SFS 2018:500 Lag om ändring i lagen (1974:371) om rättegången i arbetstvister

SFS2018-500.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (1974:371) om rättegången i

arbetstvister

Utfärdad den 9 maj 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 4 kap. 3 § lagen (1974:371) om
rättegången i arbetstvister2 ska ha följande lydelse.

4 kap.
3 §
3 En dom ska meddelas så snart det kan ske. Den ska skrivas under av
dem som har deltagit i avgörandet. En kopia av domen ska skickas till
parterna samma dag som domen meddelas.

Om en dom skrivs under elektroniskt, ska det göras med en sådan elektro-

nisk underskrift som avses i artikel 3 i Europaparlamentets och rådets för-
ordning (EU) nr 910/2014 av den 23 juli 2014 om elektronisk identifiering
och betrodda tjänster för elektroniska transaktioner på den inre marknaden
och om upphävande av direktiv 1999/93/EG, i den ursprungliga lydelsen.

Första och andra styckena gäller också ett slutligt beslut.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2018.

På regeringens vägnar

YLVA JOHANSSON

Susanne Södersten
(Arbetsmarknadsdepartementet)

1 Prop. 2017/18:126, bet. 2017/18:JuU31, rskr. 2017/18:264.

2 Lagen omtryckt 1977:530.

3 Senaste lydelse 1992:124.

SFS

2018:500

Publicerad
den

17 maj 2018

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalk (1942:740)
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.