SFS 1992:441

920441.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1992:441 Lag

Utkom från trycket

OHi ä ndring i lagen (1974:371) om rättegången i

den 3 juni 1992

arbetstvister;

utfärdad den 21 maj 1992.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 4 kap. 7 § lagen (1974:371 ) om

rättegången i arbets tvister skall ha följande lydelse.

4 kap.

7

Talan får ej upptagas till prövning av arbetsdomstolen förrän för­

handling, som kan påkallas enligt lag en (1976; 580) om medbestämmande

' 1991/92; AU7, rskr. 250.

928

⬢ Senaste lydelse 1984:818.

¬

background image

i arbetslivet eller som anges i kollektivavtal, har ägt rum rör ande tvistefrå-

SFS 1992:441

gan.

Första stycket gäller icke talan enligt 31 § första eller tredje stycket lagen

om medbestämmande i arbetslivet och ej heller tvist huruvida stridsåtgärd

vidtagits i strid mot lag eller kollektivavtal eller tvist om påföljd för sådan

åtgärd. Har i fall som avses i 43 § lagen om medbestämmande i arbetslivet
överläggningsskyldighet ej fullgjorts, får arbetsdomstolen dock ej pröva

tvisten förrän så skett.

Utan hinder av första oeh andra styckena får talan upptagas till pröv­

ning, såvitt gäller fråga om föro rdnande f�r tiden intill dess lagakraftägan-
de dom eller beslut föreligger i målet. Sedan en sådan prövning har skett,
skall målet förklaras vilande i avbidan på att förhandling eller överlägg­

ning rörande tvistefrågan enligt första eller andra stycket slutförts. Innan

sådan förhandling eller överläggning slutförts får målet icke slutligt prövas.

Har förhandling eller överläggning som avses i första eller andra stycket

ej ägt rum, får talan ändå upptagas till prövning, om mot förhandlingen

eller överläggningen förelegat hinder, som icke berott av käranden.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1992.

På regeringens vägnar

B�RJE H�RNLUND

Per Virdesten

(Arbetsmarknadsdepartementet)

¬

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalken
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.