SFS 1959:258

590258.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Nr 258

Lag

angående ändrad lydelse av 8 § lagen den 22 juni 1928 (nr 254) ^

om arbetsdomstol;

.

given Stockholms slott den 5 juni 1959.

<,•. •

Vi GUSTAF ADOLF, med Guds nåde, Sveriges, Götes öcli,

Vendes Konung, göra veterligt: att Vi, med riksdagen^ funmt^

gott förordna, att 8 § lagen den 22 juni 1928 om arbetsdomstoP skall er" ;;

hålla ändrad lydelse på sätt nedan angives.

.

8 §.

't*-

Innan någon tager säte i arbetsdomstolen, skall han hava avlagt domare

eller försäkran enligt vad i 4 kap. 11 § rättegångsbalken sägs,

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1959.
Det alla som vederbör hava sig hörsamligen att efterrätta. Till yttermera

visso hava Vi detta med egen hand underskrivit och med Vårt kungl. sigill

bekräfta låtit.

;

Stockholms slott den 5 juni 1959.

'

GUSTAF ADOLF

(L. S.)

3:1

(Justitiedepartementet)

INGVAR LINDELL

1 Prop. 1959: 143; L»U 27; Rskr 277.

2 Sen aste lydelse, se 1947: 637.

Nr 257 och 258,

ark. Stockholm 1959. Kungl. Boktryckeriet, P. A. Norstedt&Sönpr

¬

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalk (1942:740)
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.