SFS 2014:921 Lag om ändring i lagen (1977:595) om erkännande och verkställighet av nordiska domar på privaträttens område

Du är här: Start / Processrätt / Lag (1977:595) om erkännande och verkställighet av nordiska domar på privaträttens område / SFS 2014:921 Lag om ändring i lagen (1977:595) om erkännande och verkställighet av nordiska domar på privaträttens område
140921.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1977:595) om erkännande och
verkställighet av nordiska domar på privaträttens
område;

utfärdad den 26 juni 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 7 § lagen (1977:595) om erkän-

nande och verkställighet av nordiska domar på privaträttens område ska ha
följande lydelse.

7 §

2

Denna lag tillämpas inte om något annat följer av de unionsrättsakter

och internationella instrument som omfattas av lagen (2014:912) med kom-
pletterande bestämmelser om domstols behörighet och om erkännande och
internationell verkställighet av vissa avgöranden, eller av särskilda bestäm-
melser om erkännande och verkställighet av avgöranden och förlikningar på
särskilda rättsområden.

Lagen tillämpas inte heller i fråga om
1. dom eller förlikning i mål om boskillnad, legal separation, äktenskaps-

skillnad, återgång av äktenskap, antagande av adoptivbarn eller adoptivför-
hållandes hävande, omyndighetsförklaring eller dess hävande eller i mål an-
gående bodelning eller skadestånd med anledning av legal separation, äkten-
skapsskillnad eller återgång av äktenskap, om det inte är fråga om verkställig-
het av en dom som ska gälla i Sverige enligt 22 § förordningen (1931:429) om
vissa internationella rättsförhållanden rörande äktenskap, adoption eller för-
mynderskap,

2. dom eller förlikning som rör vårdnad om eller rätt till umgänge med barn

eller överlämnande av barn i annat fall, om det inte är fråga om verkställighet
enligt 6 §,

3. dom eller förlikning som rör familjerättslig underhållsskyldighet,
4. dom eller förlikning som rör faderskapet till barn,
5. dom eller förlikning som rör rätt på grund av arv eller testamente, efter-

levande makes rätt, boutredning eller skifte med anledning av dödsfall eller
ansvar för den dödes skulder, om inte den avlidne var medborgare i Danmark,
Finland, Island, Norge eller Sverige och hade hemvist i någon av dessa stater,

6. dom eller förlikning som rör
a) en gäldenärs försättande i konkurs,
b) inledande av en förhandling om offentligt ackord utan konkurs,
c) andra frågor som beror av en konkursdomares eller konkursdomstols

prövning, eller

1 Prop. 2013/14:219, bet. 2013/14:CU27, rskr. 2013/14:380.

2 Senaste lydelse 2010:578.

SFS 2014:921

Utkom från trycket
den 8 juli 2014

background image

2

SFS 2014:921

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

d) en rättshandlings eller någon annan åtgärds ogiltighet eller återgång på

grund av konkurs eller förhandling om offentligt ackord utan konkurs i något
av de nordiska länderna, om det framgår av konkursbeslutet eller beslutet om
offentlig ackordsförhandling att gäldenären inte hade hemvist i något av de
nordiska länderna, eller

7. dom eller förlikning i mål som ska tas upp omedelbart av särskild dom-

stol för handläggning av tvister som rör kollektivavtal.

Denna lag träder i kraft den 10 januari 2015.

På regeringens vägnar

ELISABETH SVANTESSON

Anna Avenberg
(Justitiedepartementet)

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalken
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.