SFS 1979:1002

791002.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

om ändring i la gen (1977:595) om erkännande och

verkställighet av nor diska domar på privaträttens

område

SFS 1979:1002

Ulkom från trycke t

den 13 december 1^79

uHardad den 6 dec ember 1979.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 2 § lagen (1977:595) om erkän­

nande och verkställighet av nordiska domar på privaträttens område skall

lia n edan angivna lydelse.

2 § Med dom jämstalles i d enna lag

1. utslag Varigenom överexekutor i Finland efter lagsökning har ålagt

någon belalningsskyldighet,

2. fin sk bet alningsorder,
3. av norsk åkl agarmyndighet utfärdat föreläggande av ersättningsskyl­

dighet, vilket h ar godkänts av den som avses med föreläggandet,

'1- beslut om ersät tning för rättegångskostnad i tv istemål, om dom i må­

let skulle omfattas a v denna lag eller lagen (1979: lOOl) om e rkännande av
nordiska faderskapsavgöranden, och i bro ttmål, om ersättningen skall utgå

till enskild part ,

3- beslut om e rsättning till vittne eller sakkunnig i tv istemål eller brott­

mål,

ti' beslut om åt erbetalning till staten av förskott på sådan ersättning för

'nsiällelsekostnad, som har utbetalats till vittne, målsägande eller part.

1979/80; 5, LU 19 79/80; 12, rskr 47.

2599

¬

background image

n tnn7

Finski lagsökningsuislag mot vilket besvär ej har anförts anses ha

SFS 1979; lUtt^

tiden för stämning om återvinning ej hargåu ut

Denna lag träde r i kraft den I janua ri 1980.

På regeringens v ägnar

THORBJÖRN FÄLLDIN

HÅKAN WIN BERG

(Justitiedepartementet)

¬

;
Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalk (1942:740)
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.