SFS 1977:595

770595.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1977:595

Lag

Utkom från trycket

0111 erkännande och verkställighet av nordiska domar på

den i2juii 1977

privaträttens område;

utfärdad den 30 juni 1977.

Enligt rik sdagens beslut' föreskrives följande.

1 § Lagakraftvunnen dom, som har meddelats i Danmark, Finland, Is­

land eller Norge i tvistemål eller brottmål och som avser fråga av

privaträttslig beskaffenhet, gäller även här i riket, om e j annat följer av vad

som sägs nedan.

Med dom förstås i den na lag do mstols beslut, som innebär slutligt av­

görande av saken.

2 § Med dom jämst älles i denna lag

1. utslag varigenom överexekutor i Finland efter lagsökning har ålagt

någon betalningsskyldighet,

2. finsk betalningsorder,
3. av norsk åklagarmyndighet utfärdat föreläggande av ersättningsskyl­

dighet, vilket har godkänts av den som avses med föreläggandet,

4. beslut om ersättning för rättegångskostnad i tvistemål, om dom i må­

let skulle omfattas av denna lag, och i brottm ål, om ersättningen skall utgå
till enskild part,

5. beslut om ersättning till vittne eller sakkunnig i tvi stemål elller brott­

mål,

6. beslut om återbetalning till staten av förskott på sådan ersättning för

inställelsekostnad, som har utbetalats till vittn e, målsägande eller part.

Finskt lagsökningsutslag mot vilket besvär ej har anförts anses ha vunnit

laga kraft, även om tiden för stämning om återvinning ej har gått ut.

3 § Dom, som gäller här i rik et enligt denna lag och som får verkställas i

den stat där den har meddelats, skall på ansökan verkställas här.

4 § Dom, varigenom betalningsskyldighet har ålagts och som kan bli
gällande här i riket enligt denna lag, skall utan hinder av att domen ej har

vunnit laga kraft på ansökan verkställas här, om de n får verkställas i den

stat där den har meddelats.

5 § Verkställighet här i riket skall på ansökan ske även av

1. förlikning som i fråga av privaträttslig beskaffenhet har ingåtts infor

domstol eller annan myndighet i Da nmark, Finland, Island eller Norge och

som får verkställas i den stat där den har ingåtts,

2. förlikning som avses i § 478, stk 1, nr. 4, loven om rett ens pleje (iicien-

retU}it farlig), om förlikningen har träffats och får verkställas i Danmark

samt gäldenären hade hemvist där när den ingicks,

3. lagakraftvunnet beslut av finsk exekutiv myndighet varigenom köpa­

re eller säljare har ålagts betalningsskyldighet i samband med återtagning

1476

' Prop. 1976/77:128, LU 30, rskr 348.

¬

background image

av gods som har sålts på avbetalning, om den betalning sskyldige vid tid-

SFS 1977: 595

punkten för återtagningen hade hemvist i Finland.

6 § Avgörande av domstol eller administrativ myndighet i Danmark,

Finland, Island eller Norge rörande vårdnad om eller rätt till umgänge med
barn eller överlämnande av barn i ann at fall skall på ansökan verkställas
här i riket, om avgörandet kan utgöra grund för verkställighet i den sta t där

det har meddelats. Detta gäller även om avgörandet icke har vunnit laga

kraft eller endast avser tiden intill d ess lagakraftägande avgörande före­
ligger.

Om avgörandet strider mot dom eller beslut som har meddelats här i

riket, får det verkställas endast om det enligt s ärskild bestämmelse skall

gälla här.

Med avgörande jämställes förlikning som har ingåtts inför domstol och

avtal som har godkänts av administrativ myndighet.

Första stycket gäller ej beslut av verkställande myndighet eller beslut

som har meddelats av barnavårdsnämnd eller annan myndighet enligt
lagstiftningen om det allmännas bama- och ungdomsvård eller annan
därmed jämförlig vård eller behandling.

7 § Lagen tillämpas icke beträffande

1. dom eller förlikning i mål angående boskillnad, legal separation,

äktenskapsskillnad, återgång av äktenskap, antagande av adoptivbarn

eller adoptivförhållandes hävande, omyndighetsförklaring eller dess

hävande eller i mål angå ende bodelning eller skadestånd med anledning av

legal separation, äktenskapsskillnad eller återgång av äktenskap, om ej

fråga ä r om verkställighet av dom som skall gälla här i riket enligt 22 §

förordningen (1931:429) om vissa internationella rättsförhållanden rörande
äktenskap, adoption och förmynderskap,

2. dom eller förlikning rörande vårdnad om eller rätt till umgänge med

barn eller överlämnande av barn i annat fall, om ej fråga är om verkställig­

het enligt 6 §,

3. dom eller förlikning rörande familjerättslig underhållsskyldighet,

4. dom eller förlikning rörande faderskapet till barn,

5. dom eller förlikning angående rätt på grund av arv eller testamente,

efterlevande makes rätt, boutredning eller skifte med anledning av dödsfall

eller ansvarighet för den dödes gäld, om ej den avlidne var medborgare i

Danmark, Finland, Island, Norge eller Sverige och hade hemvist i någon

av dessa stater,

6. dom eller förlikning angående gäldenärs försättande i konkurs,

inledande av förhandling om offentligt ackord utan konkurs, andra på

konkursdomares eller konkursdomstols prövning beroende frågor eller
rättshandlings eller annan åtgärds ogiltighet på grund av konkurs, om ej

domen eller förlikningen rör rättshandlings ogiltighet eller återgång på
grund av konkurs, som har inträffat i Danmark, Finland, Island, Norge
eller Sverige, och gäldenären hade hemvist i någon av dessa stater,

7. dom eller förlikning i mål som skall upptagas omedelbart av särskild

domstol för handläggning av tvister rörande kollektivavtal.

