SFS 1994:1043 Lag om ändring i lagen (1974:371) om rättegången i arbetstvister

SFS 1994_1043 Lag om ändring i lagen (1974_371) om rättegången i arbetstvister

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1994:1043
Utkom från trycket
den 28 juni 1994

Lag
om ändring i lagen (1974:371) om rättegången i
arbetstvister;

utfärdad den 9 juni 1994.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 2 kap. 3 § samt 4 kap. 12, 13, 15

och 16 §§ lagen (1974:371) om rättegången i arbetstvister skall ha följande
lydelse.

2 kap.

3 §2 Arbetsdomstolen är överrätt vid överklagande i mål som enligt 2 §
tagits upp av tingsrätt.

Att i visst fall ett beslut som meddelats av annan myndighet än tingsrätt

1

Prop. 1993/94: 190, bet. 1993/94: JuU30, rskr. 1993/94:377.

2

Senaste lydelse 1992: 124.

70-SFS 1994

2209

background image

2210

Denna lag träder i kraft den 1 oktober 1994. Har dom eller beslut

meddelats före ikraftträdandet gäller äldre bestämmelser i fråga om rätten

att överklaga och om vad den som vill överklaga skall iaktta.

kan överklagas hos Arbetsdomstolen följer av lagen (1969:93) om begräns-
ning av samhällsstöd vid arbetskonflikt.

Arbetsdomstolen prövar klagan över domvilla i fråga om tingsrätts

avgörande i mål som avses i 2 § och i fråga om de avgöranden av annan
myndighet som avses i andra stycket. Frågor om resning och återställande
av försutten tid beträffande sådana avgöranden prövas av Högsta domsto-
len.

4 kap.

12 § En tingsrätts dom eller beslut får överklagas hos Arbetsdomstolen

enligt bestämmelserna i 49 kap. rättegångsbalken. Överklagandet skall ske
inom den tid som anges i 50 kap. 1 och 2 §§ eller 52 kap. 1 § rättegångsbal-
ken.

13 § Överklagandet skall innehålla uppgifter om det avgörande som

överklagas, den ändring i avgörandet som yrkas samt grunderna för över-
klagandet. Uppgift skall även lämnas om de bevis som åberopas och vad
som skall styrkas med varje bevis. Skriftliga bevis som inte lagts fram
tidigare skall ges in samtidigt med överklagandet.

Vid överklagande av en tingsrätts dom skall klaganden i skrivelsen även

ange om han vill att det skall hållas ett förnyat förhör med ett vittne, en
sakkunnig eller en part eller hållas en förnyad syn.

15 § Sedan målets beredande avslutats, skall Arbetsdomstolen företaga

målet till avgörande så snart det kan ske.

Avser överklagandet en tingsrätts dom, får målet avgöras utan huvud-

förhandling, om någon muntlig bevisning inte skall tas upp och inte heller
något annat särskilt skäl föranleder att huvudförhandling hålls.

Avser överklagandet ett beslut, avgörs målet utan huvudförhandling.

16 § Till huvudförhandling skall part och ställföreträdare för part kallas

att infinna sig personligen, om hans närvaro behövs för utredningen. Skall
personlig inställelse ske, kan Arbetsdomstolen förelägga vite.

Uteblir klaganden från sammanträde för huvudförhandling, förfaller

överklagandet. En upplysning om detta skall tas in i kallelsen till samman-
trädet. Har överklagandet förfallit, kan klaganden hos Arbetsdomstolen
ansöka om återupptagande av målet enligt 50 kap. 22 § rättegångsbalken.

Uteblir motparten företas målet till förhandling och avgörande utan

hinder av hans utevaro, om hans närvaro inte är av betydelse för målets
handläggning eller utredning. En upplysning om detta skall tas in i kallel-
sen till sammanträdet.

Uppskjutes påbörjad huvudförhandling, skall förhandlingen fortsättas

snarast möjligt. Ny huvudförhandling behöver ej hållas i anledning av
sådant uppskov.

SFS 1994:1043

background image

På regeringens vägnar

BÖRJE HÖRNLUND

Per Virdesten
(Arbetsmarknadsdepartementet)

SFS 1994:1043

2211

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalk (1942:740)
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.