SFS 1981:778

810778.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1981:778

om ändring i lagen (1977:595) om erkännande och

utkom från trycket

verkställighet av nordiska domar på privaträttens

den i september i98i

område;

utfärdad den 25 juni I98I.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 11 och 14 §§ lagen (1977:595) om

erkännande och verkställighet av nordiska domar på privaträttens område
skall ha nedan angivna lydelse.

11 § Verkställighet, som sökes hos kronofogdemyndighet, sker enligt

vad som är föreskrivet i fråga om svensk domstols lagakraftägande dom. I

fall som avses i 4 § sker dock verkställigheten enligt vad som gäller om så­

dan dom som avses i 3 kap. 6 § utsökningsbalken. Föreskrift om tvångs­
medel i den ut ländska exekutionstiteln skall ej vinna tillämpning.

14 § Har kvarstad eller annan säkerhetsåtgärd beviljats enligt 15 ka p.

1-3 §§ rättegångsbalken, skall med a vseende på giltigheten av sådan åt­

gärd vid tillämpning av 7 § i samm a kapitel med talans anhängiggörande

vid svensk d omstol jämställas talans väckande vid da nsk, finsk, isländsk

' Prop. 1980/81: 84, LU 24, rskr 351.

1557

>' i •

¬

background image

SFS 1981:778

eller norsk domstol, om domen i den utländska rättegången kan bli gällan­
de här i rike t enligt denna lag.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1982.

På regeringens vägnar

CARL AXEL PETRI

Torkel Gregow

(Justitiedepartementet)

¬

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalk (1942:740)
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.