SFS 1988:1289

881289.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1988:1289 Lag

Utkom från trycket

den 16 december 1988

om ändring i lagen (1974:371) om rättegången i

arbetstvister;

utfärdad den 1 december 1988.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 3 kap. 1 § lagen (1974:371) om

rättegången i arbetstvister^ skall ha följande lydelse.

3 kap
1

Arbetsdomstolen består av högst tre ordförande, högst fyra vice

ordförande samt sexton andra ledamöter.

Ledamot skall vara svensk medborgare och får ej vara underårig eller i

konkurstillstånd eller ha förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken. Innan

ledamot tar säte i arbetsdomstolen, skall han ha avlagt domared.

För annan ledamot än ordförande skall finnas högst tre ersättare. Vad i

denna lag sägs om ledamot gäller även ersättare, om ej annat särskilt anges.

Ledamöter och ersättare förordnas av regeringen för tre år.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1989.

På regeringens vägnar

INGELA THALEN

Gertrud Holmquist
(Arbetsmarknadsdepartementet)

2910

' Prop. 1987/88:124, 1988/89: LU9, rskr. 10.

' Lagen omtryckt 197 /: 3JU.

' Senaste lydelse 1988:651.

¬

;
Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalk (1942:740)
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.