SFS 1994:135 Lag om ändring i lagen (1974:371) om rättegången i arbetstvister

SFS 1994_135 Lag om ändring i lagen (1974_371) om rättegången i arbetstvister

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1994:135

Utkom från trycket
den 19 april 1994

Lag
om ändring i lagen (1974:371) om rättegången i
arbetstvister;

utfärdad den 7 april 1994.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 1 kap. 3 § lagen (1974:371) om

rättegången i arbetstvister2 skall ha följande lydelse.

1

Prop. 1993/94: 101, bet. 1993/94: AU9, rskr. 1993/94-182

2

Lagen omtryckt 1977: 530.

277

background image

SFS 1994:135

1 kap.

3 §3 Tvist som skall handläggas enligt denna lag får i stället genom avtal
hänskjutas till avgörande av skiljemän. Detta gäller dock ej fall som avses i

31 § första eller tredje stycket lagen (1976:580) om medbestämmande i

arbetslivet. Ej heller får i tvist rörande föreningsrätt eller könsdiskrimine-

ring eller om otillbörlig särbehandling av arbetssökande eller arbetstagare
enligt lagen (1994:134) mot etnisk diskriminering göras gällande avtal,
som före tvistens uppkomst träffats om att tvisten skall avgöras av skilje-
män utan förbehåll om rätt för parterna att klandra skiljedomen.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1994.

På regeringens vägnar

BÖRJE HÖRNLUND

Per Virdesten

(Arbetsmarknadsdepartementet)

3

Senaste lydelse 1980:413.

278

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalk (1942:740)
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.