljd av den utredning i tekniskt,
ekonomiskt eller annat hänseende som behövs för ärendets prövning.

9 Senaste lydelse 1991:620.

10 Senaste lydelse 1997:63.

background image

5

SFS 2005:1061

Uppfyller ansökan inte vad som sägs i första stycket, skall nämnden före-

lägga sökanden att avhjälpa bristen inom viss tid. Om föreläggandet inte
följs, får ansökningen avvisas.

I fråga om ansökan och en parts första inlaga till nämnden gäller i övrigt

8 § fjärde–sjätte styckena.

I fråga om sammanträde gäller 9 § första stycket första meningen och

tredje stycket. Om fastighetsägaren har kallats till ett sammanträde i ett
ärende enligt 12 kap. 18 e § jordabalken men uteblir, skall ärendet avskrivas.
Om en hyresgäst uteblir i ett sådant ärende, hindrar det inte att ärendet prö-
vas. I övriga ärenden får nämnden förelägga fastighetsägaren vid vite att in-
ställa sig. Om fastighetsägaren uteblir i ett sådant ärende, hindrar det dock
inte att ärendet prövas.

Innan nämnden beslutar om tvångsförvaltning, skall nämnden ge kom-

mun, där fastigheten är belägen, tillfälle att lämna förslag på förvaltare.

Kommunen skall också ges tillfälle att yttra sig innan nämnden beslutar

att förvaltararvode enligt bostadsförvaltningslagen (1977:792) skall betalas
av fastighetsägaren personligen.

16 a § Ansökan om förvärvstillstånd enligt lagen (1975:1132) om förvärv
av hyresfastighet m.m. skall vara skriftlig. I ansökan skall anges registerbe-
teckning för den eller de tillståndspliktiga fastigheter som berörs av förvär-
vet.

Avser ansökan tillstånd till förvärv av fast egendom eller tomträtt, skall

fångeshandlingen eller, om sådan ännu inte upprättats, fångesmannens
skriftliga samtycke till ansökan företes.

Avser ansökan tillstånd till förvärv av aktie eller andel i bolag, skall an-

sökningen innehålla uppgift om fångesmannen, de aktier eller den andel i
bolaget som förvärvet avser samt de omständigheter som gör nämnden be-
hörig.

Uppfyller ansökan inte vad som sägs i första, andra eller tredje stycket,

skall nämnden förelägga sökanden att avhjälpa bristen inom viss tid. Om fö-
reläggandet inte följs, får ansökningen avvisas.

I fråga om ansökan och en parts första inlaga till nämnden gäller i övrigt

8 § fjärde och sjätte styckena.

16 c § Ansökan om tillstånd till förköp enligt 17 § lagen (1975:1132) om
förvärv av hyresfastighet m.m. skall göras skriftligen.

I fråga om ansökan och en parts första inlaga till nämnden gäller i övrigt

8 § fjärde–sjätte styckena.

I fråga om sammanträde gäller 9 § första och tredje styckena. Uteblir sö-

kanden från sammanträdet, skall ärendet avskrivas. Om motparten uteblir,
hindrar det inte att ärendet prövas.

16 e §

11 Ansökan i en fråga som avses i 6 § tredje stycket eller 12 § tredje

stycket lagen (1982:352) om rätt till fastighetsförvärv för ombildning till bo-
stadsrätt eller kooperativ hyresrätt eller i 6 eller 7 § eller 12 § tredje stycket
lagen (1985:658) om arrendatorers rätt att förvärva arrendestället skall vara
skriftlig. Ansökan skall innehålla uppgift om det berörda huset och dess

11 Senaste lydelse 2002:95.

background image

6

SFS 2005:1061

ägare eller det berörda arrendestället och dess ägare, det som yrkas och de
omständigheter som åberopas till stöd för yrkandet.

Uppfyller ansökan inte vad som sägs i första stycket, skall nämnden före-

lägga sökanden att avhjälpa bristen inom viss tid. Om föreläggandet inte
följs, får ansökningen avvisas.

I fråga om ansökan och en parts första inlaga till nämnden gäller i övrigt

8 § fjärde–sjätte styckena.

I fråga om sammanträde gäller 9 § första och tredje styckena. Uteblir sö-

kanden från sammanträdet, skall ärendet avskrivas. Om motparten uteblir,
hindrar det inte att ärendet prövas.

17 §

12 Om det finns anledning, skall nämnden eller den nämnden förordnar

besiktiga den fastighet som ärendet rör. Parterna skall ges tillfälle att närvara
vid en sådan besiktning. Nämnden får också inhämta annan nödvändig ut-
redning.

