SFS 1994:2081 Lag om ändring i lagen (1974:371) om rättegången i arbetstvister

Du är här: Start / Processrätt / Lag (1974:371) om rättegången i arbetstvister / SFS 1994:2081 Lag om ändring i lagen (1974:371) om rättegången i arbetstvister
SFS 1994_2081 Lag om ändring i lagen (1974_371) om rättegången i arbetstvister

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

7274

1

Prop. 1994/95:6, bet. 1994/95:FöUl, rskr. 1994/95:78.

2

Lagen omtryckt 1977:530.

3

Senaste lydelse 1994:268.

utfärdad den 15 december 1994.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 1 kap. 2 § lagen (1974:371) om

rättegången i arbetstvister2 skall ha följande lydelse.

1 kap.

2 §3 Denna lag tillämpas ej på

1. mål som enligt lag får upptas endast av viss tingsrätt eller som skall

handläggas av tingsrätt i annan sammansättning än som anges i rättegångs-
balken,

Lag
om ändring i lagen (1974:371) om rättegången i
arbetstvister;

SFS 1994:2081
Utkom från trycket
den 11 januari 1995

background image

2. mål som skall handläggas av tingsrätt med tillämpning av konkursla-

gen (1987:672) eller ackordslagen (1970:847),

3. mål om skadestånd i anledning av brott, om talan föres i samband

med åtal för brottet,

4. mål om ersättning för yrkesskada, när tvisten ej rör kollektivavtals

rätta innebörd.

Lagen skall inte tillämpas på mål som rör arbetstagare som avses i 1 §

lagen (1994:260) om offentlig anställning, när tvisten gäller

1. fråga som rör anställning av arbetstagare utan att enbart avse tvist om

kollektivavtal,

2. tjänstgöringsskyldighet för ordinarie domare enligt lagen (1994:261)

om fullmaktsanställning.

Lagen skall inte heller tillämpas på andra mål som rör arbetstagare hos

arbetsgivare med offentlig ställning, när tvisten gäller en fråga som är
reglerad i lag eller annan författning och det i samma författning föreskrivs
att beslut i frågan får överklagas hos regeringen, en förvaltningsdomstol
eller en förvaltningsmyndighet.

7275

SFS 1994:2081

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1995.

På regeringens vägnar

ANNA HEDBORG

Per Virdesten
(Arbetsmarknadsdepartementet)

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalken
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.