SFS 2011:863 Lag om ändring i lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder

110863.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1973:188) om arrendenämnder
och hyresnämnder;

utfärdad den 22 juni 2011.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs2 i fråga om lagen (1973:188) om

arrendenämnder och hyresnämnder

dels att 23 och 32 §§ ska ha följande lydelse,
dels att det i lagen ska införas två nya paragrafer, 12 b och 21 b §§, av föl-

jande lydelse.

12 b §

Ett medlingssammanträde är inte offentligt.

21 b §

Ingår parterna en förlikning i ett ärende ska nämnden på begäran av

parterna stadfästa förlikningen genom beslut.

23 §

3

Det finns bestämmelser om överklagande av hyresnämndens beslut i

– 12 kap. 70 § jordabalken,
– 31 § hyresförhandlingslagen (1978:304),
– 6 kap. 4 § lagen (2002:93) om kooperativ hyresrätt,
– 11 kap. 3 § bostadsrättslagen (1991:614),
– 34 § bostadsförvaltningslagen (1977:792), och
– 15 § lagen (1982:352) om rätt till fastighetsförvärv för
ombildning till bostadsrätt eller kooperativ hyresrätt.
Hyresnämndens yttrande enligt 12 a § första stycket får inte överklagas.
Hyresnämndens beslut får överklagas hos Svea hovrätt, om nämnden
1. avvisat en ansökan som avses i 8, 11, 14, 15, 15 a, 16 eller 16 e §, eller

avvisat ett överklagande,

2. avskrivit ett ärende enligt 8, 9, 10, 15 a, 16 eller 16 e §, dock inte när

ärendet kan återupptas,

3. ogillat en invändning om jäv mot ledamot av nämnden eller en invänd-

ning om att det finns ett hinder för ärendets prövning,

4. avvisat ett ombud eller ett biträde,
5. beslutat om ersättning för någons medverkan i ärendet,
6. utdömt vite eller någon annan påföljd för underlåtenhet att följa före-

läggande eller straff för förseelse i förfarandet,

1 Prop. 2010/11:128, bet. 2010/11:JuU23, rskr. 2010/11:300.

2 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/52/EG av den 21 maj 2008 om vissa
aspekter på medling på privaträttens område (EUT L 136, 24.5.2008, s. 3, Celex
32008L0052).

3 Senaste lydelse 2010:27.

SFS 2011:863

Utkom från trycket
den 30 juni 2011

background image

2

SFS 2011:863

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011

7. beslutat i annat fall än som avses i 5 i fråga som gäller rättshjälp enligt

rättshjälpslagen (1996:1619), eller

8. stadfäst en förlikning.
Ett överklagande som avses i tredje stycket ska ges in till hyresnämnden

inom tre veckor från den dag beslutet meddelades.

I fråga om handläggningen hos hyresnämnden av ett överklagande som av-

ses i första eller tredje stycket tillämpas 52 kap. 2 och 4 §§ rättegångsbalken.

32 §

4

Om en nämnds beslut enligt följande bestämmelser inte överklagas,

får beslutet verkställas som lagakraftägande dom:

– 9 kap. 14 § eller 12 kap. 24 a §, 55 d § åttonde stycket eller 55 e § jorda-

balken,

– 22, 23, 26 eller 27 § hyresförhandlingslagen (1978:304),
– 13 a § första stycket denna lag, eller
– 13 eller 15 § eller 25 § första stycket bostadsförvaltningslagen

(1977:792).

Beslut av hyresnämnden enligt 13 a § andra stycket denna lag om verk-

ställighet av ett enligt första stycket i samma paragraf meddelat beslut får
verkställas som lagakraftägande dom, om hovrätten inte bestämmer något
annat. Detsamma gäller om hyresnämnden med stöd av 31 § första stycket
bostadsförvaltningslagen har bestämt att beslut enligt 13 eller 15 § eller 25 §
första stycket i den lagen ska gälla genast.

Förlikning som är stadfäst av nämnden enligt 21 b § får verkställas som

lagakraftägande dom, om hovrätten inte bestämmer något annat.

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2011.

På regeringens vägnar

TOBIAS BILLSTRÖM

Tobias Eriksson
(Justitiedepartementet)

4 Senaste lydelse 2006:410.

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalk (1942:740)
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.