I ett ärende som avses i 9 kap. 17 a, 18, 21, 21 a eller 31 § jordabalken

skall arrendenämnden inhämta yttrande från länsstyrelsen. Sådant yttrande
skall också inhämtas om det beträffande jordbruksarrende uppkommer fråga
om tillämpning av 6 § första stycket 3 eller 4 eller 7 § andra stycket lagen
(1985:658) om arrendatorers rätt att förvärva arrendestället. I ett ärende som
avses i 9 kap. 9 § jordabalken får arrendenämnden, om utredningen ger an-
ledning till det, inhämta yttrande från länsstyrelsen om arrendeställets av-
kastningsförmåga. Yttrandena skall inhämtas från den länsstyrelse inom vars
område fastigheten är belägen.

I ett ärende angående tvist om hyresvillkor enligt 22 § hyresförhandlings-

lagen (1978:304) skall hyresnämnden, om den finner det behövligt, ge den
hyresgästorganisation som har ingått den ifrågasatta överenskommelsen till-
fälle att yttra sig.

21 §

13 I nämndens beslut skall anges de skäl på vilka beslutet grundas, i

den mån det är behövligt. I beslut om avskrivning enligt 8 a § skall även
anges de nya villkor på vilka avtalet enligt 11 kap. 6 a § tredje stycket jorda-
balken skall anses förlängt. Avser ett beslut enligt lagen (1975:1132) om
förvärv av hyresfastighet m.m. tillstånd till framtida förvärv, skall i beslutet
utsättas viss tid, högst ett år, för tillståndets giltighet.

Om en part kan överklaga beslutet eller ansöka om återupptagande, skall

det i beslutet anges vad parten skall iaktta.

Håller nämnden sammanträde i ärendet och kan på grund av ärendets be-

skaffenhet eller annan särskild omständighet beslut inte meddelas samma
dag som sammanträdet avslutats, skall beslutet meddelas inom två veckor
därefter, om inte synnerligt hinder möter. Underrättelse om när beslutet
meddelas skall lämnas vid sammanträdet.

Slutligt beslut skall tillställas part genom nämndens försorg. Detta gäller

dock inte beslut om avskrivning enligt 8 eller 12 §, om beslutet meddelas vid
ett sammanträde i partens närvaro.

Har skiljaktig mening förekommit, skall denna meddelas parterna på

samma sätt som beslutet.

12 Senaste lydelse 2002:31.

13 Senaste lydelse 1988:928.

background image

7

SFS 2005:1061

22 §

14 Nämndens beslut har rättskraft när tiden för överklagande har gått

ut, om beslutet innebär att en fråga som avses i 1 § första stycket 2 eller 5 el-
ler 4 § första stycket 2, 2 a, 2 b, 3, 5 a, 6, 7 eller 8 har avgjorts. Detta gäller
dock inte beslut som innebär att nämnden har avslagit en ansökan om

1. åtgärdsföreläggande enligt 12 kap. 11 § första stycket 5 eller 16 § andra

stycket jordabalken,

2. upprustningsföreläggande enligt 12 kap. 18 a–c §§ jordabalken,
3. tillstånd enligt 12 kap. 18 d–f §§, 23 § andra stycket, 34–37 eller 40 §

jordabalken,

4. tillstånd enligt 7 kap. 11 § bostadsrättslagen (1991:614),
5. uppskov enligt 12 kap. 59 § jordabalken,
6. förbud eller hävande av förbud enligt 12 kap. 18 h § jordabalken, eller
7.

rätt till förhandlingsordning enligt 9

§ hyresförhandlingslagen

(1978:304).

Bestämmelserna i 27 och 28 §§ förvaltningslagen (1986:223) om ompröv-

ning av beslut skall inte tillämpas hos nämnderna.

23 §

15 Det finns bestämmelser om överklagande av hyresnämndens beslut

i

– 12 kap. 70 § jordabalken,
– 31 § hyresförhandlingslagen (1978:304),
– 6 kap. 4 § lagen (2002:93) om kooperativ hyresrätt,
– 11 kap. 3 § bostadsrättslagen (1991:614),
– 34 § bostadsförvaltningslagen (1977:792),
– 25 § lagen (1975:1132) om förvärv av hyresfastighet m.m., och
– 15 § lagen (1982:352) om rätt till fastighetsförvärv för ombildning till

bostadsrätt eller kooperativ hyresrätt.

