SFS 2000:164 Lag om ändring i lagen (1974:371) om rättegången i arbetstvister

000164.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1974:371) om rättegången i
arbetstvister;

utfärdad den 30 mars 2000.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs i fråga om lagen (1974:371) om rätte-

gången i arbetstvister

2

att 2 kap. 1 § skall ha följande lydelse.

2 kap.

1 §

3

Arbetsdomstolen skall som första domstol uppta och avgöra tvist som

väcks av arbetsgivar- eller arbetstagarorganisation eller av arbetsgivare som
själv slutit kollektivavtal, om målet gäller

1. tvist om kollektivavtal eller annan arbetstvist som avses i lagen

(1976:580) om medbestämmande i arbetslivet,

2. arbetstvist i övrigt under förutsättning att kollektivavtal gäller mellan

parterna eller att enskild arbetstagare som berörs av tvisten sysselsätts i ar-
bete som avses med kollektivavtal vilket arbetsgivaren är bunden av.

Arbetsdomstolen är behörig domstol enligt första stycket även när kollek-

tivavtal tillfälligt inte gäller.

Gemensamt med arbetstvist enligt första eller andra stycket får handläg-

gas även annan arbetstvist mellan samma eller olika parter, om domstolen
med hänsyn till utredningen och övriga omständigheter finner sådan hand-
läggning lämplig. När det föreligger skäl, kan domstolen åter särskilja må-
len.

Arbetsdomstolen är alltid behörig att som första domstol ta upp och av-

göra en tvist om stridsåtgärd som avses i 41 och 41 b §§ lagen (1976:580)
om medbestämmande i arbetslivet.

Denna lag träder i kraft den 1 juni 2000.

På regeringens vägnar

MONA SAHLIN

Cathrine Lilja Hansson
(Näringsdepartementet)

1

Bet. 1999/2000:AU5, rskr. 1999/2000:149.

2

Lagen omtryckt 1977:530.

3

Senaste lydelse 1992:124.

SFS 2000:164

Utkom från trycket
den 18 april 2000

background image

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2000

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalk (1942:740)
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.