SFS 2000:177 Lag om ändring i lagen (1974:371) om rättegången i arbetstvister

000177.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1974:371) om rättegången i
arbetstvister;

utfärdad den 6 april 2000.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 4 kap. 4 § lagen (1974:371) om

rättegången i arbetstvister skall ha följande lydelse.

4 kap.

4 §

2

Berättelser som lämnas vid huvudförhandling under förhör i bevis-

syfte behöver inte antecknas.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2000.

På regeringens vägnar

MONA SAHLIN

Cathrine Lilja Hansson
(Näringsdepartementet)

1

Prop. 1999/2000:26, bet. 1999/2000:JuU10, rskr. 1999/2000:151.

2

Senaste lydelse 1987:683.

SFS 2000:177

Utkom från trycket
den 27 april 2000

4*

SFS 172-208

background image

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2000

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalk (1942:740)
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.