SFS 1992:124

920124.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1992:124

I" om ändring i lagen (1974:371) om rättegången i

utkom från trycket

arbetstvister;

den 31 mars 1992

sS. utfärdad den 19 mars 1992.

tSi!

;si

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 2 kap. 1 oc h 3 §§, 3 kap. 1, 3 och

7-9 §§ samt 4 kap. 3, 8— 10 och 14 §§ lagen (1974:371) om rättegången i
arbetstvister^ skall ha följa nde lydelse.

2 kap.

1 § Arbetsdomstolen skall som första domstol uppta och avgöra tvist
som väcks av arbetsgivar- eller arbetstagarorganisation eller av arbetsgiva­

re som själv slutit kollektivavtal, om målet gäller

1. tvist om kollektivavtal eller annan arbetstvist som avses i lagen

(1976; 580) om medbestämmande i arbetslivet,

2. arbetstvist i övrigt under förutsättning att kollektivavtal gäller mellan

parterna eller att enskild arbetstagare som berörs av tvisten sysselsätts i

arbete som avses med kollektivavta l vilket arbetsgivaren är bunden av.

Hp ' Prop. 1991/92:84, AU6. rskr. 132.

^ Lagen omtryckt 1977:530.

265

¬

background image

SFS 1992:124

Arbetsdomstolen är behörig domstol enligt första stycket även när köl-^

lektivavtal tillfälligt inte gäller.

Gemensamt med arbetstvist enligt första eller andra stycket får handläg­

gas även annan arbetstvist mellan samma eller olika parter, om domsto len

med hänsyn till utredningen och övriga omständigheter finner sådan hand­
läggning lämplig. När det föreligger skäl, kan domstolen åter särskilja
målen.

Arbetsdomstolen är alltid behörig att som första domstol uppta och

avgöra tvist om stridsåtgärd som avses i 41 § lagen (1976:580) om medbe­
stämmande i arbetslivet.

3

Arbetsdomstolen är överrätt i mål som enligt 2 § upptagits vid

tingsrätt och därifrån fullföljs.

Att i arbetsdomstolen talan i visst fa ll kan föras mot beslut, som medde­

lats av annan myndighet än tingsrätt, föreskrivs i lagen (1969:93) om

begränsning av samhällsstöd vid arbetskonflikt.

Arbetsdomstolen prövar besvär över domvilla i fråga om tingsrätts

avgörande i mål som avses i 2 § och i fråga om de avgöranden av annan

myndighet som avses i andra stycket. Frågor om resning och återställa nde

av försutten tid beträffande sådana avgöranden prövas av högsta dom sto­

len.

3 kap.
1 §" Arbetsdomstolen består av högst fyra ordförande, högst fyra vice

ordförande samt sjutton andra ledamöter.

Ledamot skall vara svensk medborgare och få r ej vara underårig eller i

konkurstillstånd eller ha förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken. Innan

ledamot tar säte i arbetsdomstolen, skall han ha avlagt domared.

För annan ledamot än ordförande skall finnas högst tre ersättare. Vad i

denna lag sägs om ledamot gäller även ersättare, om ej annat särskilt anges.

Ledamöter och ersättare förordnas av regeringen för tre år.

3 § Av övriga fjorton ledamöter utses fyra efter förslag av Svenska

arbetsgivareföreningen, en efter förslag av Svenska kommunförbundet, en
efter förslag av Landstingsförbundet, en såsom representant för staten som
arbetsgivare, fyra efter förslag av Landsorganisationen i Sve rige, två efter

förslag av Tjänstemännens centralorganisation och en efter förslag av

Sveriges Akademikers Centralorganisation.

Vad som i första sty cket sägs om utseende av ledamot äger motsvarande

tillämpning på utseende av ersättare för sådan ledamot.

Förslag till ledamöter och ersättare skall uppta minst dubbelt så många

personer som de som skall utses med ledning av förslaget. Har sådant
förslag ej avgetts, förordnar regeringen änd å ledamöter och ersättare till
föreskrivet antal.

266

' Senaste lydelse 1988:1456.

Senaste lydelse 1988:1289.

¬

background image

7

Ordförande får ensam på arb etsdomstolens vägnar företa förbere-

SFS 1992:124

dande åtgärder samt

1. meddela beslut om avskrivning,

2. pröva yrkande om kvarstad,
3. meddela beslut om avvisande av mål, om det är uppenbart att rätte­

gångshinder föreligger,

4. avvisa bevisning enligt 35 kap. 7 § rättegångsbalken,
5. avvisa ny omständighet eller nytt bevis enligt 50 kap. 25 § tredje

stycket rättegångsbalken,

6. hänvisa mål till behörig tin gsrätt enligt 2 kap. 6 § första stycket,
7. meddela tredskodom,

8. meddela dom över yrkande som har medgivits eller eftergivits,

9. stadfästa förlikning,

10. utdöma vite som har förelagts part eller någon annan i rättegång.

