SFS 1974:1092

741092.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1974:1092

om ändring i lage n (1974:371) om rättegängen i
arbetstvister;

den 14 janu ari 1975

utfärdad den 13 december 1974.

Kungl. Maj:t förordnar med riksdagen' i fråga om lagen (1974:371)

om rättegången i arbetstvister

dels att i 3 kap. 1, 3, 5 och 10 §§ orden 'Kungl. Majit' skall bytas ut

mot 'regeringen',

delsen 2 kap. 3 § skall ha nedan angivna lydelse.

2 kap.

3 § Arbetsdomstolen är överrätt i mål som enligt 2 § upptagits vid

tingsrätt och därifrån fullföljes.

Att i arbetsdomstolen talan i visst fall kan föras mot beslut, som

meddelats av annan myndighet än tingsrätt, föreskrives i 12 kap. 70 och

⬢ Prop. 1974:151, LU 36, rskr 375.

2311

¬

background image

SFS 1974: 1092

71 §§ jordabalken och i lagen (1969:93) om begränsning av

samhällsstöd vid arbetskonflikt.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1975 .

CARL GUSTAF

INGEMUND BENGTSSON

(Arbetsmarknadsdepartementet)

¬

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalken
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.