SFS 1965:281

650281.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Nr 281

Lag

angående ändring i lagen den. 22 juni 1928 (nr 254) om arijetsdoniBt^

given Slockholms sloU den 3 juni 1965.

Vi GUSTAF ADOLF, med Guds nåde, Sveriges, Götes ocfc

V e n d e s Konung, göra v e t e r 1 i g t: att Vi, med riksdagenS

gott förordna, att 1, 2, 4 och 5 §§ lagen den 22 juni 1928 om arbetsdonwo
skola erhålla ändrad lydelse på sätt nedan anges.

1 §.

For upptagande

i Stocldiolm.

Om skyldighet

särskilt stadgat.

Såsom arbetare

— enligt lagen.

VT,resoP

Med offentlig arbetsgivare förstås i denna lag staten och arhetsgi

avses i kommunaltjänstemannalagen.

2

... AV^

Arbetsdomstolen skall bestå av ordförande och åtta

iijgj ' ''

möterna skola två vara särsldlda ledamöter, en för mål där offea S
givare är part och en för tjänstemannamål.

. " APT För

öwga ledamöter förordnas av Konungen för två år i sanfl "

ledamöter förordnar Konungen för samma lid ersättare. Ledam

saltare skola vara i arbetsförhållanden erfarna och kunniga

i Prop. 1905: 60; KL'U 1; Rskr 2G7.

,

' Senaste lydelse av 1 § se 1945:159, av 2 och 4 §§ se 1917:90 saml 0^

¬

background image

1965 - Nr 281

607

ledamöter och sex ersättare för dem förordnas efter förslag av de

pnska arbetsgivareföreningarnas förtroenderåd samt två ledamöter och

ersättare för dem efter förslag av landsorganisationen i Sverige. För den

'JLjuide leda moton för mål där offentlig arbetsgivare är part skola för-

Idnis tre ersättare. Vid förordnande av denne ledamot och ersättarna för

Lnom skall iakttagas, att minst två utses efter förslag av kommunförbund,

iven för den s ärskilde ledamoten för tjanstemarmamål skola förordnas tre

ér^ttarc. Denne ledamot och två ersättare för honom skola utses efter for­

sla,» av tjänstemännens centralorganisation. Den återstående ersättaren skall

iilses efte r förslag av annan huvudorganisation för tjänstemän, som icke

äf\insliiten t ill landsorganisationen.

Förslag å

^ hör avses.

Ledamot eller ersättare, som. avses i denna paragraf, slrall vara svensk

medborgare oc h hava uppnått tjugofem års ålder. Befattningen må ej ut­

övas av den som är omyndig eller i konlaxrstillstånd.

5 §.

Den särskilde ledamoten för mål där offentlig arbetsgivare är part skall

ndliandläggning av sådant mål inträda på arbetsgivarsidan i stället för en

av de ledamöter som förordnats efter förtroenderådets förslag, om icke även

atinan arbetsgi vare är part på arbetsgivarsidan och tvisten huvudsakligen,

rör d enne.

Den särskilde ledamoten för tjänstemannamål skall vid handläggning av

nål, dä r tjänslcmannaförening som icke är ansluten till landsorganisatio­

nen eller medlem i sådan förening är part på arbetarsidan, inträda på ar-

klarsidan i stället för en av de ledamöter som förordnats efter landsorga­

nisationens försl ag, om icke även till landsorganisationen ansluten förening

dter med lem i sådan förening är part på arbetarsidan och tvåsten huvud-

hkligen rör .s istnämnda part.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1966,

Senast med delade förordnanden för ledamoten för tjänstemannamål och

^jsällarna för honom skola upphöra att gälla våd utgången av år 1965. För-

[

.sådana förordnanden och till de övriga förordnanden, som på-

i samband med ikraftträdandet, skola avges under år 1965. Glltig-

j^slidcn för des sa förordnanden skall begränsas så, att den utlöper samti-

med gi llighelsliden för de vid ikraftträdandet gällande, enligt äldre

^ ^ m eddelade förordnandena.

«are b estämmelser om arbetsdomstolens sammansättning skola tilläm-

''^^mål där huvudförhandling påbörjats före lagens ikraftträdande.

som v ederbör hava sig hörsamligen att efterrätta. Till yttermera

detta med egen hand underslcrivit och med Vårt kungl. sigill

^^'^tkholms sl ott den 3 juni 1965.

GUSTAFADOLF

(Inå-

^-^Departementet)

SVEN-ERIC NI LSSON

¬

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalk (1942:740)
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.