SFS 1981:8

810008.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:22px;font-family:EXPTYG+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft11{font-size:22px;font-family:DUIOTM+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft12{font-size:18px;font-family:DUIOTM+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft13{font-size:12px;font-family:EXPTYG+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} .ft15{font-size:18px;line-height:21px;font-family:DUIOTM+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:15px;font-family:EXPTYG+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft21{font-size:18px;font-family:DUIOTM+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft22{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} .ft23{font-size:18px;line-height:20px;font-family:DUIOTM+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft24{font-size:18px;line-height:21px;font-family:DUIOTM+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:840px;height:1262px;"> <img width="840" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:578px;left:74px;white-space:nowrap" class="ft10"><b>Lag </b></p> <p style="position:absolute;top:578px;left:653px;white-space:nowrap" class="ft10"><b>SFS 1981:8 </b></p> <p style="position:absolute;top:603px;left:73px;white-space:nowrap" class="ft11">om �ndring i lagen (1977:595) om erk�nnande och verk- </p> <p style="position:absolute;top:603px;left:654px;white-space:nowrap" class="ft11">utkom fr�n trycket </p> <p style="position:absolute;top:625px;left:73px;white-space:nowrap" class="ft11">st�llighet av nordiska domar p� privatr�ttens omr�de; </p> <p style="position:absolute;top:625px;left:652px;white-space:nowrap" class="ft11">den 22 januari 1981 </p> <p style="position:absolute;top:672px;left:76px;white-space:nowrap" class="ft12">utf�rdad den 8 januari 1981. </p> <p style="position:absolute;top:715px;left:92px;white-space:nowrap" class="ft12">Enligt ri ksdagens beslut&#34; f�reskrivs att 7� lagen (1977:595 ) om erk�n�</p> <p style="position:absolute;top:736px;left:75px;white-space:nowrap" class="ft12">nande och verkst�llighet av nordiska domar p� privatr�ttens omr�de skall </p> <p style="position:absolute;top:758px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft12">ha nedan angivna lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:800px;left:75px;white-space:nowrap" class="ft12">7 � Lagen till�mpas icke betr�ffa nde </p> <p style="position:absolute;top:822px;left:92px;white-space:nowrap" class="ft12">1. dom eller f�rlikning i m�l ang�ende boskillnad, legal se paration, �k�</p> <p style="position:absolute;top:843px;left:75px;white-space:nowrap" class="ft12">tenskapsskillnad, �terg�ng av �ktenskap, antagande av adoptivbarn eller </p> <p style="position:absolute;top:865px;left:75px;white-space:nowrap" class="ft12">adoptivf�rh�ilandes h�vande, omyndighetsf�rklaring eller dess h�vande </p> <p style="position:absolute;top:887px;left:76px;white-space:nowrap" class="ft12">eller i m�l ang�ende bodelning eller skadest�nd med anledning av legal se�</p> <p style="position:absolute;top:908px;left:76px;white-space:nowrap" class="ft12">paration, �ktenskapsskillnad eller �terg�ng av �ktenskap, om ej fr�ga �r </p> <p style="position:absolute;top:929px;left:75px;white-space:nowrap" class="ft15">om verkst�llighet av dom som skall g�lla h�r i riket enligt 22 � f�rordningen <br/>(1931:429) om vissa internationella r�ttsf�rh�llanden r�rande �ktenskap, <br/>adoption och f�rmynderskap, </p> <p style="position:absolute;top:993px;left:92px;white-space:nowrap" class="ft12">2. dom eller f�rlikning r�rande v�rdnad om eller r�tt till umg�nge med </p> <p style="position:absolute;top:1015px;left:75px;white-space:nowrap" class="ft12">barn eller �verl�mnande av barn i annat fall, om ej fr�ga �r om verkst�llig�</p> <p style="position:absolute;top:1036px;left:76px;white-space:nowrap" class="ft12">het enligt 6�, </p> <p style="position:absolute;top:1057px;left:92px;white-space:nowrap" class="ft12">3. dom eller f�rlikning r�rande familjer�ttslig underh �llsskyldighet, </p> <p style="position:absolute;top:1102px;left:74px;white-space:nowrap" class="ft12">' Prop. 1980/81: 35. LU 7, rskr 41. </p> <p style="position:absolute;top:1102px;left:762px;white-space:nowrap" class="ft12">23 </p> <p style="position:absolute;top:1216px;left:162px;white-space:nowrap" class="ft13"><b>'i .v:.