SFS 2008:932 Lag om ändring i lagen (1974:371) om rättegången i arbetstvister

Du är här: Start / Processrätt / Lag (1974:371) om rättegången i arbetstvister / SFS 2008:932 Lag om ändring i lagen (1974:371) om rättegången i arbetstvister
080932.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1974:371) om rättegången i
arbetstvister;

utfärdad den 20 november 2008.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att det i lagen (1974:371) om rätte-

gången i arbetstvister

2

ska införas en ny paragraf, 3 kap. 6 a §, av följande

lydelse.

3 kap.

6 a §

I mål där ett yrkande helt eller delvis grundas på ett sådant förhål-

lande som avses i diskrimineringslagen (2008:567) gäller bestämmelserna i
andra�fjärde styckena i stället för 6 §.

Arbetsdomstolen är domför med ordförande samt fyra andra ledamöter.

Av de ledamöter som avses i 2 § ska tre delta. Av de ledamöter som avses i
3 § ska en för vardera arbetsgivarsidan och arbetstagarsidan delta. Domsto-
len får dock ha en sammansättning med en ordförande och sex andra leda-
möter enligt 6 § första stycket, om parterna i målet begär det.

Arbetsdomstolen är vidare domför med tre lagfarna domare
1. vid behandling av frågor om prövningstillstånd,
2. vid sådan handläggning som avses i 6 § andra stycket 2 eller 4, om

prövningen i väsentlig grad avser annat än arbetsrättsliga frågor.

Vill någon ledamot vid handläggning enligt tredje stycket att ett mål ska

avgöras eller en viss fråga prövas av domstolen i den sammansättning som
föreskrivs i andra stycket med en ordförande och fyra andra ledamöter, gäl-
ler ledamotens mening.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2009.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Karin Renman
(Arbetsmarknadsdepartementet)

1

Prop. 2008/09:4, bet. 2008/09:AU6, rskr. 2008/09:43.

2

Lagen omtryckt 1977:530.

SFS 2008:932

Utkom från trycket
den 2 december 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalken
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.