SFS 1974:1012

741012.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1974:1012 Lag

Utkom frdn t rycket

ändring i lagen (1974: 371) om rättegången

den 23 dec. 1974

i arbetstvister;

utfärdad den 20 dece mber 1974.

Kungl, Maj:t förordnar med riksdagen^ att 4 kap, 7 § lagen (1974;

371) om rätt egången i arbetstvister skall ha nedan angivna lydelse.

7 § Talan får ej upptagas tiU prövning av arbetsdomstolen förrän för­

handling, som kan påkallas enligt lagen (1936: 506) om förenings- och
förhandlingsrätt eller som anges i kollektivavtal, eller överläggning,

som avses i 52 § statstjänstemannalagen (1965: 274) eller 7 § koramunal-

tjänstemannalagen (1965: 275), har ägt rum rörande tvistefrågan. Detta
gäller dock icke tvist hur uvida stridsåtgärd företagits i strid mot kollek­

tivavtal eller föreskrift i särskild lag eller tvist om påföljd av sådan

åtgärd.

Utan hinder av första stycket får talan upptagas till prövning, om

i målet framställes yrkande om förordnande för tiden intill dess laga-
kraftägande dom eller beslut föreligger i målet. Sedan sådant yrkande
prövats, skall målet förklaras vilande i avbidan på att förhandling eller

överläggning rörande tvistefrågan enligt första stycket slutförts. Innan
sådan förhandling eller överläggning slutförts får målet icke slutligt

prövas.

Har förhandling eller överläggning som avses i första stycket ej ägt

rum, får talan ändå upptagas till prövning, om mot förhandlingen eller

överläggningen förelegat hinder som icke berott av käranden.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1975, men tillämpas ej i fråga

om talan mot beslut som har meddelats dessförinnan.

CARL GUSTAF

INGEMUND BENGTSSON
(Arbetsmarknadsdepartementet)

2076

» Prop. 1974; 174, InU 33 , rskr 4 01.

¬

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalken
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.