SFS 2003:315 Lag om ändring i lagen (1974:371) om rättegången i arbetstvister

Du är här: Start / Processrätt / Lag (1974:371) om rättegången i arbetstvister / SFS 2003:315 Lag om ändring i lagen (1974:371) om rättegången i arbetstvister
030315.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1974:371) om rättegången i
arbetstvister;

utfärdad den 5 juni 2003.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 1 kap. 3 § lagen (1974:371) om

rättegången i arbetstvister

2

skall ha följande lydelse.

1 kap.

3 §

3

Tvist som skall handläggas enligt denna lag får i stället genom avtal

hänskjutas till avgörande av skiljemän. Detta gäller dock inte fall som avses
i 31 § första eller tredje stycket lagen (1976:580) om medbestämmande i
arbetslivet. Inte heller får avtal som före tvistens uppkomst träffats om att
tvisten skall avgöras av skiljemän utan förbehåll om rätt för parterna att
klandra skiljedomen, göras gällande i tvist om föreningsrätt eller i tvist
enligt

1. jämställdhetslagen (1991:433),
2. lagen (1999:130) om åtgärder mot diskriminering i arbetslivet på grund

av etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning,

3. lagen (1999:132) om förbud mot diskriminering i arbetslivet på grund

av funktionshinder,

4. lagen (1999:133) om förbud mot diskriminering i arbetslivet på grund

av sexuell läggning, eller

5. lagen (2002:293) om förbud mot diskriminering av deltidsarbetande

arbetstagare och arbetstagare med tidsbegränsad anställning.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2003.

På regeringens vägnar

HANS KARLSSON

Cathrine Lilja Hansson
(Näringsdepartementet)

1

Prop. 2002/03:65, bet. 2002/03:AU7, rskr. 2002/03:207.

2

Lagen omtryckt 1977:520.

3

Senaste lydelse 2002:295.

SFS 2003:315

Utkom från trycket
den 16 juni 2003

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2003

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalken
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.