SFS 2001:399 Lag om ändring i lagen (1977:595) om erkännande och verkställighet av nordiska domar på privaträttens område

Du är här: Start / Processrätt / Lag (1977:595) om erkännande och verkställighet av nordiska domar på privaträttens område / SFS 2001:399 Lag om ändring i lagen (1977:595) om erkännande och verkställighet av nordiska domar på privaträttens område
010399.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1977:595) om erkännande och
verkställighet av nordiska domar på privaträttens
område;

utfärdad den 31 maj 2001.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att det i lagen (1977:595) om erkän-

nande och verkställighet av nordiska domar på privaträttens område skall in-
föras en ny paragraf, 7 a §, av följande lydelse.

7 a §

Särskilda bestämmelser finns i rådets förordning (EG) nr 1347/2000

av den 29 maj 2000 om domstols behörighet och om erkännande och verk-
ställighet av domar i äktenskapsmål och mål om föräldraansvar för makars
gemensamma barn.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2001.

På regeringens vägnar

BRITTA LEJON

Cecilia Renfors
(Justitiedepartementet)

1

Prop. 2000/01:98, bet. 2000/01:LU22, rskr. 2000/01:217.

SFS 2001:399

Utkom från trycket
den 15 juni 2001

background image

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2001

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalken
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.