SFS 1981:8

810008.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1981:8

om ändring i lagen (1977:595) om erkännande och verk-

utkom från trycket

ställighet av nordiska domar på privaträttens område;

den 22 januari 1981

utfärdad den 8 januari 1981.

Enligt ri ksdagens beslut" föreskrivs att 7§ lagen (1977:595 ) om erkän­

nande och verkställighet av nordiska domar på privaträttens område skall

ha nedan angivna lydelse.

7 § Lagen tillämpas icke beträffa nde

1. dom eller förlikning i mål angående boskillnad, legal se paration, äk­

tenskapsskillnad, återgång av äktenskap, antagande av adoptivbarn eller

adoptivförhåilandes hävande, omyndighetsförklaring eller dess hävande

eller i mål angående bodelning eller skadestånd med anledning av legal se­

paration, äktenskapsskillnad eller återgång av äktenskap, om ej fråga är

om verkställighet av dom som skall gälla här i riket enligt 22 § förordningen
(1931:429) om vissa internationella rättsförhållanden rörande äktenskap,
adoption och förmynderskap,

2. dom eller förlikning rörande vårdnad om eller rätt till umgänge med

barn eller överlämnande av barn i annat fall, om ej fråga är om verkställig­

het enligt 6§,

3. dom eller förlikning rörande familjerättslig underh ållsskyldighet,

' Prop. 1980/81: 35. LU 7, rskr 41.

23

'i .v:.-Kti;

¬

background image

\

SFS 1981:8

4. dom eller förlikning rörande faderskapet till barn,

5. dom eller förlikning angående rät t på grund av arv eller testamente,

efterlevande makes rätt, boutredning eller skifte med anledning av dödsfall
eller ansvarighet för den dödes gäld, om ej den avlidne var medborgare i
Danmark, Finland, Island, Norge eller Sverige och hade hemvist i någon

av dessa stater,

6. dom eller förlikning angående
a) gäldenärs försättande i konkurs,

b) inledande av förhandling om offentligt ackord utan k onkurs,

c) andra på konkursdomares eller konkursdomstols prövning beroende

frågor eller

d) rättshandlings eller annan åtgärds ogiltighet eller återgång på grund

av konkurs eller förhandling om offentligt ackord utan konkurs i något av
de nordiska länderna, om av konkursbeslutel eller beslutet om offentlig ac­

kordsförhandling framgår att gäldenären inte hade hemvist i något av de

nordiska länderna,

7. dom eller förlikning i m ål som skall upptagas omedelbart av särskild

domstol för handläggning av tvister rörande kollektivavtal.

Lagen tillämpas ej heller i övrigt, i den mån detta följer av särskilda be­

stämmelser om erkä nnande och verkställighet av avgöranden eller förlik­

ningar på särskilda rättsområden.

Denna lag träder i kr aft den dag regeringen bestämmer. Lagen får sättas

i kraft i förhållande till två eller tre av de övriga nordiska länderna.

Sätts lagen i kraft i förhållande til l endast två eller tre av de övriga nor­

diska länderna, gäller dock äldre bestämmelser fortfarande i förhållande
till de övriga länderna.

På regeringens vägnar

H�&KAN WINBERG

Peter Löfmarck

(Justitiedepartementet)

¬

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalken
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.