SFS 1976:581

760581.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1976; 581 Lag

utkom f rån tr ycket

äidrimg i lagfiE (1974:371) om rättegåegen

den 19 juli 197 6

arlbeitstvis�0er;

utfärdad den 10 juni 1976.

Enligt riksdagen beslut^ föreskrives, att 1 kap. 2 och 3 §§, 2 kap. 1 §,

3 kap. 3 §, 4 kap. 5�7 §§ s amt 5 kap. 2 § lagen (1974; 371) om rätte­
gången i arbetstvister skall ha nedan angivna lydelse.

1 kap.

2 § Denna lag tillämpas ej på

1. mål som enligt lag får upptagas endast av viss tingsrätt eller som

skall handläggas av tingsrätt i annan sammansättning än som anges i

rättegångsbalken eller i lagen (1974; 8) om rättegången i tvistemål om
mindre värden,

2. mål som skall handläggas av tingsrätt med tillämpning av konkurs­

lagen (1921; 225) eller ackordslagen (1970; 847),

3. mål om skadestånd i an ledning av brott, om talan föres i samband

med åtal för brottet,

4. mål om ersättning för yrkesskada, när tvisten ej rör kollektivavtals

rätta innebörd.

Lagen skall ej heller tillämpas på mål som rör arbetstagare med stat­

ligt reglerad anställning eller anställning hos riksdagen eller allmän för­
säkringskassa, när tvisten gäller

1. fråga som rör tillsättning av tjänst utan att enbart avse tvist om

kollektivavtal,

2. tjänstgöringsskyldighet enligt 5 kap. lagen (1976; 600) om offent­

lig anställning.

Irmehåller lag eller med' stöd av lag meddelad författning särskild

föreskrift om att talan mot offentlig arbetsgivares beslut skall föras ge­

nom besvär, gäller den föreskriften.

3 § Tvist som skall handläggas enligt denna lag får i stället genom
avtal hänskjutas till avgörande av skiljemän. Detta gäller dock ej fall

som avses i 31 § första eller tredje stycket lagen (1976; 580) om med­

bestämmande i arbetslivet. Ej heller får i tvist rörande föreningsrätt

göras gällande avtal, som före tvistens uppkomst träffats om att tvisten

skall avgöras av skiljemän utan förbehåll om rätt för parterna att

klandra skiljedomen.

t?'

K

⬢^1

2 kap.

1 § Arbetsdomstolen skall som första domstol upptaga och avgöra

tvist om kollektivavtal och annan arbetstvist, som avses i lagen (1976;

580) om medbestämmande i arbetslivet, samt arbetstvister i övrigt mel-

1186

Prop. 1975/76; 105 (bil. 1), InU 4 5, rskr 404.

¬

background image

lan arbetsgivare eller arbetsgivarorganisation, å ena sidan, och arbets­

tagarorganisation eller medlem i sådan organisation, å andra sidan.

Att arbetsdomstolen även i annat fall än som avses i första stycket

prövar arbetstvist som första domstol, därom finns särskilda bestäm­

melser.

Gemensamt med arbetstvist enligt fö rsta eller andra stycket får hand­

läggas även annan arbetstvist mellan samma eller olika parter, om dom­
stolen med hänsyn till utredningen och övriga omständigheter finner

sådan handläggning lämplig. När skäl därtill föreligger, kan domstolen

åter särskilja målen.

SFS 1976: 581

3 kap.

3 §2 Av övriga tolv ledamöter utses

fyra efter förslag av Svenska arbetsgivareföreningen,
en e fter förslag av Svenska kommunförbundet och Landstingsförbun­

det,

en såsom representant för staten som arbetsgivare,
fyra efter förslag av Landsorganisationen i Sverige,

två efter förslag av Tjänstemännens centralorganisation.

Vad i första stycket sägs om utseende av ledamot äger motsvarande

tillämpning på utseende av ersättare för sådan ledamot. Av ersättarna
för de ledamöter som utses efter förslag av Tjänstemännens central­

organisation skall dock två utses efter förslag av Centralorganisationen
SACO/SR.

Förslag till ledamöter och ersättare skall upptaga minst dubbelt så

många personer som de som skall utses med ledning av förslaget. Har

sådant förslag ej avgetts, förordnar regeringen ändå ledamöter och er­

sättare till föreskrivet antal.

4 kap.

