SFS 2018:416 Lag om ändring i lagen (1974:371) om rättegången i arbetstvister

SFS2018-416.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (1974:371) om rättegången i

arbetstvister

Utfärdad den 3 maj 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att det i lagen (1974:371) om rätte-
gången i arbetstvister2 ska införas två nya paragrafer, 3 kap. 9 a och 9 b §§,
av följande lydelse.

3 kap.
9 a §
När Arbetsdomstolen sammanträder med fler än en lagfaren domare
är en ordförande eller en vice ordförande behörig att föra ordet.

Den av de behöriga domarna som har högst befattning ska föra ordet.

Bland behöriga domare med samma befattning ska den som har längst
tjänstgöringstid föra ordet.

9 b § En fördelning av mål mellan enskilda domare ska vara baserad på
objektiva kriterier som domstolen fastställt i förväg. Fördelningen får inte
vara ägnad att påverka målens utgång.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2018.

På regeringens vägnar

YLVA JOHANSSON

Catharina Nordlander
(Arbetsmarknadsdepartementet)

1 Prop. 2017/18:88, bet. 2017/18:JuU27, rskr. 2017/18:256.

2 Lagen omtryckt 1977:530.

SFS

2018:416

Publicerad
den

8 maj 2018

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalk (1942:740)
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.