SFS 1998:361 Lag om ändring i lagen (1977:595) om erkännande och verkställighet av nordiska domar på privaträttens område

Du är här: Start / Processrätt / Lag (1977:595) om erkännande och verkställighet av nordiska domar på privaträttens område / SFS 1998:361 Lag om ändring i lagen (1977:595) om erkännande och verkställighet av nordiska domar på privaträttens område
980361.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:13px;font-family:ELPBGK+MSTT31c26a00;color:#000000;} .ft11{font-size:19px;font-family:Times;color:#000000;} .ft12{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft13{font-size:7px;font-family:Times;color:#000000;} .ft14{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft15{font-size:9px;font-family:ELPBGK+MSTT31c26a00;color:#000000;} .ft16{font-size:12px;font-family:ELPBGK+MSTT31c26a00;color:#000000;} .ft17{font-size:27px;font-family:Times;color:#000000;} .ft18{font-size:18px;font-family:Times;color:#000000;} .ft19{font-size:12px;font-family:Times;color:#000000;} .ft110{font-size:19px;line-height:20px;font-family:Times;color:#000000;} .ft111{font-size:14px;line-height:17px;font-family:Times;color:#000000;} .ft112{font-size:18px;line-height:24px;font-family:Times;color:#000000;} .ft113{font-size:12px;line-height:15px;font-family:Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft21{font-size:14px;font-family:ELPBGK+MSTT31c26a00;color:#000000;} .ft22{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft23{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} .ft24{font-size:14px;line-height:17px;font-family:Times;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1042px;left:653px;white-space:nowrap" class="ft10"></p> <p style="position:absolute;top:322px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft110"><b>Lag<br/>om �ndring i lagen (1977:595) om erk�nnande och<br/>verkst�llighet av nordiska domar p� privatr�ttens<br/>omr�de;</b></p> <p style="position:absolute;top:421px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft12">utf�rdad den 28 maj 1998.</p> <p style="position:absolute;top:457px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:454px;left:239px;white-space:nowrap" class="ft13">1 f�reskrivs att 7 � lagen (1977:595) om erk�n-</p> <p style="position:absolute;top:475px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft111">nande och verkst�llighet av nordiska domar p� privatr�ttens omr�de skall ha<br/>f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:527px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>7 �</b></p> <p style="position:absolute;top:524px;left:103px;white-space:nowrap" class="ft13">2 <b> </b>Denna lag till�mpas inte om lagen (1998:358) om domstols interna-</p> <p style="position:absolute;top:545px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft111">tionella beh�righet och om verkst�llighet av utl�ndska domar enligt<br/>Brysselkonventionen eller lagen (1992:794) om domstols internationella be-<br/>h�righet och om verkst�llighet av utl�ndska domar enligt Luganokon-<br/>ventionen �r till�mplig, eller om annat f�ljer av s�rskilda best�mmelser om<br/>erk�nnande och verkst�llighet av avg�randen och f�rlikningar p� s�rskilda<br/>r�ttsomr�den.</p> <p style="position:absolute;top:649px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft111">Lagen till�mpas inte heller betr�ffande<br/>1. dom eller f�rlikning i m�l ang�ende boskillnad, legal separation,</p> <p style="position:absolute;top:684px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft111">�ktenskapsskillnad, �terg�ng av �ktenskap, antagande av adoptivbarn eller<br/>adoptivf�rh�llandes h�vande, omyndighetsf�rklaring eller dess h�vande<br/>eller i m�l ang�ende bodelning eller skadest�nd med anledning av legal<br/>separation, �ktenskapsskillnad eller �terg�ng av �ktenskap, om ej fr�ga �r<br/>om verkst�llighet av dom som skall g�lla h�r i riket enligt 22 � f�rordningen<br/>(1931:429) om vissa internationella r�ttsf�rh�llanden r�rande �ktenskap,<br/>adoption och f�rmynderskap,</p> <p style="position:absolute;top:806px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12">2. dom eller f�rlikning r�rande v�rdnad om eller r�tt till umg�nge med</p> <p style="position:absolute;top:824px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft111">barn eller �verl�mnande av barn i annat fall, om ej fr�ga �r om verk-<br/>st�llighet enligt 6 �,</p> <p style="position:absolute;top:859px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft111">3. dom eller f�rlikning r�rande familjer�ttslig underh�llsskyldighet,<br/>4 dom eller f�rlikning r�rande faderskapet till barn,<br/>5. dom eller f�rlikning ang�ende r�tt p� grund av arv eller testamente,</p> <p style="position:absolute;top:911px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft111">efterlevande makes r�tt, boutredning eller skifte med anledning av d�dsfall<br/>eller ansvarighet f�r den d�des g�ld, om ej den avlidne var medborgare i<br/>Danmark, Finland, Island, Norge eller Sverige och hade hemvist i n�gon av<br/>dessa stater,</p> <p style="position:absolute;top:1002px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft15">3URSEHW/8UVNU</p> <p style="position:absolute;top:1020px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft15">6HQDVWHO\GHOVH</p> <p style="position:absolute;top:205px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:307px;left:542px;white-space:nowrap" class="ft113"><b>SFS 1998:361<br/></b>Utkom fr�n trycket<br/>den 16 juni 1998</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:186px;left:234px;white-space:nowrap" class="ft20"><b>SFS 1998:361</b></p> <p style="position:absolute;top:1042px;left:237px;white-space:nowrap" class="ft21"></p> <p style="position:absolute;top:183px;left:383px;white-space:nowrap" class="ft24">6. dom eller f�rlikning ang�ende<br/>a) g�lden�rs f�rs�ttande i konkurs,<br/>b) inledande av f�rhandling om offentligt ackord utan konkurs,<br/>c) andra p� konkursdomares eller konkursdomstols pr�vning beroende</p> <p style="position:absolute;top:253px;left:370px;white-space:nowrap" class="ft22">fr�gor eller</p> <p style="position:absolute;top:270px;left:383px;white-space:nowrap" class="ft22">d) r�ttshandlings eller annan �tg�rds ogiltighet eller �terg�ng p� grund av</p> <p style="position:absolute;top:288px;left:370px;white-space:nowrap" class="ft24">konkurs eller f�rhandling om offentligt ackord utan konkurs i n�got av de<br/>nordiska l�nderna, om av konkursbeslutet eller beslutet om offentlig<br/>ackordsf�rhandling framg�r att g�lden�ren inte hade hemvist i n�got av de<br/>nordiska l�nderna,</p> <p style="position:absolute;top:357px;left:383px;white-space:nowrap" class="ft22">7. dom eller f�rlikning i m�l som skall upptagas omedelbart av s�rskild</p> <p style="position:absolute;top:375px;left:370px;white-space:nowrap" class="ft22">domstol f�r handl�ggning av tvister r�rande kollektivavtal.</p> <p style="position:absolute;top:412px;left:370px;white-space:nowrap" class="ft22"> </p> <p style="position:absolute;top:437px;left:383px;white-space:nowrap" class="ft22">Denna lag tr�der i kraft den dag regeringen best�mmer.</p> <p style="position:absolute;top:472px;left:370px;white-space:nowrap" class="ft22">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:507px;left:370px;white-space:nowrap" class="ft22">LAILA FREIVALDS</p> <p style="position:absolute;top:542px;left:599px;white-space:nowrap" class="ft24">Lena Moore<br/>(Justitiedepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:1075px;left:683px;white-space:nowrap" class="ft23">Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:1085px;left:696px;white-space:nowrap" class="ft23">Elanders Gotab, Stockholm 1998</p> </div> </div>
background image

