SFS 1977:599

770599.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1977:599

Lag

Utkom från trycket

den 12 juli 1977

om ändring i lagen (1974:752) om nordisk vittnesplikt

m.m.;

utfärdad den 30 juni 1977 ,

Enligt riksdagens beslut' föreskrives att 10 § lagen (1974:752) om

nordisk vittnesplikt m.m. skall ha nedan angivna lydelse.

10 § Beslut, varigenom domstol i Dan mark, Finland, Island eller Norge

för utevaro eller annan försummelse dömt den som avses i 9 § till böter
eller utdömt honom förelagt vite eller ålagt honom ersätta rättegångs­

kostnad, skall på begäran verkställas här i landet .

Böter och vite verkställes enligt lagen (1963:193) om samarbete med

Danmark, Finland, Island och Norge angående verkställighet av straff
m. m.

Lagen (1977: 595) om erk ännande och verkställighet av nordiska domar

på privaträttens område äger tillämpning vid verkställighet av beslut att er­

sätta rättegångskostnad.

Denna lag träder i kraft d en dag regeringen bestämmer. Lagen får sättas

i kraft i förhållande till två e ller tre av de stater som anges i 10 §.

På regeringens vägnar

SVEN ROMANUS

Trygve Hellners

(Justitiedepartementet)

' Prop. 1976/77:128, LU 30, rskr 348.

la

B .
söt

ir3-
'dill'

b

^52 6

¬

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalk (1942:740)
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.