SFS 1975:1294

751294.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1975:1294 Lag

Utkom från trycket

den 23 dec. 1975

om ändring i lage n (1974:371) om rättegången i

arbetstvister;

utfärdad den 15 december 1975.

Enligt riksdagens beslut' föreskrives att 3 kap. 1 § lagen (1974:371)

om rättegången i arbe tstvister skall ha nedan angivna lydelse.

3 kap.

1

Arbetsdomstolen består av högst tre ordförande, högst tre vice

ordförande samt fjorton andra ledamöter.

Ledamot skall vara svensk medborgare och får ej vara omyndig eller

i k onkurstillstånd. Innan ledamot tar säte i ar betsdomstolen, skall han
ha avlagt domared.

För annan ledamot än ordförande skall finnas högst tre ersättare.

Vad i denna lag sägs om ledamot gäller även ersättare, om ej annat

särskilt anges.

Ledamöter och ersättare förordnas av regeringen för tre år.

Denna lag träder i kraft den 1 januar i 1976.

På rege ringens vägnar

INGEMUND BENGTSSON

" Prop. 1975/76:64, JuU 18, rskr 124 .

^ Senaste lydelse 1974:1092.

Åke Bouvin

(Arbetsmarknadsdepartementet)

¬

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalk (1942:740)
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.