SFS 1987:438

870438.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1987:438

Utkom från trycket

den 16juni 1987

Lag

om ändring i lagen (1974:371) om rättegången i

arbetstvlster;

utfärdad den 4 juni 1987.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs i fråga om lagen (1974:371) om

rättegången i arbetstvlster^

dels att 1 kap. 2 § skall ha följande lydelse,
dels att övergångsbestämmelserna till lagen (1976:581) om ändring i

nämnda lag skall ha följande lydelse.

\

1 kap.

2 § Denna lag tillämpas ej på

1. mål som enligt lag far upptagas endast av viss tingsrätt eller som skall

handläggas av tingsrätt i annan sammansättning än som anges i rättegångs­

balken eller i lagen (1974:8) om rättegången i tvistemål om mindre värden,

2. mål so m skall handläggas av tingsrätt med tillämpning av konkurs­

lagen (1921: 225) eller ackordslagen (1970:847),

3. mål om skadestånd i anledning av brott, om talan föres i samband

med åtal för brottet,

4. mål om ersättning för yrkesskada, när tvisten ej rör kollektivavtals

rätta innebörd.

Lagen skall inte tillämpas på mål som rör arbetstagare med statligt

reglerad anställning eller anställning hos riksdagen, när tvisten gäller

1. fråga som rör tillsättning av tjänst utan att enbart avse tvist om

kollektivavtal,

2. tjänstgöringsskyldighet enligt 5 kap. lagen (1976:600) om offentlig

anställning.

Lagen skall inte heller tillämpas på andra mål som rör arbetstagare hos

arbetsgivare med offentlig ställning, när tvisten gäller en fråga som är

reglerad i lag eller annan författning och det i samma författning föreskrivs

att beslut i frågan far överklagas hos regeringen, en förvaltningsdomstol
eller en förvaltningsmyndighet.

Denna lag^ träder i kraft den 1 januari 1977 .

Avser tvist omständighet som inträffat före lagens ikraftträdande, tilläm­

pas 4 kap. 7 § första stycket i dess äldre lydelse. Har överläggning som där

sägs icke ägt rum före ikraftträdandet, skall i stället tillämpas vad som i den

nya lagen är föreskrivet om förhandling.

Denna lag'' träder i kraft den 1 juli 1987.
I fråga om talan mot beslut som har meddelats före ikraftträdandet

tillämpas äldre föreskrifter.

968

' Prop. 1986/87:84, AU 17 , rskr. 281.

^ Lagen omtryckt 1977: 530.

' 1976:581. Ändringen innebär att andra stycket i övergångsbestäm melserna upp­

hävs.

" 1987:438.

¬

background image

nngens vägnar

; ASNA-GRETA LBIJON

SFS 1987:438

Sten Heckscher

(Arbetsmarknadsdepartementet)

¬

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalk (1942:740)
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.