SFS 1991:638

910638.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1991:638

Utkom från tr\'cket

den 17 juni 1991

Lag

om ändring i la gen (1974:371) om rättegången i

arbetstvister;

utfärdad den 30 maj 1991.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 5 kap. 3 § lagen (1974:37 1) om

rättegången i arbetstviste r- skall ha följande lydelse.

5 kap.

3 §'' I allt varom i denna lag ej är särskilt föreskrivet gäller i tillämpliga

delar vad som i rättegångsbalken eller annan författning är föreskrivet om

rättegången i tvistem ål, vari förlikning om saken är tillåten. Därvid skall
beträffande rättegången i arb etsdomstolen som första domstol tillämpas
vad som är föreskrivet om rättegången i tingsrätt. I frå ga om rättegången i

arbetsdomstolen som fullföljdsinstans tillämpas vad som är föreskrive t om

rättegången i hovrätt. 1 fråg a om de icke lagfarna ledamöterna i arbets­

domstolen tillämpas 12 kap. 3 § andra stycket rättegångsbalken.

Denna lag träder i kraft den I juli 1991.

På regeringen s vägnar

MONA SAHLIN

Per Virdesten

(Arbetsmarknadsdepartementet)

1032

' Prop. 1990/91:98. JuU26. rskr. 25.7,

• Lagen o mlryckt 1977:530.

' Scnaslc lydelse 1987:683.

¬

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalk (1942:740)
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.