-Kti; </b></p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft14">�</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:840px;height:1262px;"> <img width="840" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:28px;left:508px;white-space:nowrap" class="ft20"><b>\ </b></p> <p style="position:absolute;top:62px;left:97px;white-space:nowrap" class="ft21">SFS 1981:8 </p> <p style="position:absolute;top:62px;left:275px;white-space:nowrap" class="ft21">4. dom eller f�rlikning r�rande faderskapet till barn, </p> <p style="position:absolute;top:83px;left:274px;white-space:nowrap" class="ft21">5. dom eller f�rlikning ang�ende r�t t p� grund av arv eller testamente, </p> <p style="position:absolute;top:103px;left:259px;white-space:nowrap" class="ft24">efterlevande makes r�tt, boutredning eller skifte med anledning av d�dsfall <br/>eller ansvarighet f�r den d�des g�ld, om ej den avlidne var medborgare i <br/>Danmark, Finland, Island, Norge eller Sverige och hade hemvist i n�gon </p> <p style="position:absolute;top:166px;left:258px;white-space:nowrap" class="ft21">av dessa stater, </p> <p style="position:absolute;top:187px;left:274px;white-space:nowrap" class="ft24">6. dom eller f�rlikning ang�ende <br/>a) g�lden�rs f�rs�ttande i konkurs, </p> <p style="position:absolute;top:229px;left:274px;white-space:nowrap" class="ft21">b) inledande av f�rhandling om offentligt ackord utan k onkurs, </p> <p style="position:absolute;top:251px;left:274px;white-space:nowrap" class="ft21">c) andra p� konkursdomares eller konkursdomstols pr�vning beroende </p> <p style="position:absolute;top:272px;left:257px;white-space:nowrap" class="ft21">fr�gor eller </p> <p style="position:absolute;top:292px;left:273px;white-space:nowrap" class="ft21">d) r�ttshandlings eller annan �tg�rds ogiltighet eller �terg�ng p� grund </p> <p style="position:absolute;top:313px;left:257px;white-space:nowrap" class="ft24">av konkurs eller f�rhandling om offentligt ackord utan konkurs i n�got av <br/>de nordiska l�nderna, om av konkursbeslutel eller beslutet om offentlig ac�</p> <p style="position:absolute;top:356px;left:257px;white-space:nowrap" class="ft21">kordsf�rhandling framg�r att g�lden�ren inte hade hemvist i n�got av de </p> <p style="position:absolute;top:377px;left:258px;white-space:nowrap" class="ft21">nordiska l�nderna, </p> <p style="position:absolute;top:397px;left:272px;white-space:nowrap" class="ft21">7. dom eller f�rlikning i m �l som skall upptagas omedelbart av s�rskild </p> <p style="position:absolute;top:419px;left:256px;white-space:nowrap" class="ft21">domstol f�r handl�ggning av tvister r�rande kollektivavtal. </p> <p style="position:absolute;top:440px;left:274px;white-space:nowrap" class="ft21">Lagen till�mpas ej heller i �vrigt, i den m�n detta f�ljer av s�rskilda be�</p> <p style="position:absolute;top:462px;left:256px;white-space:nowrap" class="ft21">st�mmelser om erk� nnande och verkst�llighet av avg�randen eller f�rlik�</p> <p style="position:absolute;top:483px;left:257px;white-space:nowrap" class="ft21">ningar p� s�rskilda r�ttsomr�den. </p> <p style="position:absolute;top:525px;left:274px;white-space:nowrap" class="ft21">Denna lag tr�der i kr aft den dag regeringen best�mmer. Lagen f�r s�ttas </p> <p style="position:absolute;top:546px;left:257px;white-space:nowrap" class="ft21">i kraft i f�rh�llande till tv� eller tre av de �vriga nordiska l�nderna. </p> <p style="position:absolute;top:568px;left:272px;white-space:nowrap" class="ft21">S�tts lagen i kraft i f�rh�llande til l endast tv� eller tre av de �vriga nor�</p> <p style="position:absolute;top:588px;left:257px;white-space:nowrap" class="ft23">diska l�nderna, g�ller dock �ldre best�mmelser fortfarande i f�rh�llande <br/>till de �vriga l�nderna. </p> <p style="position:absolute;top:651px;left:258px;white-space:nowrap" class="ft21">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:694px;left:257px;white-space:nowrap" class="ft21">H�KAN WINBERG </p> <p style="position:absolute;top:737px;left:534px;white-space:nowrap" class="ft21">Peter L�fmarck </p> <p style="position:absolute;top:759px;left:534px;white-space:nowrap" class="ft21">(Justitiedepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft22">�</p> </div> </div>
background image

