SFS 1963:149

630149.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Nr 149

Lag

om ändlring i rättegångsbalken;

ffiyen Stockholms sloU den 22 maj J96o>

Vi GUSTAF ADOLF, med Guds nåde, Sveriges, Götes och

Vendcs Konung, göra veterligt; att Vi, med riksdagen.^, funnit

goU förordna, att 1 kap. 15 §, 3 kap. 2 §, 4 kap. 6 och 8 §g, 8 kap. 4, 6, 7 och

8 §g, 33 kap. 24 §, 50 kap. 4 och 9 §§, 51 kap. 4 och 9 §§, 52 kap. 3 och 8 §§,

55 kap . 4 och 9 §§ samt 56 kap. 4, 9 och 14 §§ rättegångsbalken^ skola

erhålla än drad lydelse på sätt nedan angives,

I KAP.

15 §.

Till h uvudförhandling må ej iitan synnerliga skäl å samma dag utsättas

flera mål, än att de kunna beräknas bliva slutförda under en tid av sex

tiprraar. Hinner huvudförhandling icke slutföras samma dag som den på­

börjats, skall sammanträdet pågå under erforderligt antal helgfria dagar

i följd; om det kan ske utan olägenhet, må dock avbrott i handläggningen,

så länge sammanträdet pågår, äga rum under högst två söckendagar i

veckan eller, om särskilda skäl föranleda därtill, högst tre sockendagar

1 veckan.

Om den

förordnar Konungen.

3 KAP.

Högsta domstolen

— från hovrätt.

, , ^

-jimr ^

domstolen talan i ^isst fall må föras mot beslut av advokat-

^^inuundets s tyrelse eller annat samfundets organ, stadgas x 8 kap. 8

4 KAP.

rösS»^^.iHl nämndeman är man eulr kvinna, som inom

^

men H

fullmäktige och där har sitt H^st samt fyOt

sjuttio är, dock ej den som är i konkurstillstånd. Lagf

>

1%. ,5 s

.oh

d

.«, 234.

Woo. Svenslt författningssamling 1963, NrJ49 och 150

¬

background image

. Nr M9

r -f.ih im-^lnvnro viti domstol, åkla-aiT, poiisniaii eller advol^at MI

inm 'ijosTlKU- till yrke att föra andras talan infor riitta nva ej va,^

iiomaa.

Kj niå ^

- sox ar.

S S .

Xilnindcman välj os för sex ar, dock age lian avgå efter [y§^

«•

M-iiniuIciiian giltigt liintlcr, ma rätten även tidigare entlediga honom

domän, sam fvltl sextio ar, ägo ock avga ur nämnden. Upphör hsS"

inan att vara valbar, vare ujipdragcl förfallet; dock ma den som

S'

Milt tio ärs ålder utan binder darav tjänstgöra vid fortsalt behaarii-^ '

mål, i vars liaiulläggning ban förut deltagit.

av

8 KAP.

4 ,?•

Vid iitövaiule

god advokatsed.

Verksamhet som advokiU må icke bedrivas under form av akliebob^

Kj lidlcr nui sadan verksamliel bedrivas i Jiolag med annan än advolt«i"

med imndre ndvokalsamfiindcls stvrcisc medgiver iindnnt-m

Det åligger

— honom tilJliör.

'

' '

Tillsyn över

b

— denna tillsyn.

.hislitickanslern ägc att hos styrelsen eller, i den män så bestäints i

a i dSr sin nm ^

organ påkalla åtgärd mot advokat, s^m

a idosatler sm phkt eller ej längre ar heliörig att vara advokat.

7 g,

ffirfe

Ul'pällisen gör oriUl eller ron. eljest

må varnia" cil^er^eriT^'

plikter, som åvila honom som advokat,

fiindets styrelse eller 7

oii sagts, varning eller erinran prövas av sam­

fundets organ.

'

hcstänUs i stadgarna, av annat sam-

¬

background image

alt

1963 . Nr 149

g2X

33 KAP.

24 §.

Tlndcrrätt förordne erforderli^gt antal stämningsmäu att, då de därför

.nmas, verlcstälta delgivning.^ Förordnande meddelas för viss tid eller tills

ocli må, om skäl åro därtill, av rätlen återkallas. Rätten skall årligeti

nrövii förordnandens bestand. Stamningsman skall, då ban för-sta gången

förordnas, inför rätten avlägga ed, att han redligt och utan försumlighet

d-all uträtta de delgivnmgsärenden, som anförtros honom. Fiärdingsmart

•are utaii särskilt förordnande stämning.sman.

Förteckning å —

'

rättens kansli.

50 KAP.

4.^.

I vad cinlagati

^ Ic äranden jrrkar.

Käranden skall i vadeinlagan uppgiva de bevis han vill åberopa ocb vad

lian ^iU styrka med varje särskilt be%ds. Skriftligt bevis, som ej tidigare

forebragts,'skall i Iiiivudskrift eller styrkt avskrift fogas vid vadeinlagan:

Vill käranden, att förnyat förhör med vittne eller sakkunnig eller part

under sanningsförsäkran skall äga rum eller förnyad syn å stället skall

hållas, skall han angiva det i vadeinlagan jämte skälen därtill. I vadein­

lagan skall käranden ock angiva, om han rill, alt motparten skall infinna

sig pe rsonligen vid hiivudförliandling i hovrätten.

Vadeinlagan skall

hans ombud.

9 §.

Genmälet skall

vill anföra.

