SFS 2006:78 Lag om ändring i lagen (1977:595) om erkännande och verkställighet av nordiska domar på privaträttens område

Du är här: Start / Processrätt / Lag (1977:595) om erkännande och verkställighet av nordiska domar på privaträttens område / SFS 2006:78 Lag om ändring i lagen (1977:595) om erkännande och verkställighet av nordiska domar på privaträttens område
060078.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1977:595) om erkännande och
verkställighet av nordiska domar på privaträttens
område;

utfärdad den 23 februari 2006.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 7 § lagen (1977:595) om erkän-

nande och verkställighet av nordiska domar på privaträttens område skall ha
följande lydelse.

7 §

2 Denna lag tillämpas inte om annat följer av de gemenskapsrättsakter

och internationella instrument som omfattas av lagen (2006:74) med kom-
pletterande bestämmelser om domstols behörighet och om erkännande och
internationell verkställighet av vissa avgöranden, eller av särskilda bestäm-
melser om erkännande och verkställighet av avgöranden och förlikningar på
särskilda rättsområden.

Lagen tillämpas inte heller beträffande
1. dom eller förlikning i mål angående boskillnad, legal separation, äkten-

skapsskillnad, återgång av äktenskap, antagande av adoptivbarn eller adop-
tivförhållandes hävande, omyndighetsförklaring eller dess hävande eller i
mål angående bodelning eller skadestånd med anledning av legal separation,
äktenskapsskillnad eller återgång av äktenskap, om det inte är fråga om
verkställighet av dom som skall gälla här i riket enligt 22 § förordningen
(1931:429) om vissa internationella rättsförhållanden rörande äktenskap,
adoption eller förmynderskap,

2. dom eller förlikning rörande vårdnad om eller rätt till umgänge med

barn eller överlämnande av barn i annat fall, om det inte är fråga om verk-
ställighet enligt 6 §,

3. dom eller förlikning rörande familjerättslig underhållsskyldighet,
4. dom eller förlikning rörande faderskapet till barn,
5. dom eller förlikning angående rätt på grund av arv eller testamente,

efterlevande makes rätt, boutredning eller skifte med anledning av dödsfall
eller ansvarighet för den dödes gäld, om inte den avlidne var medborgare i
Danmark, Finland, Island, Norge eller Sverige och hade hemvist i någon av
dessa stater,

6. dom eller förlikning angående
a) gäldenärs försättande i konkurs,
b) inledande av förhandling om offentligt ackord utan konkurs,

1 Prop. 2005/06:48, bet. 2005/06:LU16, rskr. 2005/06:158.

2 Senaste lydelse 2002:466.

SFS 2006:78

Utkom från trycket
den 7 mars 2006

background image

2

SFS 2006:78

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2006

c) andra frågor som beror av konkursdomares eller konkursdomstols

prövning, eller

d) rättshandlings eller annan åtgärds ogiltighet eller återgång på grund av

konkurs eller förhandling om offentligt ackord utan konkurs i något av de
nordiska länderna, om det framgår av konkursbeslutet eller beslutet om of-
fentlig ackordsförhandling att gäldenären inte hade hemvist i något av de
nordiska länderna, eller

7. dom eller förlikning i mål som skall tas upp omedelbart av särskild

domstol för handläggning av tvister rörande kollektivavtal.

Denna lag träder i kraft den 1 april 2006.

På regeringens vägnar

THOMAS BODSTR�M

Magnus Medin
(Justitiedepartementet)

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalken
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.