SFS 2010:1942 Lag om ändring i lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder

101942.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1973:188) om arrendenämnder
och hyresnämnder;

utfärdad den 16 december 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 30 § lagen (1973:188) om arrende-

nämnder och hyresnämnder ska ha följande lydelse.

30 §

2

Ska en inlaga, en kallelse, ett föreläggande eller en annan handling

tillställas part, sker det genom delgivning, om annat inte följer av andra
stycket. Om hyresnämnden samtidigt handlägger ett stort antal tvister av lik-
artad beskaffenhet mellan en hyresvärd och dennes hyresgäster om villkoren
för hyra av bostadslägenheter, får i de ärenden som enligt 9 § andra stycket
avgörs utan sammanträde kungörelsedelgivning enligt 49 § första och andra
styckena delgivningslagen (2010:1932) användas.

Beslut som ska tillställas en part sänds till parten i vanligt brev under hans

eller hennes för nämnden kända adress. Om beslutet meddelats i samband
med ett sammanträde, ska det sändas inom sju dagar därefter och i annat fall
samma dag som beslutet meddelas.

1. Denna lag träder i kraft den 1 april 2011.
2. Äldre bestämmelser gäller om ett beslut om delgivning enligt 15–17 §§

delgivningslagen (1970:428) har fattats före den 1 april 2011 eller om en
handling har skickats eller lämnats före denna tidpunkt.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Tobias Eriksson
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2009/10:237, bet. 2010/11:JuU2, rskr. 2010/11:30.

2 Senaste lydelse 2005:1061.

SFS 2010:1942

Utkom från trycket
den 30 december 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalk (1942:740)
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.