SFS 1997:752 Lag om ändring i lagen (1974:371) om rättegången i arbetstvister

SFS 1997_752 Lag om ändring i lagen (1974_371) om rättegången i arbetstvister

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1417

SFS 1997:752
Utkom från trycket
den 28 oktober 1997

Lag
om ändring i lagen (1974:371) om rättegången
i arbetstvister;

utfärdad den 16 oktober 1997.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 3 kap. 6 § lagen (1974:371) om

rättegången i arbetstvister skall ha följande lydelse.

3 kap.

6 §2 Arbetsdomstolen är domför med ordförande samt högst sex och lägst
fyra andra ledamöter. Av de ledamöter som avses i 2 § skall högst tre och
lägst en delta. Av de ledamöter som avses i 3 § skall högst fyra och lägst två
delta, lika många för vardera arbetsgivarsidan och arbetstagarsidan.

Arbetsdomstolen är även domför med ordförande samt en ledamot för

vardera arbetsgivarsidan och arbetstagarsidan

1. vid huvudförhandling i mål som saknar betydelse för ledning av rätts-

tillämpningen och även i övrigt är av enklare slag,

2. vid avgörande av mål utan huvudförhandling,
3. vid annan handläggning som inte sker vid huvudförhandling.

Arbetsdomstolen är vidare domför med tre lagfarna domare vid handlägg-

ning som avses i andra stycket punkterna 2 eller 3, om prövningen i väsent-
lig grad avser annat än arbetsrättsliga frågor.

Vill någon ledamot vid handläggning enligt andra eller tredje stycket att

ett mål skall avgöras eller en viss fråga prövas av domstolen i den samman-

sättning som föreskrivs i första stycket, gäller ledamotens mening.

Denna lag träder i kraft den 1 december 1997.

På regeringens vägnar

ULRICA MESSING

Per Virdesten
(Arbetsmarknadsdepartementet)

1

Prop. 1996/97:106, bet. 1997/98:AU3, rskr. 1997/98:8.

2

Senaste lydelse 1977:530.

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalk (1942:740)
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.