SFS 2010:1448 Lag om ändring i lagen (1974:371) om rättegången i arbetstvister

101448.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1974:371) om rättegången i
arbetstvister;

utfärdad den 25 november 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 3 kap. 1 § lagen (1974:371) om rät-

tegången i arbetstvister ska ha följande lydelse.

3 kap.

1 §

2

Arbetsdomstolen består av högst fyra ordförande, högst fyra vice ord-

förande samt sjutton andra ledamöter. En av ordförandena ska vara chef för
domstolen.

Ledamot ska vara svensk medborgare och får inte vara underårig eller i

konkurstillstånd eller ha förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken. Innan
en ledamot börjar tjänstgöra i Arbetsdomstolen, ska han eller hon ha avlagt
domared.

För annan ledamot än ordförande ska det finnas högst tre ersättare. Det

som sägs i denna lag om ledamot gäller även ersättare, om inte annat särskilt
anges.

I lagen (2010:1390) om utnämning av ordinarie domare finns bestämmel-

ser om utnämning av ordförande tillika chef och övriga ordförande i domsto-
len. Övriga ledamöter och ersättare förordnas av regeringen för tre år.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.

På regeringens vägnar

LENA ADELSOHN LILJEROTH

Catharina Nordlander
(Arbetsmarknadsdepartementet)

1 Prop. 2009/10:181, bet. 2010/11:JuU3, rskr. 2010/11:31.

2 Senaste lydelse 2008:302.

SFS 2010:1448

Utkom från trycket
den 7 december 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalk (1942:740)
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.