Lag
om �ndring i lagen (1977:595) om erk�nnande och
verkst�llighet av nordiska domar p� privatr�ttens
omr�de;

utf�rdad den 28 maj 1998.

Enligt riksdagens beslut

1 f�reskrivs att 7 � lagen (1977:595) om erk�n-

nande och verkst�llighet av nordiska domar p� privatr�ttens omr�de skall ha
f�ljande lydelse.

7 �

2 Denna lag till�mpas inte om lagen (1998:358) om domstols interna-

tionella beh�righet och om verkst�llighet av utl�ndska domar enligt
Brysselkonventionen eller lagen (1992:794) om domstols internationella be-
h�righet och om verkst�llighet av utl�ndska domar enligt Luganokon-
ventionen �r till�mplig, eller om annat f�ljer av s�rskilda best�mmelser om
erk�nnande och verkst�llighet av avg�randen och f�rlikningar p� s�rskilda
r�ttsomr�den.

Lagen till�mpas inte heller betr�ffande
1. dom eller f�rlikning i m�l ang�ende boskillnad, legal separation,

�ktenskapsskillnad, �terg�ng av �ktenskap, antagande av adoptivbarn eller
adoptivf�rh�llandes h�vande, omyndighetsf�rklaring eller dess h�vande
eller i m�l ang�ende bodelning eller skadest�nd med anledning av legal
separation, �ktenskapsskillnad eller �terg�ng av �ktenskap, om ej fr�ga �r
om verkst�llighet av dom som skall g�lla h�r i riket enligt 22 � f�rordningen
(1931:429) om vissa internationella r�ttsf�rh�llanden r�rande �ktenskap,
adoption och f�rmynderskap,

2. dom eller f�rlikning r�rande v�rdnad om eller r�tt till umg�nge med

barn eller �verl�mnande av barn i annat fall, om ej fr�ga �r om verk-
st�llighet enligt 6 �,

3. dom eller f�rlikning r�rande familjer�ttslig underh�llsskyldighet,
4 dom eller f�rlikning r�rande faderskapet till barn,
5. dom eller f�rlikning ang�ende r�tt p� grund av arv eller testamente,

efterlevande makes r�tt, boutredning eller skifte med anledning av d�dsfall
eller ansvarighet f�r den d�des g�ld, om ej den avlidne var medborgare i
Danmark, Finland, Island, Norge eller Sverige och hade hemvist i n�gon av
dessa stater,

3URSEHW/8UVNU

6HQDVWHO\GHOVH

Svensk f�rfattningssamling

SFS 1998:361
Utkom fr�n trycket
den 16 juni 1998

background image

SFS 1998:361

6. dom eller f�rlikning ang�ende
a) g�lden�rs f�rs�ttande i konkurs,
b) inledande av f�rhandling om offentligt ackord utan konkurs,
c) andra p� konkursdomares eller konkursdomstols pr�vning beroende

fr�gor eller

d) r�ttshandlings eller annan �tg�rds ogiltighet eller �terg�ng p� grund av

konkurs eller f�rhandling om offentligt ackord utan konkurs i n�got av de
nordiska l�nderna, om av konkursbeslutet eller beslutet om offentlig
ackordsf�rhandling framg�r att g�lden�ren inte hade hemvist i n�got av de
nordiska l�nderna,

7. dom eller f�rlikning i m�l som skall upptagas omedelbart av s�rskild

domstol f�r handl�ggning av tvister r�rande kollektivavtal.

Denna lag tr�der i kraft den dag regeringen best�mmer.

P� regeringens v�gnar

LAILA FREIVALDS

Lena Moore
(Justitiedepartementet)

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 1998

;
Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalk (1942:740)
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.