Hyresnämndens yttrande enligt 12 a § första stycket får inte överklagas.
Hyresnämndens beslut får överklagas hos Svea hovrätt, om nämnden
1. avvisat ansökan som avses i 8, 11, 14, 15, 15 a, 16, 16 a, 16 c eller

16 e §, eller avvisat ett överklagande,

2. avskrivit ärende enligt 8, 9, 10, 15 a, 16, 16 a, 16 c eller 16 e §, dock

inte när ärendet kan återupptas,

3. ogillat en invändning om jäv mot ledamot av nämnden eller en invänd-

ning om att det finns ett hinder för ärendets prövning,

4. avvisat ett ombud eller ett biträde,
5. förordnat angående ersättning för någons medverkan i ärendet,
6. utdömt vite eller någon annan påföljd för underlåtenhet att följa före-

läggande eller straff för förseelse i förfarandet, eller

7. beslutat i annat fall än som avses i 5 i fråga som gäller rättshjälp enligt

rättshjälpslagen (1996:1619).

Ett överklagande som avses i tredje stycket skall ges in till hyresnämnden

inom tre veckor från den dag beslutet meddelades.

I fråga om handläggningen hos hyresnämnden av ett överklagande som

avses i första eller tredje stycket tillämpas bestämmelserna i 52 kap. 2 och
4 §§ rättegångsbalken.

14 Senaste lydelse 2002:95.

15 Senaste lydelse 2002:95.

background image

8

SFS 2005:1061

23 a §

16 Det finns bestämmelser om överklagande av arrendenämndens

beslut i 8 kap. 31 § jordabalken och 16 § lagen (1957:390) om fiskearren-
den.

Arrendenämndens yttrande enligt 12 a § andra stycket får inte överklagas.

Nämndens beslut i sådana frågor som avses i 23 § tredje stycket får överkla-
gas till den hovrätt inom vars domkrets arrendenämnden är belägen. Det-
samma gäller nämndens beslut enligt lagen (1985:658) om arrendatorers rätt
att förvärva arrendestället.

Vid överklagande av arrendenämndens beslut gäller 8 kap. 31 a–31 c §§

jordabalken. Hovrättens beslut med anledning av överklagande i frågor som
avses i andra stycket tredje meningen eller i 23 § tredje stycket får inte över-
klagas.

27 §

17 Vid nämnderna tillämpas bestämmelserna i 5 kap. rättegångsbalken.

Expert som avses i 5 § andra stycket denna lag får närvara vid hyresnämn-
dens överläggning till beslut.

Bestämmelserna i lagen (1981:1064) om säkerhetskontroll i domstol får

tillämpas vid nämnderna.

28 §

18 Bestämmelserna i 4 kap. rättegångsbalken om jäv mot domare skall

tillämpas på ledamöterna i nämnderna. Bestämmelserna i 4 kap. 13 § rätte-
gångsbalken skall tillämpas även på andra tjänstemän än ordförande när de
utför åtgärder enligt 2 § tredje stycket denna lag.

I fråga om de icke lagfarna ledamöterna i nämnderna tillämpas 12 kap. 3 §

andra stycket rättegångsbalken.

29 § Vid sammanträde och besiktning skall det föras anteckningar. Re-
geringen meddelar närmare föreskrifter om detta.

30 § Skall inlaga, kallelse, föreläggande eller annan handling tillställas
part, sker det genom delgivning, om annat inte följer av andra stycket. Om
hyresnämnden samtidigt handlägger ett stort antal tvister av likartad beskaf-
fenhet mellan en hyresvärd och dennes hyresgäster om villkoren för hyra av
bostadslägenheter, får delgivning i de ärenden som enligt 9 § andra stycket
avgörs utan sammanträde ske genom kungörelse. Därvid tillämpas inte 17 §
andra stycket delgivningslagen (1970:428).

Beslut som skall tillställas en part sänds till parten i vanligt brev under

hans eller hennes för nämnden kända adress. Om beslutet meddelats i sam-
band med ett sammanträde, skall det sändas inom sju dagar därefter och i an-
nat fall samma dag som beslutet meddelas.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2006.
2. I fråga om ärenden som en arrendenämnd avgjort före ikraftträdandet

gäller äldre bestämmelser.

16 Senaste lydelse 2000:594.

17 Senaste lydelse 2001:178.

18 Senaste lydelse 1991:637.

background image

9

SFS 2005:1061

På regeringens vägnar

JENS ORBACK

Magnus Medin
(Justitiedepartementet)

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2005

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalk (1942:740)
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.