SFS 1998:361 Lag om ändring i lagen (1977:595) om erkännande och verkställighet av nordiska domar på privaträttens område

Du är här: Start / Processrätt / Lag (1977:595) om erkännande och verkställighet av nordiska domar på privaträttens område / SFS 1998:361 Lag om ändring i lagen (1977:595) om erkännande och verkställighet av nordiska domar på privaträttens område
980361.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag
om ändring i lagen (1977:595) om erkännande och
verkställighet av nordiska domar på privaträttens
område;

utfärdad den 28 maj 1998.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 7 § lagen (1977:595) om erkän-

nande och verkställighet av nordiska domar på privaträttens område skall ha
följande lydelse.

7 §

2 Denna lag tillämpas inte om lagen (1998:358) om domstols interna-

tionella behörighet och om verkställighet av utländska domar enligt
Brysselkonventionen eller lagen (1992:794) om domstols internationella be-
hörighet och om verkställighet av utländska domar enligt Luganokon-
ventionen är tillämplig, eller om annat följer av särskilda bestämmelser om
erkännande och verkställighet av avgöranden och förlikningar på särskilda
rättsområden.

Lagen tillämpas inte heller beträffande
1. dom eller förlikning i mål angående boskillnad, legal separation,

äktenskapsskillnad, återgång av äktenskap, antagande av adoptivbarn eller
adoptivförhållandes hävande, omyndighetsförklaring eller dess hävande
eller i mål angående bodelning eller skadestånd med anledning av legal
separation, äktenskapsskillnad eller återgång av äktenskap, om ej fråga är
om verkställighet av dom som skall gälla här i riket enligt 22 § förordningen
(1931:429) om vissa internationella rättsförhållanden rörande äktenskap,
adoption och förmynderskap,

2. dom eller förlikning rörande vårdnad om eller rätt till umgänge med

barn eller överlämnande av barn i annat fall, om ej fråga är om verk-
ställighet enligt 6 §,

3. dom eller förlikning rörande familjerättslig underhållsskyldighet,
4 dom eller förlikning rörande faderskapet till barn,
5. dom eller förlikning angående rätt på grund av arv eller testamente,

efterlevande makes rätt, boutredning eller skifte med anledning av dödsfall
eller ansvarighet för den dödes gäld, om ej den avlidne var medborgare i
Danmark, Finland, Island, Norge eller Sverige och hade hemvist i någon av
dessa stater,

3URSEHW/8UVNU

6HQDVWHO\GHOVH

Svensk författningssamling

SFS 1998:361
Utkom från trycket
den 16 juni 1998

background image

SFS 1998:361

6. dom eller förlikning angående
a) gäldenärs försättande i konkurs,
b) inledande av förhandling om offentligt ackord utan konkurs,
c) andra på konkursdomares eller konkursdomstols prövning beroende

frågor eller

d) rättshandlings eller annan åtgärds ogiltighet eller återgång på grund av

konkurs eller förhandling om offentligt ackord utan konkurs i något av de
nordiska länderna, om av konkursbeslutet eller beslutet om offentlig
ackordsförhandling framgår att gäldenären inte hade hemvist i något av de
nordiska länderna,

7. dom eller förlikning i mål som skall upptagas omedelbart av särskild

domstol för handläggning av tvister rörande kollektivavtal.

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

På regeringens vägnar

LAILA FREIVALDS

Lena Moore
(Justitiedepartementet)

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 1998

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalken
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.