Lag

SFS 1981:8

om �ndring i lagen (1977:595) om erk�nnande och verk-

utkom fr�n trycket

st�llighet av nordiska domar p� privatr�ttens omr�de;

den 22 januari 1981

utf�rdad den 8 januari 1981.

Enligt ri ksdagens beslut" f�reskrivs att 7� lagen (1977:595 ) om erk�n�

nande och verkst�llighet av nordiska domar p� privatr�ttens omr�de skall

ha nedan angivna lydelse.

7 � Lagen till�mpas icke betr�ffa nde

1. dom eller f�rlikning i m�l ang�ende boskillnad, legal se paration, �k�

tenskapsskillnad, �terg�ng av �ktenskap, antagande av adoptivbarn eller

adoptivf�rh�ilandes h�vande, omyndighetsf�rklaring eller dess h�vande

eller i m�l ang�ende bodelning eller skadest�nd med anledning av legal se�

paration, �ktenskapsskillnad eller �terg�ng av �ktenskap, om ej fr�ga �r

om verkst�llighet av dom som skall g�lla h�r i riket enligt 22 � f�rordningen
(1931:429) om vissa internationella r�ttsf�rh�llanden r�rande �ktenskap,
adoption och f�rmynderskap,

2. dom eller f�rlikning r�rande v�rdnad om eller r�tt till umg�nge med

barn eller �verl�mnande av barn i annat fall, om ej fr�ga �r om verkst�llig�

het enligt 6�,

3. dom eller f�rlikning r�rande familjer�ttslig underh �llsskyldighet,

' Prop. 1980/81: 35. LU 7, rskr 41.

23

'i .v:.-Kti;

background image

\

SFS 1981:8

4. dom eller f�rlikning r�rande faderskapet till barn,

5. dom eller f�rlikning ang�ende r�t t p� grund av arv eller testamente,

efterlevande makes r�tt, boutredning eller skifte med anledning av d�dsfall
eller ansvarighet f�r den d�des g�ld, om ej den avlidne var medborgare i
Danmark, Finland, Island, Norge eller Sverige och hade hemvist i n�gon

av dessa stater,

6. dom eller f�rlikning ang�ende
a) g�lden�rs f�rs�ttande i konkurs,

b) inledande av f�rhandling om offentligt ackord utan k onkurs,

c) andra p� konkursdomares eller konkursdomstols pr�vning beroende

fr�gor eller

d) r�ttshandlings eller annan �tg�rds ogiltighet eller �terg�ng p� grund

av konkurs eller f�rhandling om offentligt ackord utan konkurs i n�got av
de nordiska l�nderna, om av konkursbeslutel eller beslutet om offentlig ac�

kordsf�rhandling framg�r att g�lden�ren inte hade hemvist i n�got av de

nordiska l�nderna,

7. dom eller f�rlikning i m �l som skall upptagas omedelbart av s�rskild

domstol f�r handl�ggning av tvister r�rande kollektivavtal.

Lagen till�mpas ej heller i �vrigt, i den m�n detta f�ljer av s�rskilda be�

st�mmelser om erk� nnande och verkst�llighet av avg�randen eller f�rlik�

ningar p� s�rskilda r�ttsomr�den.

Denna lag tr�der i kr aft den dag regeringen best�mmer. Lagen f�r s�ttas

i kraft i f�rh�llande till tv� eller tre av de �vriga nordiska l�nderna.

S�tts lagen i kraft i f�rh�llande til l endast tv� eller tre av de �vriga nor�

diska l�nderna, g�ller dock �ldre best�mmelser fortfarande i f�rh�llande
till de �vriga l�nderna.

P� regeringens v�gnar

H�KAN WINBERG

Peter L�fmarck

(Justitiedepartementet)

;
Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalk (1942:740)
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.