SFS 2019:237 Lag om ändring i lagen (1977:595) om erkännande och verkställighet av nordiska domar på privaträttens område

SFS2019-237.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (1977:595) om erkännande och

verkställighet av nordiska domar på privaträttens

område

Utfärdad den 2 maj 2019

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 7 § lagen (1977:595) om erkännande
och verkställighet av nordiska domar på privaträttens område ska ha
följande lydelse.

7 §2 Denna lag tillämpas inte om något annat följer av

– de unionsrättsakter och internationella instrument som anges i 1 § lagen

(2014:912) med kompletterande bestämmelser om domstols behörighet och
om erkännande och internationell verkställighet av vissa avgöranden eller i
1 kap. 2 § lagen (2019:234) om makars och sambors förmögenhetsförhål-
landen i internationella situationer, eller

– särskilda bestämmelser om erkännande och verkställighet av avgöran-

den och förlikningar på särskilda rättsområden.

Lagen tillämpas inte heller i fråga om
1. dom eller förlikning i mål om boskillnad, legal separation, äktenskaps-

skillnad, återgång av äktenskap, antagande av adoptivbarn eller adoptiv-
förhållandes hävande, omyndighetsförklaring eller dess hävande eller i mål
angående bodelning eller skadestånd med anledning av legal separation,
äktenskapsskillnad eller återgång av äktenskap, om det inte är fråga om
verkställighet av en dom som ska gälla i Sverige enligt 22 § förordningen
(1931:429) om vissa internationella rättsförhållanden rörande äktenskap,
adoption och förmynderskap eller enligt 3 kap. 14 § lagen (2019:234) om
makars och sambors förmögenhetsförhållanden i internationella situationer,

2. dom eller förlikning som rör vårdnad om eller rätt till umgänge med

barn eller överlämnande av barn i annat fall, om det inte är fråga om verk-
ställighet enligt 6 §,

3. dom eller förlikning som rör familjerättslig underhållsskyldighet,
4. dom eller förlikning som rör faderskapet till barn,
5. dom eller förlikning som rör rätt på grund av arv eller testamente, efter-

levande makes rätt, boutredning eller skifte med anledning av dödsfall eller
ansvar för den dödes skulder, om inte den avlidne var medborgare i Dan-
mark, Finland, Island, Norge eller Sverige och hade sin hemvist i någon av
dessa stater,

6. dom eller förlikning som rör
a) en gäldenärs försättande i konkurs,
b) inledande av en förhandling om offentligt ackord utan konkurs,

1 Prop. 2018/19:50, bet. 2018/19:CU14, rskr. 2018/19:184.

2 Senaste lydelse 2014:921.

SFS 2019:

237

Publicerad
den

10 maj 2019

background image

2

SFS

2019:237

c) andra frågor som beror av en konkursdomares eller konkursdomstols

prövning, eller

d) en rättshandlings eller någon annan åtgärds ogiltighet eller återgång på

grund av konkurs eller förhandling om offentligt ackord utan konkurs i något
av de nordiska länderna, om det framgår av konkursbeslutet eller beslutet
om offentlig ackordsförhandling att gäldenären inte hade sin hemvist i något
av de nordiska länderna, eller

7. dom eller förlikning i mål som ska tas upp omedelbart av särskild dom-

stol för handläggning av tvister som rör kollektivavtal.

Denna lag träder i kraft den 1 juni 2019.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Emma Pleiner
(Justitiedepartementet)

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalk (1942:740)
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.