SFS 1987:683

870683.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1987:683

Utkom från trycket

den 30 juli 1987

Lag

om ändring i lagen (1974:371) om rättegången i

arbetstvister;

utfärdad den 18 juni 1987.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 1 kap. 2 §, 4 kap. 4 § och 5 kap.

3 § lagen (1974; 371) om rättegången i arbetstvister^ skall ha följande lydel­
se.

1 kap.

2

Denna lag tillämpas ej på

1. mål som enligt lag f år upptas endast av viss tingsrätt eller som skall

handläggas av tingsrätt i annan sammansättning än som anges i rättegångs­
balken,

2. mål som skall handläggas av tingsrätt med tillämpning av konku rsla­

gen (1987:672) eller ackordslagen (1970:847),

3. mål om skadestånd i anledning av brott, om talan föres i samband med

åtal för brottet,

4. mål om ersättning för yrkesskada, när tvisten ej rör kollektivavtals

rätta innebörd.

Lagen skall inte tillämpas på mål som rör arbetstagare med statligt

reglerad anställning eller anställning hos riksdagen, när tvisten gäller

1. fråga som rör tillsättning av tjänst utan att enbart avse tvist om

kollektivavtal,

2. tjänstgöringsskyldighet enligt 5 kap. lagen (1976:600) om offentlig

anställning.

Lagen skall inte heller tillämpas på andra mål som rör arbetstagare hos

arbetsgivare med offentlig ställning, när tvisten gäller en fråga som är

reglerad i lag eller annan författning och det i samma författning föreskrivs

att beslut i frågan får överklagas hos regeringen, en förvaltningsdomstol
eller en förvaltningsmyndighet.

1602

' Prop. 1986/87: 89 och 90, LU 32. rskr. 320 .

^ L agen omtryckt 1977:5 30.

Senaste lydelse 1987:438.

¬

background image

4 kap.

SFS 1987:683

4 § I protokoll över huvudförhandling behöver inte antecknas berättelser
som lämnas under förhör i bevi ssyfte.

5 kap.

3 §'' I allt varom i denn a lag ej är särskilt föreskrivet gäller i tillämpliga

delar vad som i r ättegångsbalken eller annan författning är föreskrivet om
rättegången i tvistemål, vari förlikning om saken är tillåten. Därvid skall
beträffande rättegången i arbetsdomstolen som första domstol tillämpas

vad som är föreskrivet om rättegången i ting srätt. I fråga om rättegången i

arbetsdomstolen som fullföljdsinstans tillämpas vad som är föreskrivet om

rättegången i ho vrätt.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1988.

På regeringens vägnar

GEORG ANDERSSON

Sten Heckscher

(Arbetsmarknadsdepartementet)

'' Ändringen innebär att andra stycket upphävs.

¬

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalk (1942:740)
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.