5 § I tvist om kollektivavtal kan organisation, som slutit avtalet, väc­

ka och utföra talan vid arbetsdomstolen för den som är eller har varit
medlem i organisationen. I annan arbetstvist kan arbetsgivar- eller ar­

betstagarorganisation som avses i 6 § lagen (1976: 580) om medbe­
stämmande i arbetslivet väcka och utföra talan vid arbetsdomstolen för

medlem i organisationen. Den som är eller har varit medlem i sådan
organisation har rätt att själv väcka och utföra talan, om han visar att
organisationen undandrager sig att tala på hans vägnar. Vad som finns

föreskrivet om part beträffande jävsförhållande, personlig inställelse,

hörande under sanningsförsäkran och andra frågor som rör bevisningen
skall även gälla den fö r vilken organisationen för talan.

Vill någon föra talan vid arbetsdomstolen mot medlem eller förut­

varande medlem i organisation som avses i första stycket, skall i mot­

svarande fall som anges där även organisationen instämmas. Organisa­

tionen kan därvid svara på medpartens vägnar, om denne ej själv utför
sin talan.

2 Senaste lydelse 1974:1092.

1187

¬

background image

SFS 1976: 581

Vad som i denna paragraf sägs om organisation gäller även om sam­

manslutning av flera sådana organisationer. Med medlem avses därvid
såväl de anslutna organisationerna som deras medlemmar.

6 § Talan, som ej innefattar yrkande att motparten skall förpliktas att

fullgöra eller underlåta något, skall avvisas om det ej är av avsevärd

betydelse för käranden eller den för vilken organisation för talan att
sådan fastställelsetalan prövas.

7 §3 Talan får ej upptagas till prövning av arbetsdomstolen förrän

förhandling, som kan påkallas enligt lagen (1976: 580) om medbestäm­

mande i arbetslivet eller som anges i kollektivavtal, ha r ägt rum rörande
tvistefrågan.

Första stycket gäller icke talan enligt 31 § första eller tredje stycket

lagen (1976: 580) om medbestämmande i arbetslivet och ej heller tvist

huruvida stridsåtgärd vidtagits i strid mot lag eller kollektivavtal eller
tvist om påföljd för sådan åtgärd. Har i fall som avses i 43 § lagen
(1976: 580) om medbestämmande i arbetslivet överläggningsskyldighet

ej fullgjorts, får arbetsdomstolen dock ej pröva tvisten förrän så skett.

Utan hinder av första och andra styckena får talan upptagas till pröv­

ning, om i målet framställes yrkande om förordnande för tiden intill

dess lagakraftägande dom eller beslut föreligger i målet. Sedan sådant
yrkande prövats, skall målet förklaras vilande i av bidan på att förhand­

ling eller överläggning rörande tvistefrågan enligt första eller andra

stycket slutförts. Innan sådan förhandling eller överläggning slutförts

får målet icke slutligt prövas.

Har förhandling eller överläggning som avses i första eller andra

stycket ej ägt rum, får talan ändå upptagas till prövning, om mot för­

handlingen eller överläggningen förelegat hinder, som icke berott av
käranden.

5 kap.

2 § I mål som handlägges enligt denna lag kan förordnas att vardera

parten skall bära sin rättegångskostnad, om den part som förlorat målet
hade skälig anledning att få tvisten prövad. Innehåller annan lag än
rättegångsbalken bestämmelse som avviker från vad nu sagts, tillämpas
dock den bestämmelsen.

Kostnad för sådan förhandling eller överläggning som avses i 4 kap.

7 § och grundas på lagen (1976: 580) om medbestämmande i arbets­

livet eller på kollektivavtal ersättes ej som rättegångskostnad.

Skyldighet för flera medparter att ersätta rättegångskostnad i mål,

som upptagits av arbetsdomstolen som första domstol, skall fördelas
mellan dem efter vad som är skäligt med hänsyn till deras förhållande
till saken och rättegången.

1188

Denna lag träder i kraf t den 1 januari 1977.
1 kap. 2 § andra stycket i dess äldr e lydelse skall tills vidare tillämpas

Senaste lydelse 1974: 1012.

¬

background image

på mål som där sägs, när tvisten rör fråga som får regleras i avtal men

SFS 1976: 581

är reglerad i annan författning än lag.

Avser tvist omständighet som inträffat före lagens ikraftträdande,

tillämpas 4 kap. 7 § första stycket i dess ä ldre lydelse. Har överläggning

som d är sägs icke ägt rum före ikraftträdandet, skall i stället tillämpas

vad som i den nya lagen är föreskrivet om förhandling.

På regeringens väg nar

INGEMUND BENGTSSON

�&ke Bouvin

(Arbetsmarknadsdepartementet)

¬

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalken
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.