SFS 2022:973 Lag om ändring i lagen (1974:371) om rättegången i arbetstvister

SFS2022-973.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

1 2 3 4 5 6

7 8 9 0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (1974:371) om rättegången i

arbetstvister

Utfärdad den 16 juni 2022

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 1 kap. 2 § lagen (1974:371) om rätte-
gången i arbetstvister2 ska ha följande lydelse.

1 kap.
2 §
3 Denna lag tillämpas inte på

1. mål som enligt lag får upptas endast av en viss tingsrätt eller som ska

handläggas av en tingsrätt i en annan sammansättning än som anges i
rättegångsbalken,

2. mål som ska handläggas av tingsrätt med tillämpning av konkurslagen

(1987:672) eller lagen (2022:964) om företagsrekonstruktion,

3. mål om skadestånd i anledning av brott, om talan förs i samband med

åtal för brottet,

4. mål om ersättning för yrkesskada, när tvisten inte rör kollektivavtals

rätta innebörd,

5. mål som avses i 1 kap. 4 § 1 och 3 lagen (2016:188) om patent- och

marknadsdomstolar, och

6. mål som avses i artikel 81 i rådets förordning (EG) nr 6/2002 om

gemenskapsformgivning och artikel 124 i Europaparlamentets och rådets
förordning (EU) 2017/1001 om EU-varumärken.

Lagen ska inte tillämpas på mål som rör arbetstagare som avses i 1 § lagen

(1994:260) om offentlig anställning, när tvisten gäller

1. fråga som rör anställning av arbetstagare utan att enbart avse tvist om

kollektivavtal,

2. tjänstgöringsskyldighet för ordinarie domare enligt lagen (1994:261)

om fullmaktsanställning.

Lagen ska inte heller tillämpas på andra mål som rör arbetstagare hos

arbetsgivare med offentlig ställning, när tvisten gäller en fråga som är reg-
lerad i lag eller annan författning och det i samma författning föreskrivs att
beslut i frågan får överklagas till regeringen, en förvaltningsdomstol eller en
förvaltningsmyndighet.

1. Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2022.

1 Prop. 2021/22:215, bet. 2021/22:CU22, rskr. 2021/22:375.
2 Lagen omtryckt 1977:530.
3 Senaste lydelse 2017:992.

SFS

2022:973

Publicerad
den

23 juni 2022

background image

2

SFS

2022:973

2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande när ett mål handläggs av tingsrätt

med tillämpning av den upphävda lagen (1996:764) om företagsrekonstruk-
tion.

På regeringens vägnar

JOHAN DANIELSSON

Catharina Nordlander
(Arbetsmarknadsdepartementet)

;
Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalk (1942:740)
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.