Lagen tillämpas ej heller i övrigt, i den mån detta följer av särskilda

bestämmelser om erkännande och verkställighet av avgöranden eller

1477

förlikningar på särskilda rättsområden.

¬

background image

SFS 1977:595

8 § Dom erkännes icke här i riket och får ej heller verkställas här

1. om domstolen i mål om betalning sskyldighet har varit behörig endast

på grund av att svaranden hade egendom i den stat där domen har medde­

lats, såvida icke målet har avsett fordran, som angår egendomen eller för

vilken egendomen ställts som säkerhet, eller svaranden utan förbehåll har

ingått i svarom ål i saken,

2. om domstolen har varit behörig endast på grund av att svaranden vid

stämningens delgivning tillfälligt uppehöll sig i den stat där domen har

meddelats, såvida icke svaranden utan förbehåll har ingått i svaromål i sa­
ken,

3. om domen har meddelats mot svarande som ej har ingått i svaromål

vare sig i första instans eller i hög re rätt och föreläggande att svara i saken

ej har delgivits honom på annat sätt än genom kungörelse, såvida icke
domen avser rätt på grund av arv eller testamente, efterlevande makes rätt
eller boutredning eller skifte med a nledning av dödsfall samt den avlidne

var medborgare i Danmark, Finland, Island, Norge eller Sverige och hade

hemvist i någon av dessa stater,

4. om rättegång angående samma sak är anhängig här i riket eller i annat

nordiskt land och talan i den rättegången har väckts först; dock sk^ll ut­
ländsk rättegång ha sådan verkan endast om den kan leda till dom, som en­
ligt denna lag erkännes eller får verkställas här i ri ket,

5. om, med hänsy n till sakens beskaffenhet, uteslutande behörighet att

pröva saken bör tillkomma domstol i annan stat än den där domen har
meddelats,

6. om erkännande eller verkställande av domen är uppenbart oförenligt

med grunderna för rättsordningen här i rik et.

Första stycket gäller i tillämpliga delar beträffande förlikning och beslut

som avses i 5 § och avgörande som avses i 6 §.

9 § Ansökan om verkställighet göres hos kronofogdemyndigheten eller, i

fadl som avs es i 6 §, hos länsrätten.

Vid ansökningen skall fogas

1. om ansökningen rör verkställighet av dom eller av beslut som avses i

5 § 3, av vederbörande myndighet bestyrkt avskrift av exekutionstiteln
samt bevis att denna äger laga kraft eller, i fråga om icke lagakraftvunnen
dom, bevis att den utan hinder därav får verkställas i den st at där den har

meddelats,

2. om ansökningen rör verkställighet av förlikning, bestyrkt avskrift av

förlikningen och bevis att denna får verkställas i den stat där den har in-
gåtts,

3. om ansökningen rör verkställighet av avgörande som avses i 6 §, be­

styrkt avskrift av exekutionstiteln och bevis att den kan utgöra grund för

verkställighet i den sta t där den har upprättats.

Handling, som är avfattad på annat språk än danska, norska eller

svenska, skall vara åtföljd av bestyrkt översättning till något av dessa
språk, i den mån ej kronofogdemyndigheten eller länsrätten medger

undantag.

10 § Beslut om verkställighet, som sökes hos kronofogdemyndighet,

1478

meddelas utan motpartens hörande, om ej kronofogdemyndigheten

bestämmer annat.

¬

background image

Ansökan om verkställighet av förlikning som avses i 5 § 2 får ej bifallas

SFS 1977:595

utan att tillfälle har b eretts motparten att yttra sig. Inkommer han med be­

stridande som ej är uppenbart ogrundat, skall ansökningen avslås.

Innehåller förlikningen bestämmelse om skyldighet att ersätta kostnad, får

detta belopp jämkas.

11 § Verkställighet, som sökes hos kronofogdemyndighet, sker enligt

vad som ä r föreskrivet i fråga om svensk domstols lagakraftägande dom. I

fall som avses i 4 § sker verkställigheten med iakttagande av 39 och 40 §§

utsökningslagen (1877:31 s. 1). Föreskrift om tvångsmedel i den utländska

exekutionstiteln skall ej vinna tillämpning.

12 § Verkställighet, som sökes hos länsrätten, sker enligt vad som är

föreskrivet om verkställighet av svensk domstols avgörande i motsvarande

fall.

13 § Väckes vid svensk domstol talan angående sak, varom redan är

rättegång vid domstol i Danmark, Finland, Island eller Norge, och kan den
utländska rättegången leda till dom som enligt denna lag gäller här i riket,

skall talan avvisas eller förklaras vilande i a vvaktan på lagakraftvunnen
dom i den utländska rättegången.

14 § Har handräckning beviljats enligt 8 kap. utsökningslagen (1877:31 s.

1), skall med avseende på giltigheten av sådant beslut vid tillämpning av
188 § i lagen med talans anhängiggörande vid s vensk domstol jämställas
talans väckande vid dansk, finsk, isländsk eller norsk domstol, om domen i

den utländska rättegången kan bli gällande här i rik et enligt denna lag.

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer. Lagen får sättas

i kraft i förhållan de till t vå eller tre av de länder som nämnes i I §.

Genom denna lag upphäves lagen (1932:540) om erkännande och verk­

ställighet av dom, som meddelats i Danmark, Finland, Island eller Norge.

Äldre lag äger fortfarande tillämpning på avgörande som har meddelats

eller förlikning som har ingåtts före den nya lagens ikraftträdande.

På regeringens vägnar

THORBJÖRN FÄLLDIN

SVEN ROMANUS

(J ustitiedepartementet)

1479

¬

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalk (1942:740)
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.