SFS 1988:1456

881456.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1988:1456

om ändring i lagen (1974:371) om rättegången i

Utkom från trycket

arbetstvister;

december 1988

Utfärdad den 8 december 1988.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 2 kap. 3 § lagen (1974: 371) om

rättegången i arbetstvister^ skall ha följande lydelse.

2 kap.

3 § Arbetsdomstolen är Överrätt i mål som enligt 2 § upptagits vid

tingsrätt och därifrån fullfoljes.

Att i arbetsdomstolen talan i v isst fall kan foras mot beslut, som medde­

lats av annan mynd ighet än tingsrätt, foreskrives i 12 kap . 70 och 71 §§
jordabalken och i lagen (1969:93) om begränsning av samhä llsstöd vid

arbetskonflikt.

Arbetsdomstolen prövar besvär över domvilla i fråga om tingsrätts

avgörande i må l som avs es i 2 § och i fråga om de av göranden av annan

myndighet som avses i andra stycket. Frågor om resning och återställande

av försutten tid beträf fande sådana avgöranden prövas av högsta domsto­

len.

Denna lag träder i k raft den I januar i 1989.

På regeringens vägnar

INGELA THALÉN

Gertrud Holmquist
(Arbetsmarknadsdepartementet)

t

• Prop. 1987/88:58, 1988/89; JuU7, rskr. 33.

' Lagen omtryckt 1977:530.

¬

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalk (1942:740)
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.