SFS 2008:446 Lag om ändring i lagen (1977:595) om erkännande och verkställighet av nordiska domar på privaträttens område

Du är här: Start / Processrätt / Lag (1977:595) om erkännande och verkställighet av nordiska domar på privaträttens område / SFS 2008:446 Lag om ändring i lagen (1977:595) om erkännande och verkställighet av nordiska domar på privaträttens område
080446.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1977:595) om erkännande och
verkställighet av nordiska domar på privaträttens
område;

utfärdad den 5 juni 2008.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 7 a § lagen (1977:595) om erkän-

nande och verkställighet av nordiska domar på privaträttens område ska ha
följande lydelse.

7 a §

2

Särskilda bestämmelser finns i rådets förordning (EG) nr 2201/2003

av den 27 november 2003 om domstols behörighet och om erkännande och
verkställighet av domar i äktenskapsmål och mål om föräldraansvar samt om
upphävande av förordning (EG) nr 1347/2000

3

.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2008.

På regeringens vägnar

SVEN OTTO LITTORIN

Monika Sörbom
(Justitiedepartementet)

1

Prop. 2007/08:98, bet. 2007/08:CU22, rskr. 2007/08:218.

2

Senaste lydelse 2001:399.

3

EUT L 338, 23.12.2003, s. 1 (Celex 32003R2201).

SFS 2008:446

Utkom från trycket
den 16 juni 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalken
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.