SFS 1982:88

820088.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

utfärdad den 24 februari 1982.

Enligt ri ksdagens beslut' föreskrivs att 5 kap. 2 § lagen (1974:371) om

rättegången i arbetstviste r^ skall ha nedan angivna lydelse.

5 kap.

2 § I mål som handlägges enligt denna lag kan förordnas att vardera par­

ten skall bär a sin rättegångskostnad, om den part som förlorat målet hade
skälig anledning att få tvisten prövad.

Kostnad för sådan förhandling eller överläggning som avses i 4 kap. 7 §

och grundas på lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet eller på

kollektivavtal ersättes ej som rättegångskostnad.

Skyldighet för flera medparter att ersätta rättegångskostnad i mål , som

upptagits av arbetsdomstolen som första domstol, skall fördelas mellan

dem eft er vad som är skäligt med hänsyn till de ras förhållande till s aken
och rättegången.

Denna lag träder i kraft den 1 april 1982.

På regeringens vägna r

INGEMAR ELIASSON

SFS 1982: 88

Lag

om ändring i lagen (1974:371) om rättegången i

Utkom från trycket

arbetstvister;

I6 mars 1982

! i

i'

Lars Lunning
(Arbetsmarknadsdepartementet)

|

' Prop. 1981/82:71, AU ll,rskrl53.

^ Lag en omtryckt 1977:530.

/s

¬

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalk (1942:740)
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.