8 § Förberedande åtgärder och sådan handläggning som avses i 7 § 1 kan

enligt ordförandes uppdrag också utföras av annan lagfaren tjänsteman vid

domstolen, vilken förordnats därtill av domstolen.

Därutöver kan även handläggning som avses i 7 § 6 - 10 enligt ordföran­

des uppdrag utföras av sådan annan lagfaren tj änsteman vid do mstolen,
som efter att ha vunnit tillräcklig erfarenhet förordnats därtill av domsto­

len.

9 § Finner arbetsdomstolen vid överläggning till dom eller beslut den

rådande meningen avvika från rättsgrundsats eller lagtolkning som den

senast antagit, kan domstolen i den sam mansättning som föreskrives i 6 §

första stycket förordna att målet eller viss i målet uppkommen rättsfråga

skall avgöras av domstolen i dess helhet.

När mål eller viss däri uppkommen fråga avgörs av arbetsdomstolen i

dess helhet, skall alla ledamöter eller ersättare för dem delta i avgöra ndet.

Avgörande som avses i andra stycket kan fatta s utan huvudförhandling.

4 kap.

3

Dom skall meddelas så snart det kan ske. Den skall undersk rivas av

dem som deltagit i avgör andet. Kopia av domen skall utsä ndas till parter­

na samma dag som domen meddelas.

Vad som i första stycket föreskrivits om dom gäller också slutligt beslut.

8 §' Den som vill väcka talan vid arbetsdomstolen skall hos domstolen

göra skriftlig ansökan om stämning på motparten.

Förekommer inte anledning att avvisa ansökan, skall domstolen utfärda

stämning på svaranden att svara på käromålet. Svaranden får föreläggas
att skriftligen avge svaromål enligt 42 kap. 7 § rättegångsbalken vid påföljd
att tredskodom annars kan komma att meddelas mot honom.

' Senaste lydelse 1981:831.

'' Ändringen innebär bl . a. aU första stycket upphävs.

' Ändringen innebär bl. a. att andra stycket upphäv s.

267

¬

background image

SFS 1992:124

9 §® Utfördas stämning, skall förberedelse i målet äga rum.

i

Uteblir båda parterna eller en av dem från sammanträde för muntlig ^

förberedelse eller underlåter svaranden att följa föreläggande att skriftligen

avge svaromål vid påföljd att tredskodom annars kan komma att meddelas

mot honom gäller vad som föreskrivs i 44 kap. 1, 2 och 7 a §§ rättegångsbal­

ken. Finner domstolen med hänsyn till tviste ns art eller andra omständig­
heter i målet att yrkande om tredskodom inte bör meddelas, skall domsto­

len om den andre parten yrkar det i stället vidta åtgärder för fortsatt

förberedelse, om detta kan antas vara till gagn för utredningen , eller sätta
ut målet till huvudförhandling. Framställs inte sådant yrkande av parten,

skall målet avskrivas.

Underlåter svaranden vid skriftlig förberedelse att komma in med sva­

romål, och har inte föreläggande som avses i andra stycket meddelats
honom, sätts målet ut till huvudfö rhandling, om inte fortsatt förberedelse
kan antas vara till gagn för målets utredning.

10 § Sedan förberedelsen avslutats, skall arbetsdomstol en företa målet

till avgörande så snart det kan ske.

Mål avgörs efter huv udförhandling. Domstolen får dock avskriva eller

avvisa mål, meddela tredskodom och dom över yrkande, som medgivits
eller eftergivits, samt stadfästa förlikning utan att hålla huvudförhandling.

Domstolen får även i anna t fall än som avses i and ra stycket företa mål

till avgörande utan huvudförhandling, om part begär det och domstole n

med hänsyn till tvistens art och övriga omständigheter finner det lämpligt.
Mot parts bestridande får mål dock inte avgöras i denn a ordning.

14 §' Har tingsrätten avslagit yrkande om förordnande för tiden intill

dess lagakraftägande dom eller beslut föreligger i målet, kan arbetsdomsto­
len omedelbart meddela sådan t förordnande att gälla till dess annorlunda

förordnas. Har tingsrätten bifallit yrkande som nu sagts, kan arbetsdom­

stolen omedelbart förordna att tingsrättens förordnande inte längre skall

gälla.

Denna lag träder i kraft, i fråga om 3 kap. 1 §, såvitt avser antalet andra

ledamöter, samt 3 och 9 §§ den 1 j uli 1992, och i övrigt den 1 april 199 2.

På regeringens vägnar

BÖRJE HÖRNLUND

Per Virdesten

(Arbetsmarknadsdepartementet)

268

® Ändringen innebär b l. a. att andra stycket upphävs,

' Ändringen innebär b l, a. att första och andra styckena upphäv s.

¬

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalk (1942:740)
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.