SFS 1994:2081 Lag om ändring i lagen (1974:371) om rättegången i arbetstvister

SFS 1994_2081 Lag om ändring i lagen (1974_371) om rättegången i arbetstvister

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

7274

1

Prop. 1994/95:6, bet. 1994/95:FöUl, rskr. 1994/95:78.

2

Lagen omtryckt 1977:530.

3

Senaste lydelse 1994:268.

utfärdad den 15 december 1994.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 1 kap. 2 § lagen (1974:371) om

rättegången i arbetstvister2 skall ha följande lydelse.

1 kap.

2 §3 Denna lag tillämpas ej på

1. mål som enligt lag får upptas endast av viss tingsrätt eller som skall

handläggas av tingsrätt i annan sammansättning än som anges i rättegångs-
balken,

Lag
om ändring i lagen (1974:371) om rättegången i
arbetstvister;

SFS 1994:2081
Utkom från trycket
den 11 januari 1995

background image

2. mål som skall handläggas av tingsrätt med tillämpning av konkursla-

gen (1987:672) eller ackordslagen (1970:847),

3. mål om skadestånd i anledning av brott, om talan föres i samband

med åtal för brottet,

4. mål om ersättning för yrkesskada, när tvisten ej rör kollektivavtals

rätta innebörd.

Lagen skall inte tillämpas på mål som rör arbetstagare som avses i 1 §

lagen (1994:260) om offentlig anställning, när tvisten gäller

1. fråga som rör anställning av arbetstagare utan att enbart avse tvist om

kollektivavtal,

2. tjänstgöringsskyldighet för ordinarie domare enligt lagen (1994:261)

om fullmaktsanställning.

Lagen skall inte heller tillämpas på andra mål som rör arbetstagare hos

arbetsgivare med offentlig ställning, när tvisten gäller en fråga som är
reglerad i lag eller annan författning och det i samma författning föreskrivs
att beslut i frågan får överklagas hos regeringen, en förvaltningsdomstol
eller en förvaltningsmyndighet.

7275

SFS 1994:2081

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1995.

På regeringens vägnar

ANNA HEDBORG

Per Virdesten
(Arbetsmarknadsdepartementet)

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalk (1942:740)
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.