SFS 1992:798

920798.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1992:798 Lag

Utkom från trycke t

den 25 juni 1992

om ändring i lagen (1977:595) om erkännande och

verkställighet av nordiska domar på privaträttens

område;

utfardad den 11 juni 1992.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 5, 7 och 10 §§ lagen (1977:595)

om erkännande och verkställighet av nordiska domar på privaträttens

'

område skall ha följande lydelse.

's

5 § Verkställighet här i riket skall på ansökan ske även av

1. förlikning som i fråga av privaträttslig beskaffenhet har ingåtts inför

domstol eller annan myndighet i Danmark, Finland, Island eller Norge
och som får verkställas i den sta t där den har ingåtts,

2. förlikning som avses i §478, stk 1, nr. 4, loven om rettens pleje

(udenretligt förlig), om förlikningen har träffats och får verkställas i Dan ­

mark samt gäldenären hade hemvist där när den ingicks,

3. skuldebrev som enligt dansk lag kan utgöra grund för verkställighet

utan rättegång, om skuldebrevet har undertecknats av gäldenären i Dan ­
mark och han då hade hemvist i Danmark,

4. skuldebrev som enligt norsk lag kan utgöra grund för verkställighet

utan rättegång, om skuldebrevet har undertecknats av gäldenären i No rge

och han då hade hemvist i Norge,

5. lagakraftvunnet beslut av finsk exekutiv myndighet varigenom köpa­

re eller säljare har ålagts betalningsskyldighet i sa mband med återtag ning

av gods som har sålts på avbetalning, om den betalningsskyldige vid

tidpunkten för återtagningen hade hemvist i Finla nd.

7

Denna lag tillämpas inte om lagen (1992:794) med anledning av

Sveriges tillträde till Luganokonventionen är tillämplig eller om annat

följer av särskilda bestämmelser om erkännande och verkställighet av

avgöranden och förlikningar på särskilda rättsområden.

Lagen tillämpas inte heller beträffande
1. dom eller förlikning i mål angående boskillnad, legal separation,

äktenskapsskillnad, återgång av äktenskap, antagande av adoptivbarn eller

1700

' Prop. 1991/92: 128, LU36, rskr, 294.

- Senaste lydelse 1981:8,

¬

background image

adoptivförhållandes hävande, omyndighetsförklaring eller dess hävande

SFS 1992:798

eller i mål angående bodelning eller skadestånd med anledning av legal
separation, äktenskapsskillnad eller återgång av äktenskap, om ej fråga är

om verkställighet av dom som skall gälla här i riket enligt 22 § förordning­
en (1931 :429) om vissa internationella rättsförhållanden rörande äkten­

skap, adoption och förmynderskap,

2. dom eller förlikning rörande vårdnad om eller rätt till umgänge med

barn eller överlämnande av barn i annat fall, om ej fråga är om verkställig­
het enligt 6 §,

3. dom eller förlikning rörande familjerättslig underhållsskyldighet,

4. dom eller förlikning rörande faderskapet till barn,
5. dom eller förlikning angående rätt på grund av arv eller testamente,

efterlevande makes rätt, boutredning eller skifte med anledning av döds­
fall eller ansvarighet för den dödes gäld, om ej den avlidne var medborgare

i Danmark, Finland, Island, Norge eller Sverige och hade hemvist i någon

av dessa stater,

6. dom eller förlikning angående
a) gäldenärs försättande i konk urs,

b) inledande av förhandling om offentligt ac kord utan konkurs,
c) andra på konkursdomares eller konkursdomstols prövning beroende

frågor eller

d) rättshandlings eller annan åtgärds ogiltighet eller återgång på grund

av konkurs eller förhandling om offentligt ackord utan konkurs i något av
de nordiska länderna, om av konkursbeslutet eller beslutet om offentlig

ackordsförhandling framgår att gäldenären inte hade hemvist i något av de

nordiska länderna,

7. dom eller förlikning i mål som skall upptagas omedelbart av särskild

domstol för handläggning av tvister rörande kollektivavtal.

10 § Beslut om verkställighet, som söks hos kronofogdemyndighet, med­

delas utan m otpartens hörande, om inte kronofogdemyndigheten bestäm­

mer annat.

Ansökan om verkställighet av förlikning eller skuldebrev som avses i 5 §

2-4 får inte bifallas utan att tillfälle har beretts motparten att yttra sig.
Inkommer han med bestridande som inte är uppenbart ogrundat, skall
ansökningen avslås. Innehåller förlikning som avses i 5 § 2 bestämmelse
om skyldighet att ersätta kostnad, får detta belopp jämkas.

Denna lag träder i kraft den dag regeringen b estämmer.

^ På regeringens vägnar

REIDUNN LAUR�0N

Håkan Lavén

(Justitiedepartementet)

1701

¬

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalken
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.