Svaranden skall i genmälet uppgiva de heris han vill åberopa och vad

under sanningsförsäkran skall äga rum eller fornj'ad sjm _å stallet

bållas, skall han angiva det i genmälet jämte skälen därtill. I genmälet

skall svaranden ock angiva, cm han "vill, att motparten skall infinna sig

personligen \id huvudförhandling i hovrätten.

Genmälet skall

hans ombud.

51 KAP.

I

.

^

1 vade inlagan

käranden yrkar.

'

i

Ivaranden skall i vadeinlagan uppgiva de bevis han vnll aberopa ocb

•n vill styrka med varje särskilt beris. Skriftligt bevis, som ej

»

skall 1 huvudskrift eller styrkt avskrift fogas

el.

förnyat förhör med vittne eller sakkunnig

^

fimi

syn ä stället skall hallas, skall han anp-a det »

därtill. I vadeinlagan skall käranden ock angiva, om han

vmlP'i'^Sandc eller den tilltalade skall infinna sig personligen vid hu

'^Iforhandling i hovrätten.

Vnri!^^,—

^ot angivas.

ueinlagan skall —

hans ombud.

¬

background image

•JO o

19G3 ' Nr 149

9 g.

— vill nnföra.

fsrotoill-KMIi'hmS

ivL-niifcii all fönival förlior med vjllne eller sakUimnig skall äea , "

dlcr förnyad syn å sfällct skall hållas, skall han angiva det i

junile skäle n därtill. I genmalct skall svaranden ock .angiva, om han Ä

att niälsägandc eller den tilltalade skall infinna sig personligen vid huv,Ii

förhandling i hovrätten.

Cenmälct skall

hans försvarare.

1 hcsvärsinlagan

.52 K AP.

3 §•

klaganden yrkar.

lajran.

Besvärsinlagan skall

hans ombud.

8 §.

Förklaringen skall —

vill anföra.

i förklaringen uppgiva dc bevis han vill åberopa och

jad han vall stj Tka med varje särskilt bevis. Skriftligt bevis som ei tidigare

huvudskrift eller styrkt avskrift fo^s vid föriilalgen^ "

horklarmgcn .skall

_ hans försvarare.

55 KAP.

I rcvisbnsinlagaii

käranden yrkar

Anser karanden

slöd därför.

3töd därför

vad han vUl^stvrka^niiri'^^^^

bevis han vill åberopa ocb

om beviset ej tidigare

sarskiit bevis. I tvistemål skall käranden,

randen skriftrmi hVvic

anledningen härtill. Åberopar kä-

eller styrkt avskrift foU<.

f'' ^^?'.Sare förebragls, skall det i bUTOdskrifl

randen ock anaiva on?

.^?"^'^^'uusinlögan. I rcvisionsinlagan skall kä-

öc eller den tilUaiåde^v^n"-"rotparten eller r brottmål inålsägan-

högsta domstolen.

infinna sig personligen vid huvudförhandling i

n"äsion.sinkäaåkk'aU™'_

,

lians ombud-

itlEI

¬

background image

1963 • Sr 149

323

tilltalade slca ll infinna sig personligen vid huvudförhandling i högsta dom-

^'cenmälet skall

hans försvarare.

56 KAP.

4 §,

I besvärsinlagan

klaganden yrkar.

Anser kl aganden

stöd därför.

Klaganden skall i besvärsinlagan uppgiva de bevis han vill åberopa

och vad han vill stjTka med varje särskilt bevis. Skriftligt bevis, som

cj tidigare förebragts, skall i huvudskrift eller styrkt avskrift fogas vid

besvärsinlagan.

x.

u

Bcsvärsinlagan skall

hans ombud.

9 §.

Forldaringen skall

vill anföra.

Förklaranden skall i förklaringen uppgiva de bevis han vill åberopa och

vad han vill styrka med varje särskilt bevis. Skriftligt bevis, som ej ti­

digare forebragts, skall i huvmdskrift eller styrkt avskrift fogas vid för­

klaringen.

Förklaringen skall

hans försvarare.

14 §.

Vad i delta kapitel är stadgat äge motsvarande tillämpning i fråga om

besvär, som avses i 8 kap. 8 §; i dylikt mål gälle dock följande avvikelser:

1. De n som

ej tillämpning.

2. Oni ej

högsta domstolen.

3. Tillfälle skall lämnas det organ inom advokatsamfundet, som med­

delat beslutet, alt inkomma med skriftlig förklaring och all, då part höres

muntligen, därvid jitra sig.

Denna lag tr äder i kraft den 1 juli 1963.

Utan binder av vad som stadgas i 4 kap. 8 § äger den som yid lagens

ikraftträdande är vald till nämndeman att även efter fyllda sjuttio år full­

göra uppdra get till valperiodens slut.

_

Föres talan mot dom eller beslut, som meddelats före lagens ikraftträ­

dande, skall vad i äldre lag är stadgal om skyldjghet for parterna alt lam-

na hewsuppgift i den. h ögre rätten fortfarande äga iiilämpnmg.

.Det alla som v-ederbör hava sig horsamli^n att efterrätte. Till ytten^a

hava Vi detta med egen hand underskrivit och med Vårt kungl. sighl

bekräfta lå tit.

Stockholms slott den 22 maj 1963.

GUSTAF ADOLF

"»sliHedeparlemenletl

fårfattningssamling i963,Xr J49 txA

¬

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalk (1942:740)
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.