SFS 1980:413

800413.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1980:413

Utkom från trycket

den 18 juni 1980

om ändring i lagen (1974:371) om rättegången i
arbetstvister;

utfärdad den 5 juni 1980

Fniiet riksdagens besluf föreskrivs att I kap. 3 § lagen (1 974; 37])

räilegängen i arbetstvistcr= skall ha nedan angtvna lydelse.

1 kap.

3 § Tvist som skall handlägg as enligt den na lag får i stället genom avtal

hänskjutas till avgörande av skiljemän. Detta gäller dock ej fall somavsesi

31 § första eller tredje stycket lagen (1976:580) om med bestämmande i ar­

betslivet. Ej heller får i tvist rörande föreningsrätt eller könsdiskriminering

göras gällan de avtal, som före tvistens uppkomst träffats om a tt tvisten

skall avgöras av skiljemän utan fö rbehåll om rätt för partema att klandra
skiljedomen.

Denna lag träder i kraf t den 1 juli 1980 .

På regeringens vägnar

KARIN ANDERSSON

Lars Lunning
(Arbetsmarknadsdepartementet)

' Prop. 1979/80:129, AU 30. rskr 327.

^ Lagen omtryckt 1977:530.

¬

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalk (1942:740)
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.